Vyhláška č. 99/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla a pracovné obvody colných úradov, sídlo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a priebeh hranice colného pohraničného pásma vo vnútrozemí

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-99
Čiastka 44/1999
Platnosť od 14.05.1999 do30.06.2001
Účinnosť od 14.05.1999 do30.06.2001
Zrušený 238/2001 Z. z.
Znenie 14.05.1999

99

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 29. apríla 1999,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla a pracovné obvody colných úradov, sídlo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a priebeh hranice colného pohraničného pásma vo vnútrozemí

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla a pracovné obvody colných úradov, sídlo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a priebeh hranice colného pohraničného pásma vo vnútrozemí sa dopĺňa takto:

V prílohe č. 2 sa VI. časť dopĺňa bodom 8, ktorý znie:

8. Letisko Nitra

Z juhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek: Šurany – Radava – Podhájska – Beša – Veľký Ďur – Kalná nad Hronom – Volkovce – Zlaté Moravce – Topoľčianky – Lovce – Kovárce – Ludanice – Dolné Trhovište – Pastuchov – Zemianske Sady – Šoporňa – Šaľa – Selice.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Brigita Schmögnerová v. r.