Rozhodnutie č. 47/1999 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-47
Čiastka 21/1999
Platnosť od 19.03.1999
Pôvodný predpis 19.03.1999

47

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 19. marca 1999

o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov

vyhlasujem

voľbu prezidenta Slovenskej republiky a

určujem

deň konania voľby na sobotu 15. mája 1999.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,

určujem

deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 29. mája 1999.

Jozef Migaš v. r.