Vyhláška č. 287/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení vyhlášky č. 8/1998 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-287
Čiastka 123/1999
Platnosť od 12.11.1999
Účinnosť od 15.11.1999
Aktuálne znenie 15.11.1999

287

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 28. októbra 1999,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení vyhlášky č. 8/1998 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení vyhlášky č. 8/1998 Z. z. sa mení takto:

Prílohy č. 1 a 2 k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení vyhlášky č. 8/1998 Z. z. sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 1999.


Ľubomír Harach v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 287/1999 Z. z.

VECI, KTORÝCH NEOBCHODNÝ VÝVOZ JE ZAKÁZANÝ

1. Kultúrne pamiatky.4)

2. Veci múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.5)

3. Archívne dokumenty.6)

Výnimky:

1. Zákaz vývozu vecí uvedených v bode 1 sa neuplatní, ak prílohou colného vyhlásenia je súhlas na vývoz vecí vydaný Komisiou pre ochranu kultúrneho dedičstva pri Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti.

2. Zákaz vývozu vecí uvedených v bode 2 sa neuplatní, ak prílohou colného vyhlásenia je súhlas na vývoz vecí vydaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

3. Zákaz vývozu vecí uvedených v bode 3 sa neuplatní, ak prílohou colného vyhlásenia je súhlas na vývoz vecí vydaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 287/1999 Z. z.

VECI, KTORÝCH NEOBCHODNÝ DOVOZ JE ZAKÁZANÝ

1. Výbušniny.7)

2. Pyrotechnické výrobky.8)

3. Chladničky, mrazničky kompresorové, aj absorpčné na elektrický a plynový pohon a klimatizačné zariadenia, aj zabudované, napr. v automobiloch, obsahujúce látky, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu Zeme.

4. Použité chladničky a mrazničky.

5. Použité kuchynské roboty, práčky a umývačky riadu.

6. Ojazdené pneumatiky, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa všeobecného záväzného právneho predpisu.9)

7. Použitá spodná bielizeň, použité nočné košele a pyžamy.

8. Použitý pančuchový tovar, tričká, košele a iné odevné výrobky, ktoré sa dostanú priamo do styku s ľudským telom.

9. Použitá posteľná bielizeň.

10. Použité odevy.

11. Iné použité textilné výrobky.

12. Použitá obuv.

13. Použitý čalúnený nábytok.

14. Použité hračky.

15. Použité elektroprístroje a výrobky spotrebnej elektroniky, napr. televízne prijímače, rádioprijímače, magnetofóny, videorekordéry, videoprehrávače, záznamové prístroje, fotokopírovacie prístroje, počítače a ich komponenty, rezačky, kosačky, drviče papiera, šijacie a žehliace stroje.

Výnimky:

1. Zákaz dovozu vecí uvedených v bode 2 sa neuplatní pri dovoze zápaliek a pištoľových kapslí do detských pištolí.

2. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 4 a 5 sa neuplatní, ak ide o veci, ktoré sú osobným majetkom fyzickej osoby a dovážajú sa v súvislosti s jej sťahovaním zo zahraničia do tuzemska alebo ako zariadenie domácnosti určené na vybavenie jej domácnosti v mieste jej prechodného pobytu.

3. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 7 až 9 sa neuplatní, ak ide o veci osobnej potreby zasielané v súvislosti s pobytom v zahraničí alebo ak ide o veci, ktoré sú osobným majetkom fyzickej osoby a dovážajú sa v súvislosti s jej sťahovaním zo zahraničia do tuzemska.

4. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 10 až 14 sa neuplatní,

a) ak ide o veci osobnej potreby dovážané cestujúcim alebo zasielané v súvislosti s jeho pobytom v zahraničí,

b) ak ide o veci, ktoré sú osobným majetkom fyzickej osoby a dovážajú sa v súvislosti s jej sťahovaním zo zahraničia do tuzemska,

c) pri dovoze týchto vecí právnickou osobou alebo fyzickou osobou na charitatívne účely, ak dovozca priloží doklad z krajiny vývozu o dezinfekcii alebo o odbornom vyčistení vecí a súhlas na ich dovoz od príslušného orgánu hygieny Slovenskej republiky.

5. Zákaz dovozu vecí uvedených v bode 15 sa neuplatní, ak ide o veci, ktoré sú osobným majetkom fyzickej osoby a dovážajú sa v súvislosti s jej sťahovaním zo zahraničia do tuzemska alebo ako zariadenie domácnosti určené na vybavenie jej domácnosti v mieste jej prechodného pobytu.

Poznámky pod čiarou

4) § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.

5) Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.

6) § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve.

7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

8) Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch.

9) Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.