Opatrenie č. 271/1999 Z. z.Opatrenie úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-271

(v znení č. 325/2000 Z. z.)

Čiastka 115/1999
Platnosť od 29.10.1999 do14.07.2001
Účinnosť od 20.10.2000 do14.07.2001
Zrušený 266/2001 Z. z.
Znenie 20.10.2000

271

OPATRENIE

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z 25. októbra 1999

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené úradom.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľného majetku štátu [k § 8 ods. 4 písm. g) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne), telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk.

a) prostriedky výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne),

b) telefaxy,

c) kopírovacie stroje,

d) motorové vozidlá,

e) hnuteľný majetok štátu, ktorého cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk.

(2) Prevod ostatného hnuteľného majetku štátu možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľného majetku štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení prevádzať správu hnuteľného majetku štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľom hnuteľného majetku štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas úradu vždy, keď správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľný majetok štátu uvedený v § 2 ods. 1 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľného majetku štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas úradu vždy, keď správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu dávajú hnuteľný majetok štátu uvedený § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľného majetku štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľného majetku štátu uvedeného v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľného majetku štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľný majetok štátu uvedený v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 7

Nájom hnuteľného majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o nájme hnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľný majetok štátu uvedený v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným nájomcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

a) na neurčitý čas,

b) na dlhší čas ako päť rokov.

(2) Súhlas úradu podľa odseku 1 treba aj vtedy, keď správcovia v nájomnej zmluve dohodli v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu v súhrne na dlhší čas ako päť rokov.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas úradu, ak vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 písm. b), c) a d) zákona.

(2) Súhlas úradu sa vyžaduje na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľný majetok štátu iným vypožičiavateľom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 9

Likvidácia majetku štátu (k § 14 ods. 3 zákona)

(1) Neupotrebiteľný majetok štátu podľa § 14 ods. 1 a 2 zákona, ak ide o hnuteľné veci alebo stavby, ktorých cena určená znaleckým posudkom nepresiahne 150 000 Sk, môžu správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zlikvidovať na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu.

(2) Na likvidáciu neupotrebiteľného majetku štátu, ktorého cena v čase likvidácie presiahne 150 000 Sk, treba súhlas úradu.


§ 10

Zrušuje sa opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 84/1998 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 11

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 1999.


Dušan Podhorský v. r.