Zákon č. 336/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-336
Čiastka 143/1999
Platnosť od 15.12.1999 do31.12.2002
Účinnosť od 01.01.2000 do31.12.2002
Zrušený 431/2002 Z. z.
Znenie 01.01.2000

336

ZÁKON

z 18. novembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z. a zákona č. 173/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 odsek 1 znie:

(1) Tento zákon ustanovuje rozsah a spôsob vedenia účtovníctva, rozsah a obsah účtovnej závierky pre všetky právnické osoby,1) pre zahraničné osoby1a) a pre fyzické osoby – podnikateľov,1b) ak preukazujú na daňové účely svoje výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a a 1b znejú:

1) § 18 Občianskeho zákonníka.

1a) § 21 Obchodného zákonníka.

1b) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.

2. § 2 znie:

㤠2

(1) Predmetom účtovníctva je majetok, záväzky, rozdiel majetku a záväzkov, náklady a výnosy alebo príjmy a výdavky a výsledok hospodárenia.

(2) Účtovné jednotky účtujú o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva v sústave jednoduchého účtovníctva alebo v sústave podvojného účtovníctva.“.

3. V § 4 ods. 2 sa za slovo „sústavy“ vkladá čiarka a slovo „termíny“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 8 ods.1 písm. b) zákona č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov“ nahrádza citáciou „§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z.“.

5. V § 4 ods. 3 sa nad slovo „zákon“ umiestňuje odkaz 3a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) Napríklad zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 5 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „a za jeho preukazovanie na území Slovenskej republiky v rozsahu podľa tohto zákona“.

7. § 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Účtovné jednotky môžu pre iné potreby zostaviť účtovnú závierku v rozsahu súvahy a výkazu ziskov a strát aj v kratšom období ako rok, ale len ako informatívnu. Takáto účtovná závierka nie je súčasťou daňového priznania.“.

8. V § 9 ods. 1 písmeno c) znie:

c) príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec, ak nepodnikajú a ak objem ich ročného rozpočtu výdavkov nepresahuje 500 000 Sk,“.

9. V § 9 ods. 1 písm. e) sa slová „z príslušných štátnych rozpočtov“ nahrádzajú slovami „zo štátneho rozpočtu“.

10. § 10 vrátane nadpisu znie:

㤠10

Účtovanie v cudzej mene

Účtovné jednotky účtujú podľa § 2 súčasne v cudzej mene pohľadávky, záväzky, ceniny, valuty, devízy, cenné papiere, majetkové účasti, vklady do základného imania a nehnuteľnosti v zahraničí, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene.“.

11. V § 11 ods. 1 písm. f) sa za slová „účtovný prípad“ vkladajú slová „v účtovnej jednotke“.

12. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nie je uvedené v projektovo-programovej dokumentácii.“.

13. V § 11 ods. 3 sa za slovo „jednotky“ vkladajú slová „v štátnom jazyku4a) a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov.“.

14. V § 12 ods. 1 sa slová „českom alebo slovenskom“ nahrádzajú slovom „štátnom“.

15. § 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Účtovné jednotky sú povinné zabezpečiť, aby sa v hlavnej knihe zaúčtovali všetky účtovné prípady, o ktorých sa účtovalo v denníku (denníkoch).“.

16. V § 14 ods. 1 sa slovo „potrebnej“ nahrádza slovami „a analytické účty potrebné“.

17. V § 15 odsek 1 znie:

(1) Účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva účtujú v

a) peňažnom denníku,

b) knihe pohľadávok a v knihe záväzkov,

c) pomocných knihách o ostatných zložkách majetku a o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov.“.

18. V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

19. V § 18 odsek 1 znie:

(1) Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva tvorí jeden celok a skladá sa

a) zo súvahy (bilancie),

b) z výkazu ziskov a strát; v rozpočtových organizáciách z výkazu o plnení rozpočtu,

c) z prílohy.“.

20. § 18 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Účtovná závierka musí byť zostavená zrozumiteľne, prehľadne, preukazne a musí poskytovať pravdivý a verný obraz o majetku a záväzkoch, o hospodárskom výsledku a o finančnej situácii účtovnej jednotky.“.

21. V § 20 odsek 2 znie:

(2) Obchodné spoločnosti, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1 a ktoré povinne vytvárajú základné imanie, a družstvá musia mať účtovnú závierku overenú audítorom, ak v roku predchádzajúcom roku, za ktorý sa táto závierka overuje, splnili aspoň dve z týchto podmienok:

a) celková suma obchodného majetku presiahla 20 000 000 Sk,

b) čistý obrat presiahol 40 000 000 Sk, pričom čistým obratom na tento účel sú tržby z predaja výrobkov, tovarov a z poskytovania služieb,

c) priemerný počet zamestnancov presiahol 20, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v kalendárnom roku.“.

22. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) Napríklad § 769 Obchodného zákonníka, § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z.“.

23. V § 21 odsek 1 znie:

(1) Účtovné jednotky, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 20, vyhotovujú výročnú správu, ktorá musí byť overená audítorom s výnimkou výročnej správy podľa osobitného predpisu.6a) Účtovná jednotka, ktorá je registrovaná v obchodnom registri, ukladá účtovnú závierku a výročnú správu na registrovom súde v termíne do troch mesiacov po konaní valného zhromaždenia alebo členskej schôdze.“.

24. V § 21 ods. 2 sa za slovo „uviesť“ vkladá čiarka a slová „ak osobitný predpis6a) neustanovuje inak,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 147/1997 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.

25. § 21 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Účtovná jednotka je povinná mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom najneskôr do konca roka nasledujúceho po účtovnom období, za ktoré sa účtovná závierka zostavila a výročná správa vyhotovila.“.

26. V § 22 odsek 1 znie:

(1) Konsolidovanou účtovnou závierkou sa rozumie účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená a upravená postupmi na vykonanie konsolidácie (§ 4 ods. 2).“.

27. V § 22 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takéhoto ustanovenia zmluvy alebo stanov.6b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

6b) § 66b Obchodného zákonníka.“.

28. V § 25 ods. 1 písmeno g) znie:

g) pohľadávky pri ich vzniku a záväzky sa oceňujú ich nominálnymi hodnotami; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú cenou obstarania,“.

29. V § 25 ods. 1 písm. j) sa za slovo „príchovky“ vkladajú slová „a prírastky“.

30. V § 28 ods. 1 sa za slovo „organizácií“ vkladá čiarka a slová „štátnych fondov a obcí“.

31. V § 30 ods. 1 sa slová „musí podpísať osoba zodpovedná za vykonanie inventarizácie“ nahrádzajú slovami „musia obsahovať tieto údaje:

a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky,

b) miesto uloženia majetku,

c) hmotne zodpovednú osobu,

d) názov majetku a jeho číselné označenie,

e) skutočný stav majetku v merných jednotkách a v ocenení podľa § 25,

f) skutočný stav záväzkov a čistého obchodného imania,

g) spôsob zisťovania skutočných stavov podľa písmen e) a f), napríklad prepočtom, prevážením, premeraním,

h) deň začatia, deň skončenia inventúry a deň, ku ktorému bola inventarizácia vykonaná,

i) meno, priezvisko a podpis osoby zodpovednej za vykonanie inventarizácie a osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku,

j) poznámky.“.

32. V § 31 ods. 1 posledná veta znie: „Pred uložením sa písomnosti musia usporiadať a zabezpečiť proti strate, zničeniu alebo poškodeniu.“.

33. V § 31 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

34. V § 35 sa na konci pripája táto veta: „Opravy sa musia uskutočniť tak, aby bolo možné vždy určiť osobu, ktorá vykonala opravu, dátum vykonania opravy a aby z vykonanej opravy bolo možné zistiť obsah pôvodného účtovného zápisu. Na opravu účtovného zápisu treba vždy vyhotoviť účtovný doklad.“.

35. § 36 znie:

㤠36

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky, môže ustanoviť osobitné postupy účtovania a z nich vyplývajúce obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky z dôvodov osobitného charakteru majetku

a) pre ozbrojené sily Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

b) pre ozbrojené bezpečnostné zbory v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

c) pre Zbor väzenskej a justičnej stráže v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, pre Slovenskú informačnú službu a pre Správu štátnych hmotných rezerv.“.

36. V § 37 odsek 1 znie:

(1) Daňové úrady9) môžu uložiť účtovnej jednotke pokutu za porušenie § 21 ods. 1 a za porušenie ďalších povinností podľa tohto zákona, ktoré malo za následok neúplnosť alebo nepreukázateľnosť, alebo nesprávnosť účtovníctva, až do 500 000 Sk, a ak toto porušenie povinností viedlo k nemožnosti zistenia daňového základu, až do 1 000 000 Sk.“.

37. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Zákon ČNR č. 531/1990 Zb. o územných finančných orgánoch. Zákon SNR č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch.“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov.“.

38. Slová „česko-slovenská mena“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „slovenská mena“ v príslušnom tvare a slovo „Kčs“ sa v celom texte zákona nahrádza slovom „Sk“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z., zákonom č. 173/1998 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.