Zákon č. 242/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-242
Čiastka 103/1999
Platnosť od 29.09.1999
Účinnosť od 01.10.1999
Aktuálne znenie 01.10.1999

242

ZÁKON

zo 16. septembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „účastníkov stavebného sporenia (ďalej len „stavebný sporiteľ“)“.

2. V § 1 ods. 2 písm. a) sa slová „stavebných sporiteľov“ nahrádzajú slovami „účastníkov stavebného sporenia (ďalej len „stavebný sporiteľ“)“.

3. V § 1 ods. 2 písm. c) sa slovo „dotácie“ nahrádza slovom „príspevky“.

4. V § 2 odsek 2 znie:

(2) Stavebné sporenie môže vykonávať len banka založená ako akciová spoločnosť, ktorej bolo vydané povolenie pôsobiť ako banka podľa osobitného predpisu,1) ak predmetom jej činnosti je stavebné sporenie (ďalej len „stavebná sporiteľňa“). Na stavebnú sporiteľňu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,1) ak tento zákon neustanovuje inak. Označenie „stavebná sporiteľňa“ alebo jeho preklady môže používať v obchodnom mene iba stavebná sporiteľňa.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.“.

5. § 2 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

(3) V povolení pôsobiť ako banka sa môže stavebnej sporiteľni okrem vykonávania činnosti podľa odseku 1 povoliť aj vykonávanie týchto činností:

a) poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery alebo komunálne úvery,

b) prijímanie vkladov od bánk,

c) obchodovanie na vlastný účet s hypotekárnymi záložnými listmi, komunálnymi obligáciami, so štátnymi dlhopismi vrátane štátnych pokladničných poukážok alebo s pokladničnými poukážkami Národnej banky Slovenska na základe povolenia udeleného podľa osobitného predpisu,2)

d) vykonávanie platobného styku a zúčtovania súvisiacich so stavebným sporením,

e) poskytovanie poradenských služieb súvisiacich so stavebným sporením.

(4) Činnosti podľa odseku 3 môže stavebná sporiteľňa vykonávať len vtedy, ak sú prednostne zabezpečené záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv o stavebnom sporení a ak nedôjde ku kráteniu lehôt splatnosti stavebných úverov alebo k predĺženiu lehôt na ich poskytnutie.

(5) Stavebná sporiteľňa môže nadobúdať do vlastníctva nehnuteľnosti len v súvislosti s výkonom svojej činnosti ako prevádzkové priestory a realizáciou záložného práva na nehnuteľnosti, ktorými sú zabezpečené jej pohľadávky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.“.

6. § 4 znie:

㤠4

Stavebným sporiteľom môže byť

a) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v ktorej prospech je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení,

b) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba – podnikateľ 3) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.

7. V § 5 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „(ďalej len „ministerstvo“)“.

8. V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „financií Slovenskej republiky“.

9. § 6 znie:

㤠6

(1) Centrálnu evidenciu zmlúv o stavebnom sporení uzatvorených stavebnými sporiteľmi uvedenými v § 4 písm. a) zabezpečuje ministerstvo na účely sledovania oprávnenosti nárokov stavebných sporiteľov na štátnu prémiu.

(2) Stavebné sporiteľne sú na účely podľa odseku 1 povinné mesačne vždy do desiatich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca poskytovať ministerstvu tieto údaje:

a) rodné číslo stavebného sporiteľa,

b) číslo zmluvy o stavebnom sporení,

c) dátum uzatvorenia a zrušenia zmluvy o stavebnom sporení,

d) vyhlásenie o uplatnení nároku na poskytnutie štátnej prémie.

(3) Ministerstvo potvrdzuje správnosť údajov priebežne a prípadné nezrovnalosti oznámi príslušnej stavebnej sporiteľni.“.

10. V § 7 ods. 1 úvodná veta znie: „Stavebné sporenie vykonáva stavebná sporiteľňa na základe ňou vydaných zásad schválených Národnou bankou Slovenska po dohode s ministerstvom, ktoré musia obsahovať najmä“.

11. V § 7 ods. 2 sa vypúšťa slovo „najmä“.

12. § 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Zmluvy o stavebnom sporení môžu obsahovať i ďalšie dohodnuté náležitosti.“.

13. § 8 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:

(5) Zmluvu o stavebnom sporení s právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom možno uzatvoriť, len ak podiel cieľových súm, na ktoré sú uzatvorené zmluvy o stavebnom sporení s právnickými osobami alebo fyzickými osobami – podnikateľmi,

a) v jednom kalendárnom roku neprevyšuje 5 % z cieľových súm, na ktoré sú uzatvorené všetky zmluvy o stavebnom sporení v príslušnom kalendárnom roku, alebo

b) ktorým nevznikol nárok na stavebný úver, neprevyšuje 10 % zo súčtu cieľových súm, pri ktorých ešte nevznikol nárok na pridelenie stavebného úveru splnením všetkých zmluvne dohodnutých podmienok, a cieľových súm, pri ktorých nárok na stavebný úver vznikol, ale nebol uplatnený.

(6) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, s ktorou je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení a ktorej ešte nevznikol nárok na pridelenie stavebného úveru, možno poskytnúť stavebný úver, len ak podiel takýchto stavebných úverov neprevyšuje 10 % zo súčtu cieľových súm, pri ktorých ešte nevznikol nárok na pridelenie stavebného úveru splnením všetkých zmluvne dohodnutých podmienok, a cieľových súm, pri ktorých nárok na stavebný úver vznikol, ale nebol uplatnený.

(7) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, s ktorou je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení, možno poskytnúť stavebný úver len do výšky 50 % cieľovej sumy.

(8) Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, s ktorou je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení a ktorej je poskytnutý stavebný úver na účely uvedené v § 11 ods. 1 písm. b), je povinná tento stavebný úver prednostne splatiť z finančných prostriedkov získaných predajom bytu, bytového domu alebo jeho časti. V prípade prenajímania bytov v bytovom dome postupuje právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ pri splácaní úveru podľa zmluvy o stavebnom sporení.“.

14. § 10 znie:

㤠10

(1) Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi podľa § 4 písm. a).

(2) Nárok stavebného sporiteľa na štátnu prémiu voči štátnemu rozpočtu uplatňuje stavebná sporiteľňa.

(3) Štátna prémia sa určuje vo výške 30 % ročného vkladu, najviac v sume určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Ročným vkladom sa na účely tohto zákona rozumie súhrn vkladov stavebného sporiteľa podľa § 1 ods. 2 písm. a) a vkladov v prospech stavebného sporiteľa od iných fyzických osôb a právnických osôb podľa § 1 ods. 2 písm. e) v kalendárnom roku.

(4) Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení. Ak stavebný sporiteľ uzatvorí viac zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia sa poskytne na tú zmluvu, o ktorej to písomne vyhlási. Ak toto vyhlásenie obsahujú viaceré zmluvy v jednom roku, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento rok zo všetkých zmlúv.

(5) Ak sa v priebehu kalendárneho roku ukončí platnosť zmluvy a stavebný sporiteľ uzatvorí novú zmluvu o stavebnom sporení, môže uplatniť nárok na štátnu prémiu na novú zmluvu v prípade, ak na predchádzajúcu zmluvu v tom roku nevznikol nárok na štátnu prémiu. Ak vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení zrušenej v priebehu kalendárneho roku a zároveň vznikne nárok na štátnu prémiu na novú zmluvu o stavebnom sporení uzavretú v priebehu tohto kalendárneho roku, výška štátnej prémie nesmie presiahnuť 30 % z ročných vkladov oboch zmlúv, najviac však sumu určenú zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.“.

15. Za § 10 sa vkladajú § 10a a 10b, ktoré znejú:

㤠10a

(1) Nárok na štátnu prémiu zaniká, ak stavebný sporiteľ nedodrží podmienky na poskytnutie štátnej prémie ustanovené týmto zákonom alebo dohodnuté v zmluve o stavebnom sporení.

(2) Nárok na štátnu prémiu nezaniká, ak stavebný sporiteľ

a) zruší zmluvu o stavebnom sporení v čase od dvoch do šiestich rokov od jej uzatvorenia a prostriedky získané stavebným sporením preukázateľne použije na účely uvedené v § 11 ods. 1,

b) neuplatní nárok na stavebný úver po šiestich rokoch od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení.

(3) Nárok na štátnu prémiu nezaniká, ak dôjde k zrušeniu zmluvy v dôsledku smrti alebo invalidity4) stavebného sporiteľa.

§ 10b

(1) Stavebná sporiteľňa je povinná písomne uplatniť nárok na štátnu prémiu za príslušný kalendárny štvrťrok do desiatich dní po uplynutí príslušného štvrťroka. Ministerstvo poskytuje štvrťročne prostriedky na štátnu prémiu, a to do 25 kalendárnych dní od uplatnenia nároku na štátnu prémiu stavebnou sporiteľňou za predchádzajúci štvrťrok.

(2) Stavebná sporiteľňa pripíše zodpovedajúcu časť ročnej štátnej prémie na účet stavebného sporiteľa po získaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do desiatich dní.

(3) Štátna prémia pripísaná na účet stavebného sporiteľa sa úročí rovnako ako vklady stavebného sporiteľa; stavebná sporiteľňa je povinná viesť štátnu prémiu na účte stavebného sporiteľa osobitne.

(4) Stavebná sporiteľňa zodpovedá za

a) včasné uplatnenie nároku na štátnu prémiu,

b) správne vyčíslenie výšky štátnej prémie,

c) zúčtovanie preddavkov štátnej prémie,

d) vrátenie štátnej prémie, ak stavebný sporiteľ nedodrží podmienky na poskytnutie štátnej prémie stavebným sporiteľom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.“.

16. § 11 znie:

㤠11

(1) Cieľovú sumu, ak jej súčasťou je aj poskytnutý stavebný úver, môže stavebný sporiteľ použiť na financovanie bytových potrieb v Slovenskej republike (ďalej len „stavebný účel“), a to na

a) nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu alebo bytového domu,

b) výstavbu, prístavbu, nadstavbu, vstavbu alebo na stavebné úpravy rodinného domu alebo bytového domu alebo na stavebné úpravy bytu,

c) modernizáciu bytu, bytového domu alebo rodinného domu alebo na udržiavacie práce na nich,

d) nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku na účel výstavby rodinného domu alebo bytového domu,

e) nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom sa už nachádza rodinný dom alebo bytový dom,

f) nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby nebytových priestorov na byt,

g) prestavbu nebytových priestorov na byt,

h) úhradu podielu bytovému družstvu na účel nadobudnutia bytu,

i) úhradu záväzkov súvisiacich s účelmi uvedenými v písmenách a) až h).

(2) Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. b) nemôže cieľovú sumu, ak jej súčasťou je aj poskytnutý stavebný úver, použiť na nadobudnutie vlastníctva bytu alebo rodinného domu, na výstavbu, prístavbu, nadstavbu alebo na stavebné úpravy rodinného domu, modernizáciu bytu alebo rodinného domu, na nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom stojí rodinný dom, a na účely uvedené v odseku 1 písm. h) a i).

(3) Záväzky stavebných sporiteľov vyplývajúce z poskytnutia stavebného úveru musia byť zabezpečené podľa osobitných predpisov.5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) § 151a až 151g a § 546 až 558 Občianskeho zákonníka,
§ 299 až 323 Obchodného zákonníka,
§ 36b, 36c a 36h zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.“.

17. V § 12 ods.1 písmeno a) znie:

a) výplaty vkladov zo zmlúv o stavebnom sporení, pri ktorých vznikol nárok na poskytnutie stavebného úveru,“.

18. V § 12 odsek 2 znie:

(2) Dočasne voľné zdroje fondu stavebného sporenia môže stavebná sporiteľňa použiť len na

a) poskytovanie stavebných úverov za komerčných podmienok na stavebné účely stavebným sporiteľom, ktorí splnili podmienky sporenia svojich vkladov, ale ďalšie zmluvne dohodnuté podmienky na pridelenie stavebného úveru ešte nespĺňajú, alebo stavebným sporiteľom, ktorí ešte len sporia,

b) nákup hypotekárnych záložných listov, komunálnych obligácií, štátnych dlhopisov, štátnych pokladničných poukážok alebo na nákup pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska,

c) zmluvné uloženie v inej banke.“.

19. § 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Stavebná sporiteľňa môže dočasne voľné zdroje fondu stavebného sporenia použiť podľa odseku 2 iba v prípade, ak je zabezpečené plnenie podľa odseku 1.“.

20. V nadpise tretej časti sa slovo „SPLNOMOCŇOVACIE“ nahrádza slovom „PRECHODNÉ“.

21. § 13 znie:

㤠13

(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté zo zmlúv o stavebnom sporení uzatvorených pred 1. októbrom 1999.

(2) Podľa ustanovení tohto zákona sa posudzujú aj nároky stavebných sporiteľov na poskytnutie štátnej prémie zo zmlúv o stavebnom sporení uzatvorených pred účinnosťou tohto zákona.

(3) Stavebné sporiteľne a iné právnické osoby a fyzické osoby sú povinné prispôsobiť tomuto zákonu svoje právne pomery, ktoré vyplývajú najmä z uzatvorených zmlúv o úveroch alebo o stavebnom sporení do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.

22. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

㤠13a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 400/1992 Zb., ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení v znení vyhlášky Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky č. 108/1997 Z. z.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 1999.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.