Nariadenie vlády č. 394/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-394
Čiastka 157/1999
Platnosť od 31.12.1999 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2000 do31.03.2002
Zrušený 245/2004 Z. z.
Znenie 01.01.2000 - 31.03.2002

394

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. decembra 1999,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Do skupiny určených výrobkov „prístroje s elektromagnetickým rušením alebo ktorých činnosť môže byť elektromagnetickým rušením ovplyvnená“ podľa § 9 ods. 1 zákona patria elektrické zariadenia alebo elektronické zariadenia vrátane vybavenia a inštalácií obsahujúcich elektrické alebo elektronické súčasti (ďalej len „prístroje“).

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) elektromagnetickým rušením akýkoľvek elektromagnetický jav, ktorý môže zhoršovať funkciu zariadenia, jednotky vybavenia alebo systému, napr. elektromagnetický šum, nežiaduci signál alebo zmena v samotnom prostredí šírenia,

b) odolnosťou schopnosť zariadenia, jednotky vybavenia alebo systému fungovať bez zhoršenia kvality v prítomnosti elektromagnetického rušenia,

c) elektromagnetickou kompatibilitou schopnosť zariadenia, jednotky vybavenia alebo systému uspokojivo fungovať v elektromagnetickom prostredí bez toho, aby samo spôsobovalo neprípustné elektromagnetické rušenie v tomto prostredí,

d) certifikátom dokument, ktorým autorizovaná osoba podľa § 11 ods. 1 zákona potvrdí, že prístroj má požadované technické požiadavky.

§ 2

Za prístroje podľa § 1 ods. 1 sa nepovažujú amatérske vysielacie rádiové stanice1) s výnimkou prípadov, ak sú dostupné v obchodnej sieti, a prístroje, ktorých uvedenie na trh sa s ohľadom na elektromagnetickú kompatibilitu spravuje osobitnými technickými predpismi.

§ 3

(1) Prístroje majú byť skonštruované tak, aby elektromagnetické rušenie, ktoré generujú, neprekročilo úroveň dovoľujúcu rádiokomunikačným a telekomunikačným zariadeniam a iným prístrojom pracovať v súlade so zamýšľaným účelom a aby mali primeranú vlastnú odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu, ktorá im umožňuje v danom prostredí pracovať v súlade so zamýšľaným účelom.

(2) Maximálne elektromagnetické rušenie generované prístrojom môže byť len také, ktoré nebráni použitiu najmä týchto prístrojov:

a) rozhlasové a televízne prijímače pre domácnosť,

b) priemyselné výrobné zariadenia,

c) mobilné rádiové zariadenia,

d) mobilné rádiové a komerčné rádiotelefónne stanice,

e) zdravotnícke a vedecké prístroje,

f) zariadenia informačných technológií,

g) elektrické a elektronické zariadenia pre domácnosť,

h) letecké a námorné rádiové prístroje,

i) vzdelávacie elektronické zariadenia,

j) telekomunikačné siete a zariadenia,

k) rozhlasové a televízne vysielače,

l) svietidlá a žiarivky.

(3) Prístroje a osobitne prístroje uvedené v odseku 2 písm. a) až l) majú byť skonštruované takým spôsobom, aby v prostredí, v ktorom sa budú používať, mali primeranú úroveň odolnosti a aby bola možná ich nerušená prevádzka s prístrojmi spĺňajúcimi požiadavky odseku 2, nachádzajúcimi sa v tomto prostredí.

(4) Informácie umožňujúce používanie prístrojov v súlade so zamýšľaným účelom obsahuje návod priložený k prístroju.

§ 4

(1) Ak technické požiadavky v plnom rozsahu konkretizujú harmonizované slovenské technické normy podľa § 5 ods. 5 zákona, považuje sa dôkaz o ich splnení za splnenie technických požiadaviek.

(2) Ak neexistujú harmonizované slovenské technické normy alebo ak existujúce harmonizované slovenské technické normy nekonkretizujú všetky technické požiadavky, konkretizujú ich však slovenské technické normy vhodné na posudzovanie zhody podľa § 5 ods. 6 zákona a vlastnosti prístroja sú s nimi v súlade, pokladajú sa technické požiadavky podľa § 7 zákona za splnené.

(3) Ak neexistujú harmonizované slovenské technické normy alebo ak existujúce harmonizované slovenské technické normy nekonkretizujú všetky technické požiadavky a nekonkretizujú ich ani slovenské technické normy vhodné na posudzovanie zhody, výrobca alebo dovozca uschováva doklady podľa § 13 ods. 3 zákona doplnené o certifikát vydaný autorizovanou osobou alebo akreditovanou osobou spolu s príslušným protokolom alebo s technickou správou obsahujúcou metódu výroby použitú na splnenie všetkých technických požiadaviek a výsledky vykonaných meraní.

§ 5

(1) Posudzovanie zhody sa vykoná na základe dokumentácie, ktorá obsahuje najmä

a) všeobecný opis prístroja,

b) výkresy, schémy zapojenia, špecifikácie komponentov,

c) popisy a komentáre potrebné na pochopenie predložených výkresov, schém a funkcií prístroja a návod na použitie v štátnom jazyku,

d) výsledky vykonaných skúšok a konštrukčných výpočtov,

e) skúšobné protokoly, certifikáty, iné doklady vydané príslušnými orgánmi štátnej správy,

f) zoznam použitých harmonizovaných slovenských technických noriem a slovenských technických noriem vhodných na posudzovanie zhody, ktoré boli použité na zabezpečenie technických požiadaviek, alebo iné technické predpisy použité na posúdenie zhody.

(2) Prístroje, pri ktorých výrobca nepoužil alebo len sčasti použil harmonizované slovenské technické normy, alebo ak také normy neexistujú alebo takéto normy nekonkretizujú všetky technické požiadavky, ktoré sa na prístroj vzťahujú, výrobca alebo dovozca okrem posúdenia zhody doplní technickú dokumentáciu opisom postupov použitých na zabezpečenie zhody prístroja so všetkými technickými požiadavkami, ktoré potvrdí autorizovaná osoba.

(3) Ak výrobca alebo dovozca požiadal o posúdenie zhody autorizovanú osobu, predkladá jej vzorky v počte potrebnom na vykonanie posúdenia zhody a dokumentáciu podľa odseku 1.

(4) Výrobca zabezpečuje a dovozca zaručuje, že výrobný postup zabezpečuje zhodu prístrojov uvádzaných na trh s posudzovanou dokumentáciou a s technickými požiadavkami.

§ 6

(1) Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona sa vypracúva v štátnom jazyku a obsahuje

a) identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu, ktorý vydáva vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona,

b) identifikačné údaje o prístroji,

c) identifikačné údaje o výrobcovi, ak vyhlásenie o zhode vydáva iný subjekt ako výrobca prístroja,

d) opis a určenie prístroja a ďalšie údaje o prístroji,

e) údaj o použitom spôsobe posúdenia zhody,

f) zoznam technických predpisov, s ktorými sa vyhlasuje zhoda,

g) zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem alebo iných technických noriem použitých na posúdenie zhody,

h) text, ktorým osoba vydávajúca vyhlásenie o zhode vyhlasuje a potvrdzuje, že prístroj spĺňa technické požiadavky,

i) údaje o autorizovanej osobe, ak ju výrobca alebo dovozca využil pri posudzovaní zhody, číslo certifikátu, dátum vydania a dátum platnosti,

j) dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode,

k) meno, priezvisko a funkciu zodpovednej osoby subjektu vydávajúceho vyhlásenie o zhode, podpis a pečiatku.

(2) Na telekomunikačné zariadenia2) a zariadenia na rádiové vysielanie definované v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná,3) vydáva výrobca alebo dovozca vyhlásenie o zhode po tom, čo dostane certifikát typu na dané zariadenie vydaný autorizovanou osobou alebo doklad vydaný príslušným orgánom štátnej správy.

§ 7

(1) Výrobca alebo dovozca prístrojov do 31. decembra 2002 vydá vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona na základe posúdenia zhody vykonaného autorizovanou osobou.

(2) Po termíne uvedenom v odseku 1 sa posúdenie zhody môže vykonať podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona a výrobca alebo dovozca vydá vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona na prístroje, ktoré spĺňajú všetky technické požiadavky.


§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 písm. a) vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 390/1992 Zb. o povoľovaní amatérskych vysielacích rádiových staníc.

2) Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

3) Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 190/1968 Zb. o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, Montreaux 1965.