Oznámenie č. 4/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Rozhodnutí č. 2/97 Asociačnej rady medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-4
Čiastka 3/1999
Platnosť od 15.01.1999
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobudlo platnosť 1. januára 1997 na základe článku 2.

Pôvodný predpis 15.01.1999

4

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. januára 1997 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 2/97 Asociačnej rady medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane modifikujúce Protokol č. 4 k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.

Rozhodnutie nadobudlo platnosť 1. januára 1997 na základe článku 2.

ROZHODNUTIE Č. 2/97 ASOCIAČNEJ RADY

medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane
a Slovenskou republikou na druhej strane

z 9. januára 1997

modifikujúce Protokol č. 4 k Európskej dohode o pridružení
uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej

Asociačná rada

vzhľadom na Európsku dohodu vytvárajúcu asociáciu Európskych spoločenstiev a ich členských štátov na jednej strane a Slovenskej republiky na druhej strane,1) podpísanú v Luxemburgu 4. októbra 1993, najmä na článok 33 jej Protokolu č. 4,

v presvedčení, že je želateľné vytvoriť systém rozšírenej kumulácie umožňujúci používať materiály pochádzajúce z Európskeho spoločenstva, zo Slovenskej republiky, z Maďarska, Poľska, Českej republiky, Bulharska, Rumunska, Lotyšska, Litvy, Estónska, zo Slovinska, z Európskeho hospodárskeho priestoru, z Islandu, Nórska alebo zo Švajčiarska s cieľom uľahčiť obchod a zlepšiť účinnosť dohody a že sa musia urobiť zmeny v definícii pojmu pôvodné výrobky,

v presvedčení, že možnosť uplatňovania dohody na tovar pochádzajúci z Andorry a zo San Marína treba zabezpečiť spoločným vyhlásením k Protokolu č. 4,

v presvedčení, že v záujme uplatňovania systému rozšírenej kumulácie a z hľadiska prevencie obchádzania colných poplatkov treba vložiť do Protokolu č. 4 nové ustanovenia zakazujúce vrátenie cla alebo oslobodenie od colných poplatkov,

v presvedčení, že v záujme vačšieho uľahčenia výmeny tovaru a zjednodušenia administratívnych povinností treba modifikovať podmienky výroby alebo spracovania požadované protokolom, aby nepôvodné materiály získali charakter pôvodných materiálov, ako aj ustanovenia na dôkaz pôvodu,

v presvedčení, že určité podmienky výroby alebo spracovania požadované na to, aby nepôvodné materiály získali charakter pôvodných materiálov sa musia zmeniť tak, aby sa zohľadnil vývoj technológií výroby a spracovania, že vzhľadom na skúsenosti by sa prezentácia zoznamu predpisov výroby a spracovania zlepšila, ak by sa tento zoznam rozšíril o všetky položky Harmonizovaného systému (HS), že v týchto predpisoch treba vykonať technické úpravy zohľadňujúce úpravy HS, ktoré nadobudli platnosť 1. januára l996,

v presvedčení, že na zabezpečenie dobrej funkčnosti dohody je vhodné zoskupiť všetky príslušné ustanovenia do jedného textu s cieľom uľahčiť prácu používateľom a colným správam,

prijíma toto rozhodnutie:

Článok 1

Protokol č. 4 sa nahrádza textom pripojeným k tomuto rozhodnutiu vrátane spoločných vyhlásení, ktoré sa ho týkajú.

Článok 2

Rozhodnutie nadobudne platnosť 1. januára 1997.

Vyhotovené v Bruseli 9. januára 1997.

Za Asociačnú radu predseda:

H. van Mierlo v. r.

PROTOKOL č. 4týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráceOBSAH:
HLAVA I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 Definície
HLAVA II DEFINÍCIA POJMU .PÔVODNÉ VÝROBKY"
Článok 2 Všeobecné požiadavky
Článok 3 Dvojstranná kumulácia pôvodu -
Článok 4 Diagonálna kumulácia pôvodu
Článok 5 Úplne získané výrobky
Článok 6 Dostatočne opracované alebo spracované výrobky
Článok 7 Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie
Článok 8 Určujúca jednotka
Článok 9 Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie
Článok 10 Súpravy
Článok 11 Neutrálne prvky
HLAVA III ÚZEMNÉ POŽIADAVKY
Článok 12 Územný princíp
Článok 13 Priama doprava
Článok 14 Výstavy
HLAVA IV VRÁTENIE ALEBO OSLOBODENIE OD CLA
Článok 15 Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla
HLAVA V DÔKAZ O PÔVODE
Článok 16 Všeobecné požiadavky
Článok 17 Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR. 1
Článok 18 Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne
Článok 19 Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1
Článok 20 Vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode
Článok 21 Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre
Článok 22 Schválený vývozca
Článok 23 Platnosť dôkazu o pôvode
Článok 24 Predkladanie dôkazu o pôvode
Článok 25 Dovoz po častiach
Článok 26 Oslobodenie od dôkazu o pôvode
Článok 27 Podporné dokumenty
Článok 28 Uchovanie dôkazu o pôvode a podporných dokumentov
Článok 29 Nezrovnalosti a formálne chyby
Článok 30 Sumy vyjadrené v ECU
HLAVA VI OPATRENIA NA ADMINISTRATÍVNU SPOLUPRÁCU
Článok 31 Vzájomná spolupráca
Článok 32 Overovanie dôkazov o pôvode
Článok 33 Riešenie sporov
Článok 34 Sankcie
Článok 35 Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady
HLAVA VII CEUTA A MELILLA
Článok 36 Aplikácia protokolu
Článok 37 Osobitné podmienky
HLAVA VIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 38 Zmeny protokolu

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely tohto protokolu pojem

a) „výroba“ znamená akékoľvek opracovanie alebo spracovanie vrátane zmontovania alebo špecifických pracovných postupov,

b) „materiál“ znamená akékoľvek prímesi, suroviny, súčasti, časti a pod., ktoré sa používajú na výrobu výrobku,

c) „výrobkom“ sa rozumie práve vyrobený výrobok, aj keď je zamýšľané jeho neskoršie použitie v inej výrobnej operácii,

d) „tovar“ znamená oboje, materiály aj výrobky,

e) „colnou hodnotou“ sa rozumie hodnota určená podľa Dohody o uplatňovaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode z r. 1994 (Dohoda WTO o colnom hodnotení),

f) „cena zo závodu“ znamená cenu zaplatenú za výrobok výrobcovi v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike, v ktorých podniku sa uskutočňuje posledné opracovanie alebo spracovanie, za predpokladu, že táto cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov zníženú o všetky vnútorné dane, ktoré sa vracajú alebo sa môžu vracať, ak sa získaný výrobok vyváža,

g) „hodnota materiálov“ znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu alebo – ak nie je táto hodnota známa a nemožno ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike,

h) „hodnota pôvodných materiálov“ znamená hodnotu týchto materiálov určenú podľa písmena g), uplatňovanú mutatis mutandis,

i) „pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov, ktoré nie sú pôvodné v krajine, v ktorej boli výrobky získané,

j) „kapitoly“ a „čísla“ znamenajú kapitoly a čísla (štvormiestne kódy) používané v nomenklatúre Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovarov (ďalej nazývaného v tomto protokole „Harmonizovaný systém“ alebo „HS“),

k) „zaradenie“ znamená zatriedenie výrobku alebo materiálu do príslušného čísla,

l) „zásielkou“ sa rozumejú výrobky, ktoré súčasne zasiela ten istý vývozca tomu istému príjemcovi, alebo sa prepravujú od vývozcu k príjemcovi kryté jediným prepravným dokladom, alebo ak neexistuje taký doklad, sú kryté jedinou faktúrou,

m) „územia“ zahŕňajú teritoriálne vody.

HLAVA II

DEFINÍCIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2

Všeobecné požiadavky

1. Na účely vykonávania tejto dohody sa za pôvodné výrobky v Spoločenstve pokladajú

a) výrobky úplne získané v Spoločenstve v zmysle článku 5,

b) výrobky získané v Spoločenstve obsahujúce materiály, ktoré v ňom neboli úplne získané, za predpokladu, že takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v Spoločenstve v zmysle článku 6,

c) tovar pôvodný v Európskom hospodárskom priestore (EHP) podľa Protokolu č. 4 Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

2. Na účely vykonávania tejto dohody sa za pôvodné výrobky v Slovenskej republike pokladajú

a) výrobky úplne získané v Slovenskej republike v zmysle článku 5,

b) výrobky získané v Slovenskej republike obsahujúce materiály, ktoré v nej neboli úplne získané, za predpokladu, že takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v Slovenskej republike v zmysle článku 6.

Článok 3

Dvojstranná kumulácia pôvodu

1. Materiály pôvodné v Spoločenstve sa pokladajú za pôvodné v Slovenskej republike, ak sú obsiahnuté v nej získanom výrobku. Nie je potrebné, aby také materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu za predpokladu, že boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu presahujúcemu operácie uvedené v článku 7 ods. 1.

2. Materiály pôvodné v Slovenskej republike sa pokladajú za pôvodné v Spoločenstve, ak sú obsiahnuté v ňom získanom výrobku. Nie je potrebné, aby také materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu za predpokladu, že boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu presahujúcemu operácie uvedené v článku 7 ods. 1.

Článok 4

Diagonálna kumulácia pôvodu

1. S výhradou ustanovení odsekov 2 a 3 sa materiály pôvodné v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Bulharsku, Rumunsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Slovinsku, Islande, Nórsku alebo vo Švajčiarsku v zmysle dohôd medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou a týmito krajinami považujú za pôvodné v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike, ak sú obsiahnuté v nich získanom výrobku. Nie je potrebné, aby také materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu.

2. Výrobky, ktoré získali charakter pôvodu podľa odseku 1, sa ďalej považujú za výrobky pôvodné v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike iba vtedy, ak v nich získaná pridaná hodnota presahuje hodnotu použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z ostatných krajín uvedených v odseku 1. Ak táto podmienka nie je splnená, uvedené výrobky sa považujú za pôvodné v tej krajine uvedenej v odseku 1, v ktorej bol pridaný najvyšší podiel hodnoty. Pri určovaní krajiny pôvodu sa neberie do úvahy hodnota materiálov pôvodných v ostatných krajinách vymenovaných v odseku 1, ktoré boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike.

3. Kumulácia ustanovená v tomto článku sa môže uplatniť iba vtedy, ak použité materiály získajú štatút pôvodného výrobku pri použití rovnakých pravidiel pôvodu, aké sú použité v tomto protokole. Spoločenstvo a Slovenská republika si prostredníctvom Európskej komisie navzájom oznámia podrobné informácie o dohodách a im zodpovedajúcich pravidlách pôvodu uzavretých s ostatnými krajinami uvedenými v odseku 1.

4. Európska komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (séria C) dátum, od ktorého krajiny uvedené v odseku 1 budú spĺňať podmienky uvedené v odseku 3.

Článok 5

Úplne získané výrobky

1. Nasledujúce výrobky sa považujú za úplne získané v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike:

a) nerastné produkty ťažené z ich pôdy alebo dna morí alebo oceánov,

b) rastlinné produkty v nich zbierané,

c) živé zvieratá v nich narodené a chované,

d) výrobky zo živých zvierat v nich chovaných,

e) produkty získané lovom alebo rybolovom v nich uskutočňovaným,

f) produkty morského rybolovu a iné produkty pochádzajúce z mora okrem teritoriálnych vôd Spoločenstva alebo Slovenskej republiky získané ich plavidlami,

g) výrobky zhotovené na ich rybárskych spracovateľských lodiach výhradne z produktov uvedených v písmene f),

h) použité predmety v nich zozbierané, ktoré možno využiť iba na získanie surovín vrátane použitých pneumatík vhodných na protektorovanie alebo ako odpad,

i) odpad a šrot pochádzajúci z výrobných operácií v nich uskutočňovaných,

j) produkty vyťažené z morského dna alebo podložia okrem ich teritoriálnych vôd za predpokladu, že majú výhradné práva toto morské dno alebo podložie využívať,

k) tovar v nich vyrábaný výhradne z výrobkov uvedených v písmenách a) až j).

2. Pojmy „ich plavidlá“ a „ich rybárske spracovateľské lode“ uvedené v odseku 1 písm. f) a g) sa dajú aplikovať iba na lode,

a) ktoré sú registrované alebo zaznamenané v členskom štáte Európskeho spoločenstva alebo v Slovenskej republike,

b) ktoré plávajú pod vlajkou členského štátu Európskeho spoločenstva alebo Slovenskej republiky,

c) z ktorých najmenej 50 % vlastnia štátni príslušníci členského štátu Európskeho spoločenstva alebo Slovenskej republiky, alebo spoločnosť s ústredím v jednom z týchto štátov, ktorých riaditeľ alebo riaditelia, predseda správnej rady alebo predseda dozornej rady a väčšina členov týchto rád sú štátni príslušníci členského štátu Európskeho spoločenstva alebo Slovenskej republiky, a navyše, v prípade akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným aspoň polovica kapitálu patrí týmto štátom, verejným inštitúciám alebo štátnym príslušníkom uvedených štátov,

d) ktorých kapitán a dôstojníci sú štátni príslušníci členských štátov Európskeho spoločenstva alebo Slovenskej republiky a

e) ktorých posádku aspoň 75 % tvoria štátni príslušníci členského štátu Európskeho spoločenstva alebo Slovenskej republiky.

Článok 6

Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

1. Na účely vykonávania článku 2 sa výrobky, ktoré neboli úplne získané, považujú za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky uvedené v zozname v prílohe II.

Uvedené podmienky ustanovujú pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, opracovanie alebo spracovanie, ktoré musí byť uskutočnené na nepôvodných materiáloch použitých pri výrobe, a uplatňujú sa iba vo vzťahu k takým materiálom. Z toho vyplýva, že ak je pri výrobe iného výrobku použitý medziprodukt, ktorý získal štatút pôvodu splnením podmienok uvedených v prílohe II, potom sa naň nevzťahujú podmienky platné pre výrobok, v ktorom je tento medziprodukt obsiahnutý, a žiadne nepôvodné materiály použité pri jeho výrobe sa neberú do úvahy.

2. Napriek ustanoveniam odseku 1 nepôvodné materiály, ktoré sa podľa podmienok uvedených v prílohe II nemôžu použiť na výrobu výrobku, môžu sa použiť za predpokladu, že

a) ich celková hodnota nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu,

b) žiadne percentuálne vyjadrenie najvyššej hodnoty nepôvodných materiálov ustanovené v prílohe II sa neprekročilo uplatnením tohto odseku.

Tento odsek sa nevzťahuje na výrobky zaradené do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

3. Odseky 1 a 2 sa uplatnia s výnimkou ustanovení článku 7.

Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1. Bez dotknutia ustanovenia odseku 2 sa nasledujúce opracovanie alebo spracovanie považuje za nedostatočné na priznanie štatútu pôvodu, rovnako bez ohľadu na splnenie alebo nesplnenie požiadaviek uvedených v článku 6:

a) operácie, ktoré zabezpečujú zachovanie dobrého stavu počas prepravy a skladovania (vetranie, rozloženie, sušenie, chladenie, naloženie do soli, oxidu siričitého, prípadne s použitím iných látok alebo iných vodných roztokov, odstránenie poškodených častí a podobné operácie),

b) jednoduché operácie skladajúce sa z odstránenia prachu, preosievania, triedenia alebo združovania (vrátane tvorby súprav predmetov), umývania, natierania, rezania,

c)

i) zmeny balenia, delenie a zostavovanie zásielok,

ii) jednoduché uloženie do fliaš, baniek, vriec, debien, škatúľ, upevnenie na dosky atď. a všetky iné jednoduché adjustážne operácie,

d) pripájanie značiek, štítkov a iných rozlišovacích označení na výrobky alebo ich obaly,

e) jednoduché zmiešavanie výrobkov aj odlišného druhu, ak jedna alebo viac zložiek zmesi nespĺňa podmienky ustanovené týmto protokolom, ktoré by umožnili považovať ich za pôvodné v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike,

f) jednoduché skladanie častí s cieľom vytvoriť kompletný výrobok,

g) kombinácie dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až f),

h) porážka zvierat.

2. Všetky operácie uskutočnené na danom výrobku v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike sa posudzujú spoločne pri rozhodovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie na ňom uskutočnené považuje za nedostatočné v zmysle odseku 1.

Článok 8

Určujúca jednotka

1. Určujúcou jednotkou, ktorá sa má vziať do úvahy na účely tohto protokolu, sa rozumie konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku na určenie zaradenia podľa Harmonizovaného systému.

Z toho vyplýva, že

a) ak je výrobok skladajúci sa zo súpravy alebo zostavy predmetov zaradený podľa pravidiel Harmonizovaného systému do jedného čísla, celok tvorí určujúcu jednotku,

b) ak sa zásielka skladá z množstva rovnakých výrobkov zaradených do rovnakého čísla Harmonizovaného systému, musí sa pri uplatnení pravidiel tohto protokolu posúdiť každý výrobok jednotlivo.

2. Ak je podľa všeobecného pravidla 5 na interpretáciu Harmonizovaného systému zaradený spolu s výrobkom aj obal, potom je zahrnutý ako jeden celok s výrobkom do rovnakého čísla aj na účely určenia pôvodu.

Článok 9

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie odoslané so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté do ceny, alebo nie sú osobitne fakturované, pokladajú sa za celok s takýmto zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom.

Článok 10

Súpravy

Súpravy definované v súlade so všeobecným pravidlom 3 na interpretáciu Harmonizovaného systému sa považujú za pôvodné, ak sú pôvodné všetky ich časti. Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, celok sa považuje za pôvodný, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu.

Článok 11

Neutrálne prvky

Na účely určenia, či je výrobok pôvodný, netreba určovať pôvod nasledujúcich prvkov, ktoré sa môžu použiť na jeho výrobu:

a) elektrická energia a palivo,

b) zariadenia a vybavenie,

c) stroje a nástroje,

d) tovary, ktoré nie sú alebo nemajú byť súčasťou konečného zloženia výrobku.

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12

Územný princíp

1. Podmienky ustanovené v hlave II týkajúce sa získania štatútu pôvodu musia byť v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike splnené bez prerušenia okrem ustanovení článku 2 ods. 1 písm. c) a článku 4.

2. Pôvodný tovar vyvezený zo Spoločenstva alebo zo Slovenskej republiky do inej krajiny, ktorý sa vracia späť, okrem ustanovení článku 4 sa považuje za nepôvodný, ak nemožno uspokojivo preukázať colným orgánom, že

a) späť dovážaný tovar je totožný s vyvezeným a

b) nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo pri vývoze.

Článok 13

Priama doprava

1. Preferenčné zaobchádzanie ustanovené dohodou sa týka iba výrobkov spĺňajúcich požiadavky tohto protokolu, ktoré sa prepravujú priamo medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou alebo cez územia iných krajín uvedených v článku 4. Výrobky tvoriace jednu zásielku sa však môžu prepravovať cez iné územia vrátane preloženia alebo dočasného uskladnenia na týchto územiach, ak sú pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a ak s nimi nie sú uskutočňované iné operácie, ako vykladanie, opätovné nakladanie, alebo akékoľvek operácie určené na ich uchovanie v dobrom stave.

Pôvodné výrobky sa môžu dopravovať potrubím cez iné územia, ako sú územia Spoločenstva alebo Slovenskej republiky.

2. Colným orgánom dovážajúcej krajiny treba preukázať, že boli splnené podmienky ustanovené v odseku 1, a to vo forme

a) jednotného prepravného dokumentu, ktorý sa vzťahuje na dopravu cez krajinu tranzitu, alebo

b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu, ktoré obsahuje

i) presný opis výrobkov,

ii) dátum vyloženia a opätovného naloženia výrobkov, prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov, a

iii) potvrdenie podmienok, za ktorých sa výrobky nachádzali v krajine tranzitu, alebo

c) iných preukazných dokladov, ak nemožno predložiť už uvedené doklady.

Článok 14

Výstavy

1. Pôvodné výrobky odoslané na výstavu do inej krajiny, než sú krajiny uvedené v článku 4, a následne predané a dovezené do Spoločenstva alebo do Slovenskej republiky, majú nárok na uplatnenie preferencií podľa tejto dohody za predpokladu, že colným orgánom sa uspokojivým spôsobom preukáže, že

a) vývozca odoslal tieto výrobky zo Spoločenstva alebo zo Slovenskej republiky do krajiny, kde sa koná výstava, a vystavil ich v tejto krajine,

b) vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom prenechal subjektu v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike,

c) výrobky boli odoslané počas výstavy alebo bezprostredne po nej v tom istom stave, v akom boli odoslané na výstavu, a

d) výrobky neboli od okamihu odoslania na výstavu použité na iný účel než na predvádzanie na výstave.

2. Dôkaz pôvodu sa musí vystaviť alebo vyhotoviť v súlade s ustanoveniami hlavy V a obvyklým spôsobom predložiť colným orgánom dovážajúcej krajiny. Na dôkaze pôvodu treba uviesť názov a adresu výstavy. V prípade potreby možno požadovať ďalšie písomné doklady o povahe výrobkov a o podmienkach, za ktorých boli vystavené.

3. Odsek 1 platí pre akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo umeleckú výstavu, veľtrh alebo podobnú verejnú akciu, ktoré nie sú organizované na súkromné účely v obchodoch alebo v podnikateľských prevádzkach s úmyslom predať zahraničné výrobky a počas ktorých výrobky zostávajú pod colným dohľadom.

HLAVA IV

VRÁTENIE ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15

Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

1.

a) Nepôvodné materiály použité na výrobu výrobkov pôvodných v Spoločenstve, Slovenskej republike alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4, pre ktoré je vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode podľa ustanovení hlavy V, nepodliehajú v Spoločenstve ani v Slovenskej republike vráteniu cla alebo oslobodeniu od cla akéhokoľvek druhu.

b) Výrobky patriace do kapitoly 3 a čísel 1604 a 1605 Harmonizovaného systému, pôvodné v Spoločenstve podľa článku 2 ods. 1 písm. c), na ktoré bol vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode podľa ustanovení hlavy V, nepodliehajú v Spoločenstve vráteniu cla ani oslobodeniu od cla akéhokoľvek druhu.

2. Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na akékoľvek opatrenia týkajúce sa vrátenia, oslobodenia alebo neplatenia čiastočného alebo úplného cla alebo poplatkov majúcich rovnocenný účinok, uplatňované v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike na materiály použité na výrobu a výrobky podľa odseku 1 písm. b), za predpokladu, že toto vrátenie, oslobodenie alebo neplatenie sa uplatňuje výslovne v prípade, ak sú výrobky získané z týchto materiálov vyvážané a v žiadnom prípade nie sú určené na domáce použitie.

3. Vývozca výrobkov uvedených v dôkaze o pôvode je povinný predložiť kedykoľvek na požiadanie colných orgánov všetky doklady, ktoré preukazujú, že za nepôvodné materiály použité na výrobu príslušných výrobkov nebolo vrátené žiadne clo a že všetky clá a poplatky majúce rovnocenný účinok, ktoré sa vzťahujú na tieto materiály, boli skutočne zaplatené.

4. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa uplatňujú rovnako na obaly podľa článku 8 ods. 2, na príslušenstvo, náhradné dielce a náradie v zmysle článku 9 a na výrobky v súpravách v zmysle článku 10, ak sú nepôvodné.

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa uplatnia výlučne na materiály, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. Tieto ustanovenia však nevylučujú použitie systému vývozných náhrad pre poľnohospodárske výrobky, ak sa uplatňujú pri vývoze v súlade s dohodou.

6. Napriek ustanoveniam odseku 1 môže Slovenská republika uplatniť opatrenia na vrátenie cla alebo oslobodenie od cla alebo dávok majúcich rovnocenný účinok, ktoré sa vzťahujú na materiály použité na výrobu pôvodného výrobku, podľa týchto ustanovení:

a) ak ide o výrobky zaradené do kapitol 25 až 49 a 64 až 97 Harmonizovaného systému, zachová sa 5 % sadzba colných platieb alebo nižšia sadzba, ktorá je platná v Slovenskej republike,

b) ak ide o výrobky zaradené do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému, zachová sa 10 % sadzba colných platieb alebo nižšia sadzba, ktorá je platná v Slovenskej republike.

Tento odsek sa bude uplatňovať do 31. decembra 1998 a môže sa po vzájomnej dohode prehodnotiť.

HLAVA V

DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16

Všeobecné požiadavky

1. Výrobky pôvodné v Spoločenstve majú pri dovoze do Slovenskej republiky a výrobky pôvodné v Slovenskej republike majú pri dovoze do Spoločenstva nárok na uplatnenie výhod podľa tejto dohody, ak sa predloží

a) sprievodné osvedčenie tovaru EUR. 1, ktorého vzor je uvedený v prílohe III, alebo

b) v prípadoch uvedených v článku 21 ods. 1 vyhlásenie vývozcu, ktorého text je uvedený v prílohe IV, na faktúre, dodacom liste alebo na inom obchodnom doklade, ktorý opisuje výrobky tak podrobne, aby ich bolo možné identifikovať (ďalej len „vyhlásenie na faktúre“).

2. Napriek ustanoveniam odseku 1 majú výrobky pôvodné v zmysle tohto protokolu nárok na uplatnenie výhod podľa tejto dohody v prípadoch ustanovených v článku 26 bez toho, aby bol predložený ktorýkoľvek z uvedených dokladov.

Článok 17

Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR. 1

1. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny na základe písomnej žiadosti vývozcu, alebo na zodpovednosť vývozcu ním splnomocneného zástupcu.

2. Na tieto účely je vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca povinný vyplniť sprievodné osvedčenie EUR. 1 a žiadosť, ktorých vzory sú uvedené v prílohe III. Tieto formuláre musia byť vyplnené v jednom z jazykov použitých v tomto protokole a v súlade so všeobecne záväznými predpismi vyvážajúcej krajiny. Ak sú vyplnené ručne, treba použiť atramentové pero a písať paličkovým písmom. Opis výrobkov sa musí uviesť v príslušnom odseku takým spôsobom, aby nezostali prázdne riadky. Ak nie je celý tento odsek vyplnený, musí sa posledný riadok opisu podčiarknuť vodorovnou čiarou a prázdny priestor prečiarknuť.

3. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej krajiny, v ktorej sa sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydáva, predložiť všetky potrebné doklady preukazujúce pôvod predmetných výrobkov a splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.

4. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány členského štátu Európskeho spoločenstva alebo Slovenskej republiky v prípade, ak vyvážané výrobky možno považovať za výrobky pôvodné v Spoločenstve, Slovenskej republike alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4 a ak sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

5. Vydávajúce colné orgány prijmú všetky opatrenia nevyhnutné na kontrolu pôvodu výrobkov a na overenie splnenia všetkých ostatných podmienok tohto protokolu. Na tieto účely majú právo požadovať akékoľvek podklady a vykonať akúkoľvek kontrolu účtov vývozcu či akúkoľvek inú kontrolu, ktorú považujú za účelnú. Colné orgány vydávajúce sprievodné osvedčenia EUR. 1 zaručia, aby formuláre uvedené v odseku 2 boli správne vyplnené. Skontrolujú predovšetkým, či je priestor určený na opis výrobkov vyplnený takým spôsobom, aby bola vylúčená možnosť dodatočného neoprávneného doplnenia.

6. Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR. 1 sa uvádza v odseku 11 osvedčenia.

7. Vydané sprievodné osvedčenie EUR. 1 odovzdajú colné orgány vývozcovi, len čo sa vlastný vývoz uskutočňuje alebo zabezpečuje.

Článok 18

Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne

1. Napriek ustanoveniu článku 17 ods. 7 možno za výnimočných okolností vydať sprievodné osvedčenie EUR. 1 po uskutočnení vývozu výrobkov, ktorých sa osvedčenie týka, ak

a) v čase vývozu nebolo vydané pre chyby alebo neúmyselné zabudnutie alebo zvláštne okolnosti, alebo

b) colným orgánom sa náležite preukázalo, že sprievodné osvedčenie EUR. 1 bolo vydané, ale nebolo pri dovoze prijaté z technických príčin.

2. Na účely uplatnenia odseku 1 musí vývozca v žiadosti uviesť miesto a dátum vývozu výrobkov, ktorých sa sprievodné osvedčenie EUR. 1 týka, a odôvodnenie tejto žiadosti.

3. Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR. 1 dodatočne iba po overení, či informácie uvedené v žiadosti vývozcu súhlasia s údajmi v príslušnom zázname.

4. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne musí obsahovať jedno z týchto označení:

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“, „DELIVRÉ A POSTERIORI“,

„RILASCIATO A POSTERIORI“, „ AFGEGEVEN A POSTERIORI“,

„ISSUED RETROSPECTIVELY“, „UDSTEDT EFTERFOLGENDE“,

„EKΔOΘEN EK TΩN YΣTEPΩN“, „EXPEDIDO A POSTERIORI“,

„EMITIDO A POSTERIORI“, „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“,

„UTFÄRDAT I EFTERHAND“, „VYSTAVENÉ DODATOČNE“.

5. Označenia v odseku 4 sa uvedú v odseku „Poznámky“ sprievodného osvedčenia EUR. 1.

Článok 19

Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1

1. V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR. 1 môže vývozca písomne požiadať colné orgány, ktoré pôvodné osvedčenie vydali, o duplikát vystavený na základe vývozných dokumentov, ktoré vlastnia.

2. Duplikát vystavený týmto spôsobom musí obsahovať jedno z týchto označení:

„DUPLIKAT“, „DUPLICATA“, „DUPLICATO“, „DUPLICAAT“, „DUPLICATE“, „ANTIГPAΦO“, „DUPLICADO“, „SEGUNDA VIA“, „KAKSOISKAPPALE“, „DUPLIKÁT“.

3. Označenie v odseku 2 sa uvedie v odseku „Poznámky“ duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1.

4. Duplikát, na ktorom musí byť opäť uvedený dátum vystavenia pôvodného sprievodného osvedčenia EUR. 1, je platný od toho dátumu.

Článok 20

Vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode

Ak sú pôvodné výrobky pod dohľadom colných orgánov Spoločenstva alebo Slovenskej republiky, možno nahradiť pôvodný dôkaz o pôvode jedným alebo viacerými osvedčeniami EUR. 1 na účely odoslania všetkých alebo časti výrobkov na iné územie v rámci Spoločenstva alebo Slovenskej republiky. Náhradu sprievodného (sprievodných) osvedčenia (osvedčení) EUR. 1 vydá colný úrad, pod ktorého dohľadom sa tovar nachádza.

Článok 21

Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre

1. Vyhlásenie na faktúre uvedené v článku 16 ods. 1 písm. b) môže vystaviť

a) schválený vývozca podľa článku 22 alebo

b) ktorýkoľvek vývozca na akúkoľvek zásielku skladajúcu sa z jedného alebo z viacerých nákladových kusov a obsahujúcu pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 ECU.

2. Vyhlásenie na faktúre sa môže vystaviť, ak príslušné výrobky možno považovať za pôvodné v Spoločenstve, Slovenskej republike alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4 a ak sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

3. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej krajiny predložiť všetky nevyhnutné doklady preukazujúce pôvod výrobkov a splnenie všetkých ostatných podmienok tohto protokolu.

4. Vyhlásenie na faktúre vyhotoví vývozca na písacom stroji, odtlačkom pečiatky alebo tlačou na faktúre, dodacom liste alebo na inom obchodnom doklade. Vyhlásenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe IV, je vystavené v jednej z jazykových verzií použitých v tejto prílohe a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyvážajúcej krajiny. Ak je vyhlásenie napísané rukou, je potrebné použiť atramentové pero a písať tlačenými písmenami.

5. Vyhlásenie na faktúre musí byť vývozcom vlastnoručne podpísané. Schválený vývozca podľa článku 22 však nie je povinný toto vyhlásenie podpísať, ak colným orgánom vyvážajúcej krajiny písomne potvrdí, že berie na seba všetku zodpovednosť za vyhlásenie na faktúre, na ktorej je uvedené jeho meno tak, ako keby ho bol vlastnoručne podpísal.

6. Vyhlásenie na faktúre je vystavené vývozcom v okamihu, keď sa výrobky, ktorých sa osvedčenie týka, vyvážajú, alebo po vývoze, ak je vyhlásenie v dovážajúcom štáte predložené do dvoch rokov po uskutočnení dovozu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

Článok 22

Schválený vývozca

1. Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu oprávniť vývozcu (v ďalšom texte označeného „schválený vývozca“), ktorý uskutočňuje časté vývozy výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a ktorý na spokojnosť colných úradov poskytuje dostatočnú záruku na kontrolu charakteru pôvodu výrobkov a dodržiavanie ostatných podmienok tohto protokolu, aby vystavoval vyhlásenie na faktúre bez ohľadu na hodnotu týchto výrobkov.

2. Colné orgány majú právo podmieniť udelenie štatútu schválenému vývozcovi splnením akýchkoľvek požiadaviek, ktoré považujú za účelné.

3. Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré bude uvedené vo vyhlásení na faktúre.

4. Colné orgány kontrolujú, ako toto colné povolenie schválený vývozca využíva.

5. Colné orgány môžu toto povolenie kedykoľvek odobrať. Musia tak urobiť, ak schválený vývozca už neposkytuje všetky záruky uvedené v odseku 1, nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo ak zneužíva svoje oprávnenie akýmkoľvek spôsobom.

Článok 23

Platnosť dôkazu o pôvode

1. Dôkaz o pôvode je platný štyri mesiace od dátumu jeho vystavenia vo vyvážajúcej krajine a musí sa predložiť v tejto lehote colným orgánom dovážajúcej krajiny.

2. Dôkazy o pôvode, predkladané colným orgánom dovážajúcej krajiny po uplynutí lehoty stanovenej v odseku 1, možno prijať na účely uplatnenia preferenčného zaobchádzania v prípadoch, keď je nepredloženie týchto osvedčení v ustanovenej lehote zapríčinené výnimočnými okolnosťami.

3. Okrem týchto prípadov oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej krajiny prijať dôkazy o pôvode za predpokladu, že im boli pred uplynutím tejto lehoty predložené výrobky.

Článok 24

Predkladanie dôkazu o pôvode

Dôkazy o pôvode sa predkladajú colným orgánom dovážajúcej krajiny v súlade s postupmi platnými v tejto krajine. Colné orgány môžu požadovať preklad dôkazu o pôvode a k dovoznému colnému vyhláseniu požadovať priloženie vyhlásenia dovozcu, v ktorom potvrdil, že výrobky spĺňajú podmienky vyžadované na účely vykonávania dohody.

Článok 25

Dovoz po častiach

V prípade, keď sa na žiadosť dovozcu a za podmienok určených colnými orgánmi dovážajúcej krajiny dovážajú po častiach rozobrané alebo nezostavené výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 písm. a) Harmonizovaného systému, zaradené do triedy XVI a XVII alebo čísel 7308 a 9406 Harmonizovaného systému sa jeden dôkaz o pôvode predkladá colným orgánom pri dovoze prvej časti.

Článok 26

Oslobodenie od dôkazu o pôvode

1. Výrobky zasielané ako malé zásielky súkromnými osobami súkromným osobám alebo tvoriace časť osobnej batožiny cestujúcich sa pokladajú za pôvodné výrobky bez predloženia dôkazu o pôvode za predpokladu, že tieto výrobky nie sú dovážané na obchodné účely, boli vyhlásené za výrobky spĺňajúce požiadavky tohto protokolu a neexistujú žiadne pochybnosti o pravdivosti takého vyhlásenia. V prípade výrobkov zasielaných poštou môže byť toto vyhlásenie uvedené na colnom vyhlásení C2/CP3 alebo na liste, ktorý sa pripojí k tomuto dokladu.

2. Dovozy, ktoré sú príležitostné a skladajú sa výhradne z výrobkov na uspokojenie osobných potrieb príjemcov alebo cestujúcich, alebo ich rodín, sa nepovažujú za obchodné, ak je z povahy a množstva výrobkov zrejmé, že nejde o obchodný účel dovozu.

3. Celková hodnota týchto výrobkov okrem toho nesmie presiahnuť 500 ECU v prípade malých zásielok a 1 200 ECU v prípade výrobkov tvoriacich časť osobnej batožiny cestujúcich.

Článok 27

Podporné dokumenty

Dokladmi uvedenými v článku 17 ods. 3 a v článku 21 ods. 3, ktoré preukazujú, že výrobky uvedené v sprievodnom osvedčení EUR. 1 alebo na faktúre s vyhlásením vývozcu sa môžu považovať za výrobky pôvodné v Spoločenstve, Slovenskej republike alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4 a že spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu, inter alia môžu byť

a) priame dôkazy o činnostiach vykonávaných vývozcom alebo dodávateľom pri získavaní tovarov, tvoriace napríklad súčasť jeho účtovníctva,

b) doklady preukazujúce pôvod použitých materiálov, vydané alebo vystavené v Spoločenstve alebo Slovenskej republike, kde sa také doklady používajú v súlade s národným právom,

c) doklady preukazujúce opracovanie alebo spracovanie materiálov v Spoločenstve alebo Slovenskej republike, vydané alebo vystavené v Spoločenstve alebo Slovenskej republike, kde sa také doklady používajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi,

d) sprievodné osvedčenie EUR. 1 alebo vyhlásenia na faktúre, preukazujúce pôvod použitých materiálov, vydané alebo vystavené v Spoločenstve alebo Slovenskej republike v súlade s týmto protokolom, alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4 v súlade s pravidlami pôvodu, ktoré sú zhodné s pravidlami pôvodu tohto protokolu.

Článok 28

Uchovanie dôkazu o pôvode a podporných dokumentov

1. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 je povinný uchovať najmenej počas troch rokov dokumenty uvedené v článku 17 ods. 3.

2. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný uchovať najmenej počas troch rokov kópie týchto vyhlásení na faktúre a dokumenty uvedené v článku 21 ods. 3.

3. Colné orgány vyvážajúcej krajiny, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenie EUR. 1, sú povinné uchovať najmenej počas troch rokov žiadosti uvedené v článku 17 ods. 2.

4. Colné orgány dovážajúcej krajiny sú povinné uchovať najmenej počas troch rokov sprievodné osvedčenia EUR. 1 a vyhlásenia na faktúre, ktoré im boli predložené.

Článok 29

Nezrovnalosti a formálne chyby

1. Zistenie drobných nezhôd medzi údajmi uvedenými na dôkaze o pôvode a v dokumentoch predložených colnému úradu na účely vybavenia colných formalít pri dovážaných výrobkoch nezbavuje dôkaz o pôvode ipso facto platnosti, ak je náležite preukázané, že sa dôkaz o pôvode vzťahuje na predložené výrobky.

2. Zrejmé formálne chyby, napríklad preklepy na dôkaze o pôvode, nie sú dôvodom na jeho neprijatie, ak také chyby nevyvolajú pochybnosti o pravdivosti vyhlásenia uvedeného v tomto dôkaze.

Článok 30

Sumy vyjadrené v ECU

1. Sumy v národnej mene vyvážajúcej krajiny, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v ECU, určí vyvážajúca krajina a oznámi ich dovážajúcim krajinám prostredníctvom Európskej komisie.

2. Ak tieto sumy prevyšujú zodpovedajúce sumy určené dovážajúcou krajinou, uzná ich táto krajina za predpokladu, ak sú výrobky fakturované v mene vyvážajúcej krajiny. Ak sú výrobky fakturované v mene niektorej členskej krajiny Európskeho spoločenstva alebo jednej z krajín uvedených v článku 4, uzná dovážajúca krajina sumu oznámenú touto krajinou.

3. Sumy vyjadrené v ktorejkoľvek národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny voči ECU podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra 1995.

4. Sumy vyjadrené v ECU a ich ekvivalenty v národných menách členských štátov Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky preskúma Asociačný výbor, ak o to požiada Spoločenstvo alebo Slovenská republika. V prípade zmien po tomto preskúmaní Asociačný výbor zaručí, aby nedošlo k zníženiu súm vyjadrených v národných menách, a posúdi potrebu zachovania rovnocenných účinkov týchto limitov. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v ECU.

HLAVA VI

OPATRENIA NA ADMINISTRATÍVNU SPOLUPRÁCU

Článok 31

Vzájomná spolupráca

1. Colné orgány členských štátov Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky si prostredníctvom Európskej komisie vzájomne odovzdajú vzory odtlačkov pečiatok používaných colnými úradmi na vydávanie sprievodných osvedčení EUR. 1 a adresy colných orgánov zodpovedných za následné overovanie týchto osvedčení a vyhlásení na faktúre.

2. S cieľom zabezpečiť správne vykonávanie tohto protokolu Spoločenstvo a Slovenská republika budú vzájomne spolupracovať prostredníctvom svojich colných správ pri kontrole pravosti sprievodných osvedčení EUR. 1 alebo vyhlásení na faktúre a pri kontrole presnosti údajov uvedených v týchto dokumentoch.

Článok 32

Overovanie dôkazov o pôvode

1. Následné overovanie dôkazov sa vykonáva náhodne alebo vtedy, ak majú colné orgány dovážajúcej krajiny opodstatnenú pochybnosť o pravosti týchto dokumentov, o pôvode výrobkov v nich uvedených alebo o splnení iných podmienok tohto protokolu.

2. Na účely realizácie ustanovení odseku 1 vrátia colné orgány dovážajúcej krajiny sprievodné osvedčenie EUR. 1 a faktúru, ak je predložená, vyhlásenie na faktúre alebo kópie týchto dokumentov colným orgánom vyvážajúcej krajiny, ak je to potrebné, aj s uvedením dôvodov vyšetrovania. Akékoľvek získané dokumenty a informácie o tom, že údaje uvedené na dôkaze o pôvode sú nesprávne, sa zašlú spolu so žiadosťou o následné overenie ako jej podklad.

3. Kontrolu vykonávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny. Na tieto účely majú colné orgány právo požadovať akékoľvek doklady a uskutočňovať akúkoľvek kontrolu účtov vývozcu alebo inú kontrolu, ktorú považujú za účelnú.

4. Ak sa rozhodnú colné orgány dovážajúcej krajiny pozastaviť uplatnenie preferenčného zaobchádzania s dotknutými výrobkami až do výsledku overenia, dovozcovi prepustia výrobky po splnení podmienok, ktoré považujú za nevyhnutné.

5. Colné orgány žiadajúce o preverenie majú byť informované o ich výsledkoch čo najskôr. Z výsledkov musí byť zrejmé, či sú dokumenty pravé, či možno výrobky uvedené v nich považovať za pôvodné v Spoločenstve, Slovenskej republike alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4 a či sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

6. Ak v prípadoch opodstatnených pochybností nedostanú colné orgány dovážajúcej krajiny žiadnu odpoveď do desiatich mesiacov od dátumu žiadosti o preverenie alebo ak odpoveď nebude obsahovať dostatočné informácie na určenie pravosti predmetného dokumentu alebo skutočného pôvodu výrobkov, nepriznajú žiadajúce colné orgány nárok na preferencie okrem prípadov s výnimočnými okolnosťami.

Článok 33

Riešenie sporov

Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s preverovaním podľa článku 32 a ktoré nemožno vyriešiť medzi colnými orgánmi žiadajúcimi o preverenie a colnými orgánmi zodpovednými za toto preverenie, alebo prípady rozdielneho výkladu tohto protokolu budú predložené Asociačnému výboru.

Riešenie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej krajiny sa vždy riadi právnymi predpismi tejto krajiny.

Článok 34

Sankcie

Proti každej osobe, ktorá vystaví alebo zapríčiní vydanie dokumentu obsahujúceho nesprávne údaje s cieľom získať preferenčné zaobchádzanie s výrobkami, budú uplatnené sankcie.

Článok 35

Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady

1. Spoločenstvo a Slovenská republika vykonajú všetky kroky nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby výrobky sprevádzané dôkazom o pôvode, ktoré sú pri preprave umiestnené do slobodného colného pásma alebo do skladu umiestneného na ich území, neboli nahradené iným tovarom a nezaobchádzalo sa s nimi inak, ako je obvyklé na ich zachovanie v dobrom stave.

2. Odlišne od ustanovení odseku 1, ak sú výrobky pôvodné v Spoločenstve alebo Slovenskej republike umiestnené do slobodného colného pásma alebo do skladu kryté dôkazom o pôvode a sú tu podrobené určitému zaobchádzaniu alebo spracovaniu, vydajú zodpovedné colné orgány nové osvedčenie EUR. 1 na základe žiadosti vývozcu za predpokladu, že toto zaobchádzanie alebo spracovanie je v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

HLAVA VII

CEUTA A MELILLA

Článok 36

Aplikácia protokolu

1. Termín „Spoločenstvo“ uvedený v článku 2 nezahŕňa Ceutu a Melillu.

2. Na výrobky pôvodné v Slovenskej republike sa po dovoze na Ceutu a Melillu vo všetkých ohľadoch uplatnia tie isté colné postupy, aké sa uplatňujú na výrobky pôvodné na colnom území Spoločenstva podľa Protokolu 2 vstupu Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky do Európskych spoločenstiev. Slovenská republika poskytne na dovoz výrobkov, ktoré sú predmetom tejto dohody a sú pôvodné v Ceute a Melille, tie isté colné postupy, ktoré sa poskytujú na dovoz výrobkov pôvodných v Spoločenstve.

3. Na účely aplikácie odseku 2 na výrobky pôvodné v Ceute a Melille platí tento protokol mutatis mutandis s výhradou osobitných podmienok ustanovených v článku 37.

Článok 37

Osobitné podmienky

1. Nasledujúce výrobky sa za predpokladu, že boli priamo dopravené v súlade s ustanoveniami článku 13, považujú za

1. výrobky pôvodné v Ceute a Melille,

a) výrobky úplne získané v Ceute a Melille,

b) výrobky získané v Ceute a Melille výrobou z iných výrobkov, ako sú uvedené v písmene a), ak

i) uvedené výrobky boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu podľa článku 6 tohto protokolu alebo že

ii) tieto výrobky sú podľa tohto protokolu pôvodné v Slovenskej republike alebo Spoločenstve za predpokladu, že boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec nedostatočného opracovania alebo spracovania uvedeného v článku 7 ods. 1,

2. výrobky pôvodné v Slovenskej republike,

a) výrobky úplne získané v Slovenskej republike,

b) výrobky získané v Slovenskej republike výrobou z iných výrobkov, ako sú uvedené v písmene a), ak

i) uvedené výrobky boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu podľa článku 6 tohto protokolu alebo že

ii) tieto výrobky sú podľa tohto protokolu pôvodné v Ceute a Melille alebo v Spoločenstve za predpokladu, že boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec nedostatočného opracovania alebo spracovania uvedeného v článku 7 ods. 1.

2. Ceuta a Melilla sa považujú za jednotné územie.

3. Vývozca alebo ním zmocnený zástupca uvedie do odseku 2 sprievodného osvedčenia EUR. 1 alebo do vyhlásenia na faktúre údaje „Slovenská republika“ a „Ceuta a Melilla“. Prípadne, ak ide o výrobok pôvodný v Ceute a Melille, uvedú sa tieto údaje do odseku 4 sprievodného osvedčenia EUR. 1 alebo do vyhlásenia na faktúre.

4. Za vykonávanie tohto protokolu v Ceute a Melille sú zodpovedné španielske colné orgány.

HLAVA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 38

Zmeny protokolu

O zmenách ustanovení tohto protokolu rozhoduje Asociačná rada.

PRÍLOHA I

ÚVODNÉ POZNÁMKY K ZOZNAMU V PRÍLOHE II

Poznámka 1

Zoznam ustanovuje podmienky, ktoré sa vyžadujú pre každý výrobok, aby sa mohol považovať za dostatočne opracovaný alebo spracovaný podľa článku 6 protokolu.

Poznámka 2

2.1. Prvé dva stĺpce zoznamu opisujú získaný výrobok. Prvý stĺpec udáva číslo alebo kapitolu používané v Harmonizovanom systéme a druhý stĺpec udáva opis tovaru používaný v systéme na dané číslo alebo kapitolu. Na každý zápis v prvých dvoch stĺpcoch je v stĺpci 3 alebo 4 určené pravidlo. Ak v niektorých prípadoch zápisu v prvom stĺpci predchádza „ex“, znamená to, že pravidlo uvedené v stĺpci 3 alebo 4 sa aplikuje len na tú časť danej položky, ktorá je opísaná v stĺpci 2.

2.2. Ak je niekoľko čísel zoskupených v stĺpci 1 alebo ak je v ňom dané číslo kapitoly, a preto je opis výrobkov v stĺpci 2 udaný všeobecne, priľahlé pravidlá v stĺpci 3 alebo 4 sa uplatnia na všetky výrobky, ktoré sú podľa Harmonizovaného systému zatriedené v rozličných číslach príslušnej kapitoly alebo v akýchkoľvek číslach spolu uvedených v stĺpci 1.

2.3. Keď sú v zozname uplatňované rozdielne pravidlá uplatniteľné na rozdielne výrobky v rámci jedného čísla, každá odrážka označuje časť čísla, na ktorú sa aplikuje pravidlo v stĺpci 3 alebo 4.

2.4. Ak je na položku uvedené pravidlo aj v stĺpci 3, aj v stĺpci 4, vývozca sa môže rozhodnúť pre jednu z alternatív a aplikovať buď pravidlo uvedené v stĺpci 3, alebo pravidlo uvedené v stĺpci 4. Ak v stĺpci 4 nie je uvedené žiadne pravidlo, musí sa aplikovať pravidlo uvedené v stĺpci 3.

Poznámka 3

3.1. Ustanovenia článku 6 protokolu týkajúce sa výrobkov, ktoré získali štatút pôvodných výrobkov a sú použité na výrobu iného výrobku, sa uplatnia bez ohľadu na to, či tento štatút získali výrobky v závode, kde sa použijú, alebo v inom závode v Spoločenstve alebo Slovenskej republike.

Príklad:

Motor s číslom 8407, pre ktorý pravidlo stanovuje, že hodnota nepôvodných materiálov použitých na výrobu nesmie presiahnuť 40 % ceny zo závodu, je vyrobený z „inej legovanej ocele nahrubo tvárnenej kovaním“ čísla ex 7224. Ak toto kovanie bolo vykonané v Spoločenstve na nepôvodnom ingote, tak tento výkovok získal štatút pôvodného na základe pravidla pre číslo ex 7224 zo zoznamu. Výkovok potom možno pri výpočte hodnoty pre motor považovať za pôvodný bez ohľadu na to, či bol vyrobený v tom istom závode, alebo v inom závode Spoločenstva. Hodnota nepôvodného ingotu sa takto pri započítavaní hodnoty použitých nepôvodných materiálov neberie do úvahy.

3.2. Pravidlo v zozname predstavuje minimálnu požiadavku opracovania alebo spracovania a väčšie opracovanie alebo spracovanie taktiež udeľuje štatút pôvodu. Opačne, menšie opracovanie alebo spracovanie nemôže udeliť štatút pôvodu. Inak povedané, ak pravidlo stanoví, že sa v určitom štádiu výroby môže použiť nepôvodný materiál, použitie takého materiálu v nižšom štádiu výroby je povolené, ale vo vyššom štádiu už nie.

3.3. Ak pravidlo stanovuje, že môžu byť použité „materiály akéhokoľvek čísla“ bez dotknutia ustanovení poznámky 3.2., môžu byť použité i materiály patriace do toho istého čísla ako výrobok, ale s ohľadom na zvláštne obmedzenia, ktoré môžu byť v pravidle taktiež obsiahnuté. Výraz „výroba z materiálov akéhokoľvek čísla vrátane ostatných materiálov čísla ...“ znamená, že môžu byť použité len materiály patriace do toho istého čísla ako výrobok, ale ktoré majú v stĺpci 2 zoznamu iný opis než výrobok.

3.4. Ak pravidlo v zozname určuje, že výrobok môže byť vyrobený z viac než jedného materiálu, to znamená, že môže byť použitý akýkoľvek jeden materiál alebo viacero z týchto materiálov. Nevyžaduje sa použitie všetkých materiálov.

Príklad:

Pravidlo pre tkaniny HS 5208 až 5212 určuje, že môžu byť použité prírodné vlákna a okrem iných materiálov aj chemické materiály. To neznamená, že sa musia použiť obidva materiály; možno použiť buď jeden, alebo druhý, alebo obidva materiály.

3.5. Ak pravidlo v zozname určuje, že výrobok musí byť vyrobený z určitého materiálu, táto podmienka, samozrejme, nebráni použiť iné materiály, ktoré v dôsledku svojej prirodzenej povahy nemôžu tomuto pravidlu vyhovieť (pozri aj poznámku 6.2. vzťahujúcu sa na textilné materiály).

Príklad:

Pravidlo pre pripravené potravinové výrobky čísla 1904, ktoré výslovne vylučuje použitie obilnín a ich derivátov, nebráni použitiu minerálnych solí, chemických a ostatných prísad, ktoré nie sú výrobkami z obilnín.

Toto pravidlo sa však neaplikuje na výrobky, ktoré hoci nemôžu byť vyrobené z určitého materiálu špecifikovaného v zozname, môžu byť vyrobené z materiálu tej istej povahy v nižšom štádiu výroby.

Príklad:

V prípade odevov kapitoly ex 62, vyrobených z netkaných materiálov, pre ktoré je povolené použitie len nepôvodnej priadze, nemožno vychádzať z netkanej textílie, i keď netkané textílie nemôžu byť vyrobené z priadze. V takých prípadoch by východiskový materiál bol zo skoršieho štádia výroby ako priadza – t. j. vlákno.

3.6. Ak sa v pravidle zoznamu uvádzajú dve percentuálne obmedzenia pre maximálnu hodnotu použitých nepôvodných materiálov, potom sa tieto percentuálne obmedzenia nesmú sčítať. Z toho vyplýva, že maximálna hodnota použitých nepôvodných materiálov nesmie nikdy prekročiť najvyššie percentuálne obmedzenie. Podľa týchto ustanovení nesmú byť prekročené ani percentuálne obmedzenia pre jednotlivé materiály, na ktoré sa vzťahujú.

Poznámka 4

4.1. Pojem „prírodné vlákna“ sa v zozname používa na označenie iných vláken ako vláken umelých a syntetických. Je obmedzený na fázy predchádzajúce spriadaniu vrátane odpadov, a ak nie je uvedené inak, zahŕňa vlákna mykané, česané alebo inak spracované pre pradiareň, ale nie spriadané.

4.2. Pojem „prírodné vlákna“ zahŕňa konský vlas z čísla 0503, hodváb z čísla 5002 a 5003, ako aj vlnené vlákna, jemné alebo hrubé zvieracie chlpy z čísel 5101 až 5105, bavlnené vlákna čísla 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna z čísel 5301 až 5305.

4.3. Pojmy „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „papierenské materiály“ sa v zozname používajú na opis materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63, ktoré možno použiť na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vláken alebo priadzí.

4.4. Pojem „chemické strižné vlákno“ sa používa v zozname vo vzťahu ku káblu zo syntetického alebo umelého hodvábu, strižným vláknam alebo odpadom zo syntetických alebo umelých vláken čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5

5.1. Ak je pre daný výrobok v zozname odkaz na túto úvodnú poznámku, podmienky uvedené v stĺpci 3 sa nebudú aplikovať na žiadne základné textilné materiály použité na výrobu tohto výrobku, ktoré predstavujú spolu najviac 10 % hmotnosti všetkých použitých základných materiálov. (Pozri aj poznámku 5.3. a 5.4.).

5.2. Tolerancia uvedená v poznámke 5.1. sa môže uplatniť iba na zmesové výrobky, ktoré sú vyrobené z dvoch alebo z viacerých základných materiálov.

Základné textilné materiály:

▪ hodváb,

▪ vlna,

▪ hrubé zvieracie chlpy,

▪ jemné zvieracie chlpy,

▪ konský vlas,

▪ bavlna,

▪ papierenské materiály a papier,

▪ ľan,

▪ konope,

▪ juta a iné textilné lykové vlákna,

▪ sisal a iné textilné vlákna z agávy,

▪ kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,

▪ syntetické chemické nekonečné vlákna,

▪ umelé chemické nekonečné vlákna,

▪ syntetické chemické strižné vlákna z polypropylénu,

▪ syntetické chemické strižné vlákna z polyesteru,

▪ syntetické chemické strižné vlákna z polyamidu,

▪ syntetické chemické strižné vlákna z polyakrylonitrilu,

▪ syntetické chemické strižné vlákna z polyimidu,

▪ syntetické chemické strižné vlákna z polytetrafluóretylénu,

▪ syntetické chemické strižné vlákna z polyfenylénsulfidu,

▪ syntetické chemické strižné vlákna z polyvinylchloridu,

▪ ostatné syntetické chemické strižné vlákna,

▪ umelé chemické strižné vlákna z viskózy,

▪ ostatné umelé chemické strižné vlákna,

▪ priadza vyrobená z polyuretánu, segmentovaná pružnými prvkami polyéteru, tiež opradená,

▪ priadza vyrobená z polyuretánu segmentovaná pružnými prvkami polyesteru, tiež opradená,

▪ výrobky čísla 5605 (priadze z kovu a metalizované priadze) pozostávajúce z jadra buď z tenkej hliníkovej fólie, alebo z plastového filmu, tiež potiahnutého alebo nepotiahnutého hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, jadro je vlepené medzi dve vrstvy plastového filmu priehľadným alebo farebným lepidlom,

▪ ostatné výrobky čísla 5605.

Príklad:

Priadza čísla 5205 vyrobená z bavlnených vláken čísla 5203 a syntetických strižných vláken čísla 5506 je zmesová priadza. Preto nepôvodné syntetické strižné vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny) môžu byť použité do 10 % hmotnosti priadze.

Príklad:

Vlnená tkanina čísla 5112 vyrobená z vlnenej priadze čísla 5107 a z priadze zo syntetických strižných vláken čísla 5509 je zmesová tkanina. Preto syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny), alebo vlnená priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z prírodných vláken nemykaných, nečesaných, ani inak neupravených na spriadanie), alebo kombinácia týchto dvoch typov priadzí môže byť použitá za predpokladu, že ich celková hmotnosť nepresahuje 10 % hmotnosti tkaniny.

Príklad:

Všívaná textília čísla 5802 z bavlnenej priadze čísla 5205 a bavlnenej tkaniny čísla 5210 je zmesový výrobok, iba ak bavlnená tkanina je sama zmesovou tkaninou a bola vyrobená z priadzí zaradených v dvoch rozdielnych číslach alebo ak použité bavlnené priadze sú zmesovými priadzami.

Príklad:

Ak spomínaná všívaná textília bola vyrobená z bavlnenej priadze čísla 5205 a syntetickej tkaniny čísla 5407, potom je zrejmé, že použité priadze sú dva samostatné textilné materiály a všívaná textília je preto zmesovým výrobkom.

Príklad:

Všívaný koberec so slučkami z umelých priadzí, bavlnených priadzí a jutového podkladu je zmesovým výrobkom, pretože sú použité tri základné textilné materiály. Akýkoľvek nepôvodný materiál z vyššieho štádia spracovania, než určuje pravidlo, môže byť použitý za predpokladu, že jeho celková hmotnosť nepresiahne 10 % hmotnosti textilných materiálov koberca. Preto jutový podklad a/alebo umelé priadze môžu byť dovezené v štádiu výroby, ak spĺňajú hmotnostnú požiadavku.

5.3. Ak výrobky obsahujú „priadzu z polyuretánu segmentovanú pružnými prvkami polyéteru, tiež opradenú“, je tolerancia vzťahujúca sa na takú priadzu 20 %.

5.4. Ak sú výrobky zložené z „jadra buď z tenkej hliníkovej fólie, alebo z plastového filmu, tiež potiahnutého alebo nepotiahnutého hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, pričom jadro je vlepené medzi dvoma plastovými filmami“, tolerancia vzťahujúca sa na toto jadro je 30 %.

Poznámka 6

6.1. V prípade výrobkov, ktoré sú v zozname označené poznámkou odkazujúcou na túto úvodnú poznámku, textilné materiály okrem podšívok a medzipodšívok, ktoré nespĺňajú pravidlo uvedené v zozname v stĺpci 3 na výrobu predmetného konfekčného výrobku, môžu byť použité, ak sú zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku, a ich hodnota nepresahuje 8 % ceny výrobku zo závodu.

6.2. Bez dotknutia ustanovení poznámky 6.3. materiály nezaradené v kapitolách 50 až 63 môžu byť voľne použité na výrobu textilného tovaru, či obsahujú textílie, alebo nie.

Príklad:

Ak pravidlo v zozname stanovuje pre určitý textilný tovar, napr. nohavice, použitie priadze, to nevylučuje použitie kovových materiálov, napríklad gombíkov, pretože gombíky nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63. Preto nie je vylúčené ani použitie zipsov, hoci zipsy zvyčajne obsahujú textilné materiály.

6.3. Keď sa uplatňuje percentuálne pravidlo, hodnota materiálov, ktoré nie sú zaradené do kapitol 50 až 63, musí byť zohľadnená pri určovaní hodnoty zapracovaných nepôvodných materiálov.

Poznámka 7

7.1. V zmysle čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 sú pre definované spracovanie tieto „špecifické postupy“:

a) vákuová destilácia,

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie (pozri vysvetlivku 4b ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry),

c) krakovanie,

d) reforming,

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel,

f) proces využívajúci operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prirodzene aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktívnym uhlím alebo bauxitom,

g) polymerizácia,

h) alkylácia,

i) izomerizácia.

7.2. V zmysle čísel 2710, 2711 a 2712 „špecifickými postupmi“ sú:

a) vákuová destilácia,

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie (pozri vysvetlivku 4b ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry),

c) krakovanie,

d) reforming,

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel,

f) proces využívajúci operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktívnym uhlím alebo bauxitom,

g) polymerizácia,

h) alkylácia,

i, j) izomerizácia,

k) odsírovanie vodíkom iba vo vzťahu k ťažkým olejom čísla ex 2710, odsírovanie vodíkom, vedúce k redukcii najmenej 85 % obsahu síry zo spracúvaného produktu (metóda ASTM D 1266-59 T),

l) odstraňovanie parafínov inou metódou ako filtrovaním, iba vo vzťahu k výrobkom čísla 2710,

m) spracovanie pomocou vodíka, iné než pri odsírovaní iba vo vzťahu k ťažkým olejom čísla ex 2710, pri tlaku nad 20 barov a teplote nad 250 oC s použitím katalyzátorov a kde vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívne činidlo. Ďalšie finálne spracovanie mazacích olejov z čísla ex 2710 pomocou vodíka (dokončovacie úpravy vodou, odfarbovanie) s cieľom zlepšiť farbu alebo stálosť sa nepovažuje za špecifický proces,

n) atmosférická destilácia iba vo vzťahu k vykurovacím olejom z čísla ex 2710, pri ktorej sa destiluje menej ako 30 % objemu produktov vrátane strát pri teplote 300 oC metódou ASTM D 86,

o) spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja, iba vo vzťahu k ťažkým olejom, iným ako plynové oleje alebo vykurovacie oleje z čísla ex 2710.

7.3. Na účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 jednoduché operácie, ako je čistenie, dekantovanie, odsoľovanie, separácia vody, filtrovanie, farbenie, značkovanie, získavanie obsahu síry výrobkov zmiešaním výrobkov s rozdielnym obsahom síry, akákoľvek kombinácia týchto operácii, neposkytujú pôvod.

PRÍLOHA II

ZOZNAM OPRACOVANÍ ALEBO SPRACOVANÍ NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ JE POTREBNÉ VYKONAŤ, ABY VYROBENÝ VÝROBOK ZÍSKAL CHARAKTER PÔVODNÉHO VÝROBKU

Nie všetky výrobky uvedené v zozname sú predmetom dohody. Preto je potrebné prihliadať na ostatné časti dohody.

Príloha 02

PRÍLOHA III

SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1 A ŽIADOSŤ O SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1

Pokyny pre tlač

1. Každé osvedčenie musí mať rozmery 210 x 297 mm s povolenou toleranciou mínus 5 mm alebo plus 8 mm na dĺžku. Použitý papier musí byť biely, glejený na písanie, bez obsahu celulózy a nesmie vážiť menej ako 25 g/m2. Na podtlač musí byť vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické sfalšovanie.

2. Príslušné úrady členských štátov Spoločenstva a Slovenskej republiky si môžu ponechať právo vlastného vytlačenia osvedčení alebo si ich môžu vytlačiť u tlačiarov nimi schválených. V druhom prípade každé osvedčenie musí obsahovať zmienku o takom schválení. Každé osvedčenie musí obsahovať meno a adresu tlačiara alebo trvalý znak, pomocou ktorého možno tlačiara identifikovať. Musí obsahovať aj poradové číslo, vytlačené alebo nevytlačené, pomocou ktorého ho možno identifikovať.

Príloha 03-1

Príloha 03-2

Príloha 03-3

PRÍLOHA IV

VYHLÁSENIE NA FAKTÚRE

Vyhlásenie na faktúre, ktorého text je uvedený ďalej, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami pod čiarou. Poznámky pod čiarou však nemusia byť reprodukované.

Anglické znenie

The exporter of the products covered by this document (custom authorization No...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of......................... preferential origin (2).

Španielske znenie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no .........(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...........................(2).

Dánske znenie

Eksportřren af varer, der er omfattet af naervaerende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ........ (1)), erklaerer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har praeferenceoprindelse i ...........................(2).

Nemecké znenie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, da diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ........................... Ursprungswaren sind (2).

Francúzske znenie

ľexportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douaničre no....(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont ľorigine préférentielle ..........(2).

Talianske znenie

ľesportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. .... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...............(2).

Holandské znenie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiele ... oorsprong zijn (2).

Portugalské znenie

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autoriz acao aduaneira no. ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos sao de origem preferencial ......(2).

Fínske znenie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitry, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Švédske znenie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstand nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmW3ansberättigande ... ursprung (2).

Grécke znenie

Ο εξαγωγεαζ των προϊόντων που χαλυπτονται απο το παρόυ εγγραφο (αδεια τελωνειου υπ΄ αριθ. ... (1)) δηλωνει οτι, εχτοζ εαν δηλωνεται σαφωζ αλλωζ τα προϊόντα αυτα ειναι προτιμησιαχηζ χαταγωγηζ ... (2).

Slovenské znenie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ......... (2).

..............................................................(3)

(Miesto a dátum)

...............................................................(4)

(Podpis vývozcu, ako aj čitateľné meno
osoby, ktorá vyhlásenie podpisuje)

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

PRECHODNÉ OBDOBIE NA VYDÁVANIE ALEBO VYSTAVOVANIE DOKUMENTOV TÝKAJÚCICH SA DÔKAZU O PÔVODE

I. Príslušné colné orgány Spoločenstva a Slovenskej republiky akceptujú ako platný dôkaz o pôvode vydaný alebo vystavený do 31. 12. 1997 podľa Protokolu 4:

1. dlhodobé sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané podľa tejto dohody, overené pečiatkou príslušného colného úradu vyvážajúceho štátu;

2. sprievodné osvedčenia EUR. 1, overené vopred pečiatkou príslušného colného úradu vyvážajúceho štátu;

3. sprievodné osvedčenia EUR. 1 vydané podľa tejto dohody, overené zvláštnou pečiatkou schváleného vývozcu, ktorú schválili colné orgány vyvážajúceho štátu;

4. formuláre EUR. 2 vydané podľa tejto dohody.

II. Žiadosti o následnú verifikáciu dokumentov uvedených vyššie prijímajú príslušné colné orgány Spoločenstva a Slovenskej republiky do dvoch rokov po vydaní alebo vystavení dôkazu o pôvode, ktorého sa verifikácia týka. Takéto verifikácie sa vykonajú podľa hlavy VI Protokolu 4 tejto dohody.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA KNIEŽATSTVA ANDORRA

1. Výrobky, ktoré majú pôvod v kniežatstve Andorra, patriace do kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému, sa budú v Slovenskej republike akceptovať ako výrobky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve podľa tejto dohody.

2. Protokol 4 sa uplatní mutatis mutandis na účely vymedzenia štatútu pôvodu uvedených výrobkov.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA REPUBLIKY SAN MARÍNO

1. Výrobky, ktoré majú pôvod v Republike San Maríno, sa budú v Slovenskej republike akceptovať ako výrobky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve podľa tejto dohody.

2. Protokol 4 sa uplatní mutatis mutandis na účely vymedzenia štatútu pôvodu uvedených výrobkov.

Poznámky pod čiarou

1) Journal officiel des Communautés Européennes č. L 359 z 31. decembra 1994, s. 2.

1) Ak vyhlásenie na faktúre vystavil schválený vývozca podľa článku 22 tohto protokolu, musí sa tu uviesť číslo povolenia schváleného vývozcu. Ak vyhlásenie na faktúre vystavil iný než schválený vývozca, slová zo zátvorky sa vynechajú alebo sa tento priestor ponechá voľný.

2) Uvedie sa pôvod tovaru. Ak sa vyhlásenie na faktúre vzťahuje úplne alebo čiastočne na výrobky, ktoré majú pôvod v Ceute a Melille podľa článku 37 tohto protokolu, vývozca ich musí jasne vyznačiť symbolom „CM“ v doklade, na ktorom bolo toto vyhlásenie urobené.

3) Tento údaj sa môže vynechať, ak túto informáciu obsahuje doklad.

4) Pozri článok 21 ods. 5 tohto protokolu. V prípade, ak sa nevyžaduje podpis vývozcu, platí táto výnimka i na uvedenie mena.