Oznámenie č. 62/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 27. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996 v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-62
Čiastka 26/1999
Platnosť od 01.04.1999
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.

Pôvodný predpis 01.04.1999

62

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

opatrenie z 11. marca 1999 č. Z-1/1999, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 27. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996 v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 89/1996 Z. z.).

Opatrením sa určujú maximálne ceny nových liekov.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.