Oznámenie č. 100/2000 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-100
Čiastka 43/2000
Platnosť od 23.03.2000 do19.06.2001
Zrušený 213/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000.

Pôvodný predpis 23.03.2000

100

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie zo 14. februára 2000 č. 6/2000, ktorým sa ustanovuje predkladanie informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Toto opatrenie ustanovuje obsah, formu, členenie, termíny a spôsob predkladania informácií, ktoré banky a pobočky zahraničných bánk predkladajú Národnej banke Slovenska.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 4/2000 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.