Zákon č. 304/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č. 162/1998 Z. z. a mení sa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-304

(v znení č. 366/1999 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 129/1999
Platnosť od 19.11.1999 do30.04.2005
Účinnosť od 01.01.2000 do30.04.2005
Zrušený 128/2005 Z. z.
Znenie 01.01.2000

304

ZÁKON

z 2. novembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č. 162/1998 Z. z. a mení sa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č. 162/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Správna rada má päť členov, z ktorých

a) troch členov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) zo zamestnancov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b) dvoch členov vymenúva a odvoláva Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (ďalej len „asociácia“), z toho jedného člena na návrh Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a jedného člena na návrh Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.“.

2. V § 3 odsek 4 znie:

(4) Správna rada volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu správnej rady. Ak do funkcie predsedu bol zvolený člen správnej rady vymenovaný podľa odseku 2 písm. a), do funkcie podpredsedu sa zvolí člen správnej rady vymenovaný podľa odseku 2 písm. b) a naopak.“.

3. V § 3 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Predsedu alebo podpredsedu správnej rady môže na návrh dozornej rady alebo ministra z funkcie odvolať správna rada uznesením, ak za prijatie takého uznesenia hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady, pričom ten člen, o odvolaní ktorého sa rozhoduje, sa hlasovania nezúčastňuje. Ak je výsledok hlasovania nerozhodný, platí to uznesenie, za ktoré hlasoval predseda alebo podpredseda správnej rady. Ak správna rada rozhodne o odvolaní predsedu alebo podpredsedu správnej rady, zároveň zvolí nového predsedu alebo podpredsedu správnej rady.

(6) Predseda a podpredseda správnej rady sa zapisujú do obchodného registra. Návrh na zápis predsedu a podpredsedu správnej rady zvolených podľa odseku 4 a 5 do obchodného registra predloží príslušnému registrovému súdu predseda správnej rady spolu s platným uznesením správnej rady do troch pracovných dní odo dňa prijatia platného uznesenia o zvolení predsedu alebo podpredsedu.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.

4. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Dozorná rada má päť členov, z ktorých

a) jedného člena vymenúva a odvoláva minister zo zamestnancov ministerstva,

b) jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky zo zamestnancov Ministerstva financií Slovenskej republiky,

c) jedného člena vymenúva a odvoláva minister zahraničných vecí Slovenskej republiky zo zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky,

d) jedného člena vymenúva a odvoláva asociácia,

e) jedného člena vymenúva a odvoláva Slovenská obchodná a priemyselná komora.“.

5. V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Predseda a podpredseda dozornej rady sa zapisujú do obchodného registra. Návrh na zápis predsedu a podpredsedu dozornej rady zvolených podľa odseku 4 do obchodného registra predloží príslušnému registrovému súdu predseda správnej rady spolu s platným uznesením dozornej rady do troch pracovných dní odo dňa prijatia platného uznesenia o zvolení predsedu alebo podpredsedu.“.

Doterajšie odseky 5, 6 a 7 sa označujú ako odseky 6, 7 a 8.

6. V § 4 ods. 7 písm. d) sa za slovami „vrátane návrhu na odvolanie“ vkladajú slová „predsedu a podpredsedu správnej rady a“, na konci vety sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ale bez práva hlasovať o navrhovanom uznesení správnej rady.“.

7. § 4 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Minister je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach dozornej rady a vyžadovať od dozornej rady predloženie správ a dokladov o hospodárení fondu, nakladaní s prostriedkami fondu, výsledkoch kontrol činnosti fondu vykonaných dozornou radou a o plnení opatrení uložených dozornou radou na odstránenie nedostatkov zistených pri týchto kontrolách.“.

8. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Zdroje fondu

(1) Zdrojmi fondu sú:

a) dobrovoľné príspevky tuzemských dovozcov a tuzemských vývozcov,

b) úroky z prostriedkov fondu uložených v banke,

c) príjmy za služby poskytnuté fondom za odplatu a z úrokov z poskytnutých pôžičiek,

d) príjmy zo sankcií za nesplnenie príspevkovej povinnosti, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, a príjmy za neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov fondu poskytnutých na základe zmlúv o poskytnutí prostriedkov z fondu uzavretých pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ako aj príjmy zo zmluvných pokút a penále od dlžníkov fondu, ktorí sú v omeškaní, alebo od osôb, ktoré neoprávnene použili alebo zadržali prostriedky fondu poskytnuté im na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov z fondu,

e) príspevky a dary od iných právnických osôb a fyzických osôb, než sú uvedené v písm. a),

f) úvery poskytnuté bankami, najviac do výšky 10 % rozpočtu fondu na príslušný rok.

(2) Doplnkovým zdrojom fondu môžu byť aj dotácie zo štátneho rozpočtu.4)

(3) Podľa tohto zákona sa rozumie

a) tuzemským vývozcom právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzická osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorá je podnikateľom7) a uskutočňuje vývoz tovaru zo Slovenskej republiky,

b) tuzemským dovozcom právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzická osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorá je podnikateľom7) a uskutočňuje dovoz tovaru do Slovenskej republiky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 5a, 5b, 6, 6a až 6d a 7a sa vypúšťajú.

9. § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Použitie prostriedkov fondu

(1) Prostriedky fondu možno použiť na

a) poskytnutie dotácie na úhradu nákladov tuzemským vývozcom a tuzemským dovozcom na ich účasť na veľtrhoch a výstavách v zahraničí; táto dotácia sa môže poskytnúť iba na úhradu nákladov za prenájom výstavnej plochy, vyhotovenie propagačných materiálov a nákladov za prepravu vystavovaného tovaru,

b) poskytnutie pôžičky alebo dotácie na úhradu nákladov súvisiacich s propagáciou slovenského tovaru v zahraničí vrátane vydávania katalógov tuzemských výrobcov, publikácií a iných propagačných materiálov zameraných na podporu zahraničného obchodu,

c) úhradu nákladov fondu alebo ním poverených osôb spojených so spracovaním rozborov a štúdií o zahraničných trhoch,

d) úhradu nákladov fondu na publikačnú činnosť, školenia, prípravu a poskytovanie počítačových programov z oblasti zahraničného obchodu, na služby tuzemským vývozcom a tuzemským dovozcom cez elektronické médiá výpočtovej techniky, na prenájom hnuteľného investičného majetku a na poradenskú činnosť,

e) úhradu nákladov fondu vynaložených na organizovanie medzinárodných seminárov, výstav, misií a podobných aktivít zameraných na výmenu poznatkov a informácií z oblasti zahraničného obchodu,

f) poskytnutie pôžičky alebo dotácie iným tuzemským organizátorom medzinárodných seminárov a podobných aktivít v tuzemsku zameraných na výmenu poznatkov a informácií z oblasti zahraničného obchodu,

g) splátky úverov poskytnutých fondu bankami a na úhradu úrokov z týchto úverov,

h) poskytnutie pôžičky alebo dotácie na úhradu nákladov tuzemským vývozcom na certifikáciu vyvážaného tovaru,

i) materiálno-technické vybavenie a úhradu investičných a prevádzkových nákladov na delegatúry fondu pôsobiace pri obchodno-ekonomických oddeleniach zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, ako aj na úhradu miezd a cestovných náhrad delegátov fondu3) pôsobiacich pri týchto úradoch,

j) dotácie organizátorom a účastníkom vzdelávacích programov pre tuzemských vývozcov a tuzemských dovozcov,

k) dotácie na úhradu nákladov spojených s vysielaním a prijímaním obchodných delegácií a misií,

l) úhradu nákladov spojených so správou fondu vrátane činnosti sekretariátu fondu,

m) úhradu nákladov spojených s činnosťou fondu na podporu vstupu priamych zahraničných investícií do hospodárstva Slovenskej republiky.

(2) Dotácie na účely podľa odseku 1 písm. a), f), h), j) a k) sa môžu poskytnúť najviac do výšky 50 % žiadateľom preukázaných nákladov.

(3) Prostriedky fondu získané dotáciou zo štátneho rozpočtu možno použiť len na účely uvedené v odseku 1 písm. a), b), h) a m).

(4) Výdavky na činnosť sekretariátu fondu okrem nákladov za vedenie bankových účtov a za bankové služby a nákladov na materiálno-technické vybavenie fondu nesmú prekročiť 5 % z ročných príjmov fondu; za dodržanie tohto limitu výdavkov je zodpovedný riaditeľ fondu.8)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b sa vypúšťa.

10. V § 8 ods. 3 písmeno d) znie:

d) spôsob zabezpečenia záväzkov žiadateľa voči fondu, ak ide o žiadosť o poskytnutie pôžičky z prostriedkov fondu,“.

11. V § 8 odsek 4 znie:

(4) Ak je žiadateľom o poskytnutie pôžičky alebo dotácie tuzemský vývozca alebo tuzemský dovozca, alebo iná osoba, ktorá dobrovoľne prispela do fondu, prílohou žiadosti sú aj doklady žiadateľa preukazujúce úhradu príspevkov do fondu.“.

12. V § 9 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Ak sa prostriedky fondu určené rozpočtom fondu na určitý účel nečerpajú, môže správna rada rozhodnúť aj v priebehu roka o zmene účelu ich použitia na iný účel v súlade s § 7 ods. 1.

(3) Prostriedky fondu použité na účely podľa § 7 ods. 1 písm. c), d), e), g), i) a l) sú nákladmi na činnosť fondu; prostriedky fondu na ostatné účely podľa § 7 ods. 1 sa poskytujú ako účelová dotácia alebo ako pôžička, a to:

a) dotácia na účely podľa § 7 ods. 1 písm. a) tým žiadateľom, ktorí prispeli do fondu, najviac však do výšky jeden a pol násobku nimi preukázaných príspevkov do fondu; túto dotáciu možno poskytnúť aj žiadateľovi, ktorý do fondu neprispel, ak preukáže, že podiel hodnoty pridanej spracovaním na tovare, ktorý prezentoval na veľtrhu alebo výstave v zahraničí, je viac ako 30 % hodnoty tovaru,

b) dotácie na účely podľa § 7 ods. 1 písm. b), f), h), j) a k) pre tých žiadateľov, ktorí do nadobudnutia účinnosti tohto zákona povinne prispeli do fondu, najviac však do výšky preukázanej sumy zaplateného povinného príspevku,

c) dotácie na účely podľa § 7 ods. 1 písm. b), f), h), j) a k) pre tých žiadateľov, ktorí dobrovoľne prispeli do fondu, najviac však do výšky 1,3 násobku nimi preukázaných dobrovoľných príspevkov zaplatených do fondu za predchádzajúcich 12 mesiacov pred podaním žiadosti o dotáciu z fondu,

d) dotácie na účely podľa § 7 ods. 1 písm. j) a k) iným žiadateľom, ako sú uvedení v písmenách b) a c) tohto odseku, najviac však do výšky 50 % preukázaných nákladov,

e) pôžička na účely podľa § 7 ods. 1 písm. b), f) a h) s úrokom vo výške diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska, platnej v deň uzavretia zmluvy o poskytnutí pôžičky z fondu ostatným žiadateľom o poskytnutie prostriedkov z fondu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

13. V § 9 sa vypúšťajú odseky 4 a 8.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

14. § 9 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Pôžičky z prostriedkov fondu podľa odseku 3 písm. e) sa poskytujú s lehotou splatnosti do jedného roka.“.

15. § 10 vrátane nadpisu znie:

㤠10

Sankcie

(1) Tuzemský vývozca, tuzemský dovozca, iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorým sa poskytla pôžička alebo dotácia z fondu a tieto prostriedky sa použili v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve o poskytnutí prostriedkov fondu, sú povinné neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky fondu vrátiť a zaplatiť fondu úroky z omeškania vo výške trojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska, platnej k prvému dňu omeškania. Omeškanie nastáva prvým dňom neoprávneného použitia alebo zadržania prostriedkov fondu.

(2) Tuzemský vývozca, tuzemský dovozca, iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorým sa poskytla pôžička z fondu a sú v omeškaní s platením pôžičky alebo jej časti, sú povinné zaplatiť fondu úroky z omeškania vo výške trojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska, platnej k prvému dňu omeškania. Omeškanie v tomto prípade nastáva dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty splatnosti pôžičky alebo jej časti podľa splátkového kalendára dohodnutého v zmluve. Tieto úroky z omeškania sa vypočítajú zo sumy, ktorú dlžník dlhuje fondu k prvému dňu omeškania.“.

16. Za § 10b sa vkladajú § 10c a 10d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠10c

Prechodné ustanovenie

Tuzemský vývozca alebo tuzemský dovozca, ktorý použil alebo zadržal prostriedky fondu, ktoré boli poskytnuté pred dňom účinnosti tohto zákona v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný zaplatiť fondu sankcie podľa doterajších predpisov.

§ 10d

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 204/1998 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu sumy príspevku do Fondu na podporu zahraničného obchodu a o spôsobe jeho úhrady.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.