Redakčné oznámenie č. r1/c109/1999 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1999 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-c109-r1
Čiastka 109/1999
Platnosť od 12.10.1999
Pôvodný predpis 12.10.1999

Redakčné oznámenie

o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov

1. V § 34 ods. 7 má byť namiesto číslovky „15“ správne uvedená číslovka „14“.

2. V § 36 má byť namiesto číslovky „30“ správne uvedená číslovka „29“.