Vyhláška č. 3/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky v znení vyhlášky č. 373/1997 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-3
Čiastka 2/1999
Platnosť od 06.01.1999 do30.06.2001
Účinnosť od 06.01.1999 do30.06.2001
Zrušený 251/2001 Z. z.
Znenie 06.01.1999

3

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 21. decembra 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky v znení vyhlášky č. 373/1997 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 6 a po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa § 269 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky v znení vyhlášky č. 373/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 5 písm. e) sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová:

„s výnimkou uplatňovania nároku na oslobodenie od dovozného cla zásielok nepatrnej hodnoty na základe osobitných predpisov.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 32 a 33 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení vyhlášky č. 2/1999 Z. z.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

2. V § 13 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Pri písomnom colnom vyhlásení, ktoré bolo podané pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa postupuje podľa doterajších predpisov.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Brigita Schmögnerová v. r.