Oznámenie č. 39/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže, telesnej výchovy a športu na roky 1998 – 2001

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-39
Čiastka 17/1999
Platnosť od 04.03.1999
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 15. januára 1999 na základe článku 24 a zostane v platnosti do 31. decembra 2001.

Pôvodný predpis 04.03.1999

39

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. januára 1999 bol v Bratislave podpísaný Protokol medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže, telesnej výchovy a športu na roky 1998 – 2001.

Protokol nadobudol platnosť 15. januára 1999 na základe článku 24 a zostane v platnosti do 31. decembra 2001.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.