Zákon č. 269/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-269
Čiastka 115/1999
Platnosť od 29.10.1999 do30.06.2002
Účinnosť od 01.01.2000 do30.06.2002
Zrušený 321/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 1 odseku 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Znenie 01.01.2000

269

ZÁKON

z 29. septembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1997 Z. z. a zákona č. 343/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 5 znie:

(5) Armádu tvoria jednotlivé druhy vojsk, vojenské zväzky, vojenské základne, vojenské útvary, vojenské zariadenia, vojaci,1a) profesionálni vojaci vyčlenení na plnenie úloh podľa osobitného predpisu1c) a profesionálni vojaci vyčlenení na plnenie úloh na ministerstve obrany, jeho úradoch a zariadeniach a na vojenských súdoch a vojenských prokuratúrach.1d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a, 1c a 1d znejú:

1a) § 2 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe.

1c) § 23 zákona č. 370/1997 Z. z.

1d) § 24 zákona č. 370/1997 Z. z.“.

2. V § 1 odsek 6 znie:

(6) Hlavné druhy vojsk armády sú pozemné sily a vzdušné sily. Na ich riadenie sa zriaďujú veliteľstvá.“.

3. § 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Pri zabezpečovaní úloh armády koná za armádu vo vymedzenom rozsahu služobný orgán1e) určený hlavným veliteľom ozbrojených síl a ministrom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). V konaní pred súdmi armádu zastupuje ministerstvo obrany.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

1e) § 4 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z.“.

4. § 2b znie:

㤠2b

(1) Armáda sa organizačne člení na vojenské zväzky, vojenské základne, vojenské útvary, vojenské jednotky a vojenské zariadenia.

(2) Koordináciu činnosti a úloh armády, vojenských správ a vojenských zariadení zabezpečuje ministerstvo obrany.

(3) Postavenie a úlohy Vojenskej polície a Vojenského spravodajstva upravujú osobitné zákony.1b)

(4) Generálny štáb armády Slovenskej republiky (ďalej len „generálny štáb“)

a) riadi činnosť armády,

b) zabezpečuje koordináciu činnosti a úloh jednotlivých druhov vojsk a príslušných vojenských zariadení.

(5) Na čele generálneho štábu je náčelník generálneho štábu, ktorý velí vojskám armády. Je podriadený ministrovi, ktorému zodpovedá za výkon svojej funkcie.

(6) Náčelníka generálneho štábu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh ministra.“.

5. § 7 znie:

㤠7

Vojenská prísaha zložená podľa doterajších predpisov pred 1. novembrom 1999 sa považuje za vojenskú prísahu zloženú podľa § 5 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1997 a zákona č. 343/1997 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 1999 okrem § 1 odseku 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.