Oznámenie č. 70/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-70
Čiastka 30/1999
Platnosť od 14.04.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 19. júla 1996 na základe článku 12 ods. 1.

Pôvodný predpis 14.04.1999

70

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. januára 1993 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Dohoda nadobudla platnosť 19. júla 1996 na základe článku 12 ods. 1.

DOHODA

medzi
Slovenskou republikou a Maďarskou republikou
o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Slovenská republika a Maďarská republika (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si zintenzívniť hospodársku spoluprácu na vzájomný prospech oboch štátov,

zamýšľajúc vytvárať a udržiavať priaznivé podmienky na investície investorov jedného štátu na území druhého štátu a

uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana investícií v súlade s touto dohodou podnecuje obchodné iniciatívy v tejto oblasti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody:

1. Pojem „investícia“ zahŕňa všetky druhy majetkových hodnôt investovaných investorom štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom a zahŕňa najmä, nie však výlučne:

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj iné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné práva, záruky a podobné práva;

b) podiely, akcie a pohľadávky spoločnosti alebo iné formy účasti na spoločnosti;

c) nároky na peňažné pohľadávky alebo akékoľvek iné plnenie majúce hospodársku hodnotu, ktoré súvisia s investíciami;

d) práva z oblasti duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práva z obchodných známok, patentov, priemyselných návrhov a vzorov, technických postupov, know-how, obchodných tajomstiev, obchodných mien a goodwill spojených s investíciami;

e) práva vyplývajúce zo zákona alebo zmluvy, licencie a povolenia vydané na základe zákona vrátane koncesií na prieskum, ťažbu, kultiváciu alebo využívanie prírodných zdrojov.

Žiadna zmena formy, v ktorej sa investovanie aktív realizovalo, nebude mať vplyv na ich charakter ako investície.

2. Pojem „investor“ označuje akúkoľvek fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá investuje na území štátu druhej zmluvnej strany.

a) Pojem „fyzická osoba“ označuje akúkoľvek osobu, ktorá má štátne občianstvo jednej zo zmluvných strán v súlade s jej právnym poriadkom.

b) Pojem „právnická osoba“ označuje s ohľadom na každú zmluvnú stranu akýkoľvek subjekt zaregistrovaný alebo zriadený a uznaný v súlade s právnym poriadkom štátu jednej zo zmluvných strán za právnickú osobu. V prípade Maďarskej republiky tento pojem tiež zahŕňa akékoľvek zoskupenie osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu, ale na základe jej zákonov sa považuje za spoločnosť.

3. Pojem „výnosy“ označuje sumy plynúce z investície a zahŕňa najmä, nie však výlučne, zisk, úrok, kapitálové výnosy, podiely, dividendy, licenčné a iné poplatky.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude podporovať a vytvárať priaznivé podmienky na investovanie investorov druhej zmluvnej strany na jej území a bude takéto investície umožňovať v súlade s jej právnym poriadkom.

2. S investíciami investorov štátu každej zmluvnej strany sa bude vždy riadne a spravodlivo zaobchádzať a budú mať plnú ochranu a bezpečnosť na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1. Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investíciám a výnosom investorov druhej zmluvnej strany riadne, spravodlivé a nie menej priaznivé zaobchádzanie, než aké poskytuje investíciám a výnosom svojich vlastných investorov alebo investíciám a výnosom investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.

2. Každá zmluvná strana, pokiaľ ide o riadenie, udržiavanie, užívanie, využívanie alebo nakladanie s ich investíciami, poskytne na území svojho štátu investorom štátu druhej zmluvnej strany riadne, spravodlivé a nie menej priaznivé zaobchádzanie, než aké poskytuje svojim vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 nemožno vysvetľovať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom štátu druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, výhody alebo výsady, aké môže jedna zmluvná strana poskytovať na základe

a) akejkoľvek colnej únie, zóny voľného obchodu, menovej únie alebo na základe podobných medzinárodných dohôd vedúcich k takýmto úniám alebo k inštitúciám, alebo na základe iných foriem regionálnej spolupráce, podľa ktorých každá zmluvná strana je alebo môže byť členom;

b) akejkoľvek medzinárodnej dohody alebo zmluvy týkajúcej sa výlučne alebo prevažne zdanenia.

Článok 4

Náhrada strát

1. Ak investície investorov štátu jednej zmluvnej strany utrpia škody následkom vojny, ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, nepokojov, povstania, vzbury alebo podobných udalostí na území štátu druhej zmluvnej strany, táto zmluvná strana im poskytne zaobchádzanie, ak ide o reštitúciu, náhradu škody alebo iné vyrovnanie, nie menej priaznivé, než poskytne vlastným investorom alebo investorom tretích štátov.

2. Bez ohľadu na odsek 1 sa investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených v predchádzajúcom odseku utrpeli škody na území štátu druhej zmluvnej strany vyplývajúce

a) z konfiškácie ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany;

b) zo zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami ani vyvolané nevyhnutnosťou situácie,

poskytne spravodlivá a primeraná náhrada za škodu utrpenú v priebehu zaberania alebo v dôsledku zničenia majetku. Výsledné platby budú bez meškania voľne prevoditeľné vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 5

Vyvlastnenie

1. Investície investorov štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené ani podrobené opatreniam s podobným účinkom ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) na území štátu druhej zmluvnej strany s výnimkou verejného záujmu. Vyvlastnenie sa vykoná len na základe zákona na nediskriminačnom základe a budú ho sprevádzať ustanovenia o zaplatení okamžitej, primeranej a reálnej náhrady. Takáto náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnenej investície bezprostredne pred vyvlastnením alebo hodnote v čase, keď sa budúce vyvlastnenie stalo verejne známe. Náhrada bude zahŕňať úroky od dátumu vyvlastnenia investície, vykoná sa bez meškania, bude okamžite realizovateľná a voľne sa prevedie vo voľne zameniteľnej mene.

2. Dotknutý investor má právo požiadať o neodkladné preskúmanie konkrétneho prípadu a ohodnotenie svojej investície súdnym alebo iným nezávislým orgánom štátu zmluvnej strany v súlade s princípmi uvedenými v tomto článku.

3. Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa vzťahujú aj na prípady, ak jedna zmluvná strana vyvlastní aktíva spoločnosti, ktorá bola zaregistrovaná alebo zriadená v súlade s platným právnym poriadkom v ktorejkoľvek časti jej územia a v ktorej investori štátu druhej zmluvnej strany vlastnia podiely.

Článok 6

Prevody

1. Zmluvné strany zaručia prevod platieb spojených s investíciami a výnosmi. Prevody sa vykonajú vo voľne zameniteľnej mene bez obmedzení a zbytočného meškania. Takéto prevody budú zahŕňať najmä, nie však výlučne:

a) kapitál a dodatočné sumy na udržiavanie alebo zväčšenie investícií;

b) zisky, úroky, dividendy a iné bežné príjmy;

c) sumy na splatenie pôžičiek;

d) licenčné alebo iné poplatky;

e) výnosy z predaja alebo likvidácie investícií;

f) príjmy fyzických osôb štátu v súlade so zákonom a právnym poriadkom zmluvnej strany, v ktorej boli investície realizované.

2. Na účely tejto dohody sa ako výmenné kurzy budú používať oficiálne výmenné kurzy pre bežné transakcie platné v deň prevodu, ak nebude dohodnuté inak.

Článok 7

Postúpenie práv

1. Ak jedna zo zmluvných strán alebo ňou splnomocnený zástupca poskytne platbu vlastnému investorovi na základe záruky, ktorá bola poskytnutá v súvislosti s investíciami na území štátu druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná

a) postúpenie každého práva alebo nároku investora štátu prvej zmluvnej strany alebo splnomocneného zástupcu bez ohľadu na to, či k nemu dochádza na základe zákona alebo na základe právneho rokovania s druhou zmluvnou stranou, ako aj skutočnosť,

b) že prvá zmluvná strana alebo jej splnomocnený zástupca je z titulu postúpenia práv oprávnený uplatňovať práva a vznášať nároky tohto investora a preberať záväzky týkajúce sa investícií.

2. Postúpené práva alebo nároky neprevýšia pôvodné práva ani nároky investora.

3. Akákoľvek platba realizovaná v súlade s odsekom 1 nemá vplyv na uplatnenie práv investora ani zmluvnej strany špecifikovaných v článkoch 8 a 9.

Článok 8

Riešenie sporov týkajúcich sa investícií medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany

1. Každý spor, ktorý vznikne medzi investorom štátu jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou v súvislosti s investíciami na území štátu druhej zmluvnej strany, sa bude riešiť rokovaním medzi stranami v spore.

2. Ak sa spor medzi investorom štátu jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou nevyrieši do šiestich mesiacov, investor je oprávnený predložiť spor buď

a) Medzinárodnému stredisku pre riešenie investičných sporov (ICSID) s prihliadnutím na aplikovateľné ustanovenia Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a príslušníkmi iných štátov, otvoreného na podpis vo Washingtone, D. C., 18. marca 1965, v prípade, že obe zmluvné strany sú účastníkmi tohto dohovoru, alebo

b) rozhodcovi, alebo Medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL). Strany v spore sa môžu písomne dohodnúť na úpravách týchto pravidiel. Rozhodcovský nález bude konečný a záväzný pre obe strany v spore.

Článok 9

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a použitia tejto dohody sa budú, podľa možností, riešiť konzultáciami a rokovaniami.

2. Ak sa spor nebude dať vyriešiť v lehote šiestich mesiacov, na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa predloží ad hoc rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Rozhodcovský súd sa pre každý jednotlivý prípad ustanoví takto: do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti o rozhodcovské konanie každá zmluvná strana vymenuje jedného rozhodcu rozhodcovského súdu. Títo dvaja rozhodcovia potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý bude vymenovaný so súhlasom oboch zmluvných strán za predsedu rozhodcovského súdu (ďalej len „predseda“). Predseda bude vymenovaný do troch mesiacov odo dňa vymenovania ďalších dvoch rozhodcov.

4. Ak sa potrebné vymenovanie nevykoná v lehotách uvedených v odseku 3 tohto článku, možno požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby vymenovanie vykonal. Ak je predseda občanom štátu niektorej zmluvnej strany alebo ak z iného dôvodu nemôže vykonať toto poverenie, o vymenovanie sa požiada podpredseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak aj podpredseda je občanom štátu jednej zo zmluvných strán alebo ak z iného dôvodu nemôže vykonať toto poverenie, o vymenovanie sa požiada najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom žiadnej zmluvnej strany.

5. Rozhodcovský súd prijíma svoje rozhodnutie väčšinou hlasov. Takéto rozhodnutia sú záväzné. Každá zmluvná strana uhradí len výdavky svojho vlastného rozhodcu a výdavky spojené so svojou účasťou na rozhodcovskom konaní. Výdavky na predsedu a ostatné náklady budú zmluvné strany hradiť rovnakým dielom. Rozhodcovský súd si určí vlastné pravidlá rokovania.

Článok 10

Použitie iných predpisov a osobitné záväzky

1. V prípade, že sa niektorá otázka týkajúca sa tejto dohody rieši súčasne touto a inou medzinárodnou dohodou, ktorou sú obe zmluvné strany viazané, nič v tejto dohode nebráni, aby ktorákoľvek zmluvná strana alebo ktorýkoľvek jej investor vlastniaci investície na území štátu druhej zmluvnej strany nevyužil ktorýkoľvek predpis, ktorý je pre neho výhodnejší.

2. Ak zaobchádzanie poskytnuté jednou zmluvnou stranou investorom štátu druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom alebo s inými zmluvnými ustanoveniami je výhodnejšie ako zaobchádzanie udelené touto dohodou, použije sa to výhodnejšie zaobchádzanie.

Článok 11

Uplatnenie dohody

Ustanovenia tejto dohody sa týkajú investícií uskutočnených investormi štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany po 1. januári 1973.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti dohody, jej trvanie a skončenie

1. Každá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane splnenie ústavných požiadaviek na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom druhej notifikácie.

2. Táto dohoda zostane v platnosti počas desiatich rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať na ďalších desať rokov za predpokladu, že ani jedna zo zmluvných strán jeden rok pred uplynutím platnosti tejto dohody písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel vypovedať jej platnosť.

3. Ustanovenia tejto dohody týkajúce sa investícií uskutočnených pred vypovedaním platnosti tejto dohody zostávajú v platnosti počas desiatich rokov odo dňa skončenia jej platnosti.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Vyhotovené v Bratislave 15. januára 1993 v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Július Tóth v. r.

Za vládu
Maďarskej republiky:

Kupa Mihály v. r.

Anglické znenie textu