Opatrenie č. 316/1999 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 380/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-316
Čiastka 133/1999
Platnosť od 30.11.1999 do31.12.2009
Účinnosť od 30.11.1999 do31.12.2009
Zrušený 416/2008 Z. z.
Znenie 30.11.1999

316

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 29. novembra 1999,

ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 380/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 380/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999 v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 114/1999 Z. z. a opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 204/1999 Z. z. sa mení takto:

1. V prílohe č. 4 v časti Prehľad zisťovaní sa vypúšťa bod 78.

2. V prílohe č. 4 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 78.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. novembra 1999.


Peter Mach v. r.