Vyhláška č. 208/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 126/1999 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-208

(v znení č. r1/c137/1999 Z. z.)

Čiastka 89/1999
Platnosť od 25.08.1999 do31.12.2000
Účinnosť od 25.08.1999 do31.12.2000
Zrušený 451/2000 Z. z.
Znenie 25.08.1999

208

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 19. augusta 1999,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 126/1999 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 126/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) stroje, strojové zariadenia, prístroje a nástroje uvedené v prílohe č. 3 k tejto vyhláške pod podmienkou, že

1. sú navrhnuté na prepustenie do voľného obehu najneskôr do jedného roka od dátumu ich výroby,

2. sa nepoužívali a

3. deklarant preukáže dátum výroby predložením záručného listu alebo dodacieho listu, výrobného certifikátu, technického preukazu alebo iného dokladu, z ktorého je zrejmý dátum výroby strojov a zariadení prepúšťaných do voľného obehu.".

2. Prílohy č. 1 a 2 k vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 126/1999 Z. z. sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tejto vyhláške.

3. Za prílohu č. 2 k vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 126/1999 Z. z. sa dopĺňa príloha č. 3, ktorá tvorí prílohu č. 3 k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Brigita Schmögnerová v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 208/1999 Z. z.

ZOZNAM položiek tovaru obchodného charakteru, na ktorý sa neuplatňuje dovozná prirážka

Kód colného sadzobníka Názov tovaru
0102 10 Živý hovädzí dobytok - plemenné čistokrvné zvieratá
0105 11 Hydina druhu Gallus domesticus s hmotnosťou nie väčšou ako 185 g
0105 12 00 Moriaky a morky, s hmotnosťou nie väčšou ako 185 g
0105 19 Husi, kačice a perličky, s hmotnosťou nie väčšou ako 185 g
ex 3 Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce okrem pstruhov a kaprov
0402 29 11 Špeciálne mlieka „pre dojčatá" v hermeticky uzatvorených nádobách s netto obsahom nie väčším ako 500 g, s obsahom tuku väčším ako 10 % hmotnosti
0901 11 00 Nepražená káva s kofeínom
1006 Ryža
1302 19 Ostatné rastlinné šťavy a výťažky
1801 00 00 Kakaové bôby, tiež v zlomkoch, surové alebo pražené
2009 11 Pomarančová šťava zmrazená
2009 20 19 Grapefruitová šťava s hustotou väčšou ako 1,33 g/ cm3 pri 20 °C, v hodnote väčšej ako suma v Sk zodpovedajúca v prepočte sume 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti
2009 30 19 Šťava z akéhokoľvek iného jednotlivého citrusového plodu s hustotou väčšou ako 1,33 g/cm3 pri 20 °C, v hodnote väčšej ako suma v Sk zodpovedajúca v prepočte sume 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti
2009 30 51 až Citrónová šťava s hustotou nie väčšou ako 1,33 g/cm3 pri 20 °C, v hodnote nie väčšej ako suma
2009 30 59 v Sk zodpovedajúca v prepočte sume 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti
2009 40 19 Ananásová šťava s hustotou väčšou ako 1,33 g/cm3 pri 20 °C, v hodnote väčšej ako suma v Sk zodpovedajúca v prepočte sume 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti
2301 Múčka, drvina a pelety z mäsa, drobov, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo z iných vodných bezstavovcov, nespôsobilé na ľudskú výživu; škvarky
2304 00 00 Pokrutiny a iný pevný odpad, tiež rozdrvené alebo vo forme peliet, po extrahovaní sójového oleja
2501 00 31 Kuchynská soľ (vrátane stolovej soli a denaturovanej soli) a čistý chlorid sodný, tiež rozpustený, na chemickú reakciu (separácia Na od Cl) na výrobu iných výrobkov
2503 00 Síra všetkých druhov, iná ako sublimovaná, zrážaná a koloidná
2504 10 00 Prírodná tuha (grafit) v prášku alebo vo vločkách
2505 Prírodné piesky všetkých druhov, tiež farbené, s výnimkou piesku obsahujúceho kovy 26. kapi-toly
2506 Kremeň (okrem prírodného piesku); kremenec surový alebo nahrubo okresaný alebo rozrezaný pílou, alebo inak na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru
2507 Kaolín a iné kaolínové íly, tiež kalcinované
2508 Ostatné íly (okrem expandovaných ílov čísla 6806), andaluzit, kyanit a sillimanit, tiež kalcino-vané; mullit alebo dinasové hliny
2528 90 00 Prírodná kyselina boritá s obsahom najviac 85 % H3BO3 v sušine
2529 21 00 Kazivec obsahujúci nie viac ako 97 % hmotnosti fluoridu vápenatého
2601 Železné rudy a ich koncentráty vrátane pyritových výpražkov (výpalkov)
2602 00 00 Mangánové rudy a ich koncentráty vrátane železonosných mangánových rúd a koncentrátov s obsahom 20 % mangánu alebo väčším, počítané na suchú hmotnosť
2603 00 00 Medené rudy a ich koncentráty
2606 00 00 Hliníkové rudy a ich koncentráty
2610 00 00 Chrómové rudy a ich koncentráty
2613 Molybdénové rudy a ich koncentráty
2701 Čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia
2708 Smola a smolný koks z čiernouhoľného dechtu alebo z iných minerálnych dechtov
2709 00 Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov, surové
2711 21 00 Zemný plyn v plynnom stave
2712 Vazelína; parafín, mikrokryštalický (ropný) vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne a podobné výrobky získané synteticky alebo iným spôsobom, tiež farbené
2716 00 00 Elektrická energia
2803 00 Uhlík (uhlíkové sadze a iné formy uhlíka inde neuvedené ani nezahrnuté)
2804 69 00 Kremík obsahujúci menej ako 99,99 % hmotnosti kremíka
2809 Oxid fosforečný; kyselina fosforečná a kyseliny polyfosforečné
2810 00 Oxidy bóru; kyseliny borité
2818 20 00 Oxid hlinitý, iný ako umelý korund
2836 20 00 Uhličitan sodný
2844 40 20 Umelé rádioaktívne izotopy - len na zdravotnícke účely
2844 40 30 Zlúčeniny umelých rádioaktívnych izotopov - len na zdravotnícke účely
2844 40 80 Ostatné - len na zdravotnícke účely
2921 41 00 Anilín a jeho soli
2933 71 00 6-Hexánlaktám (epsilon-kaprolaktám)
30 Farmaceutické výrobky
3816 00 00 Ohňovzdorné cementy, malty, betóny a podobné zmesi, iné ako výrobky PHS 3801
4001 Prírodný kaučuk, balata, gutaperča, guajal, chicle a podobné prírodné kaučuky, v primárnych formách alebo v platniach, listoch alebo pásoch
4002 Syntetický kaučuk a faktis odvodený z olejov, v primárnych formách alebo v platniach, listoch či pásoch; zmesi výrobkov PHS 4001 s výrobkami tohto čísla, v primárnych formách alebo v platniach, listoch či pásoch
4003 00 00 Regenerovaný kaučuk, v primárnych formách alebo v platniach, listoch alebo pásoch
4101 Surové kože z hovädzieho dobytka alebo z koni a iných nepárnokopytníkov (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané
4103 Ostatné surové kože (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako vylúčené poznámkou 1b) alebo 1c) zo 41. kapitoly colného sadzobníka
4501 Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený; korkový odpad; rozdrvený, granulovaný alebo zomletý korok
4502 00 00 Prírodný korok, odkôrnený alebo jednoducho nahrubo otesaný, alebo v pravouhlých (aj štvorco-vých) kockách, doskách, listoch alebo pásoch (vrátane polotovarov s ostrými hranami určených na zátky)
5101 Vlna, nemykaná ani nečesaná
5105 Vlna a jemné alebo hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané (vrátane ústrižkov česanej vlny)
5201 00 Bavlna, nemykaná ani nečesaná
5301 Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený; ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
5302 Pravé konope (Canabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
5303 Juta a iné textilné lykové vlákna (s výnimkou ľanu, pravých konopí a ramie), surové, spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
5304 Sisalové a iné textilné vlákna rodu Agáve, surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
6902 Žiaruvzdorné tehly, kamene, dosky, dlaždice, obkladačky a podobné žiaruvzdorné keramické stavebniny, iné ako výrobky z kremičitých fosílnych múčok alebo podobných kremičitých hliniek
7002 10 00 Sklo v tvare guľôčok (s výnimkou mikroguľôčok PHS 7018)
7004 Ploché sklo ťahané alebo fúkané, tiež s absorbentom, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak nespracované
7005 Tabuľové sklo plavené a tabuľové sklo na povrchu matné alebo leštené, s absorbentom, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak nespracované
7019 11 00 Sklenená striž s dĺžkou nie väčšou ako 50 mm
7201 Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, blokoch alebo v iných základných tvaroch
7202 Ferozliatiny
7204 Železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch
7213 Tyče a prúty, valcované za tepla, zo železa alebo z nelegovanej ocele v nepravidelne navinutých zvitkoch
7217 Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele
7601 10 00 Surový (nespracovaný) hliník nelegovaný
7602 00 90 Hliníkový šrot
7901 12 10 Surový zinok nelegovaný, obsahujúci 99,95 % alebo viac, ale menej ako 99,99 % hmotnosti zinku
7901 20 00 Surové zinkové zliatiny
8104 11 00 Surový horčík obsahujúci najmenej 99,8 % hmotnosti horčíka
8401 30 00 Nevyhorené palivové články (kazety)
8506 60 90 Galvanické články a batérie, zinkovzdušné, iné ako valcové alebo gombíkové články
8713 Vozíky pre invalidov, tiež s motorom alebo s iným mechanickým pohonným zariadením
9018 Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske nástroje a prístroje vrátane scintigra-fických prístrojov, ostatné elektroliečebné prístroje, ako aj prístroje na skúšanie zraku
9021 Ortopedické pomôcky a prístroje vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a iné potreby a prístroje na liečenie zlomenín; protézové pomôcky; prístroje pre nedoslýchavých a iné prístroje nosené v ruke alebo na tele alebo implantované v organizme, na kompenzovanie následkov nejakej chyby alebo neschopnosti

Príloha č. 2 k vyhláške č. 208/1999 Z. z.

ZOZNAM položiek tovaru určeného na výrobnú spotrebu pre farmaceutickú výrobu

Kód colného sadzobníka Názov tovaru
0407 00 30 Vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené, z hydiny, iné ako na násadu
1108 13 00 Zemiakový škrob
1302 31 00 Agar-agar
1503 Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, neemulgované alebo nezmiešané, alebo inak neupravené
1504 10 10 Oleje z rybacej pečene a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené, s obsahom vitamínu A nie väčším ako 2 500 lU/g
1505 90 00 Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu), iné ako surový tuk z ovčej vlny
1507 10 90 Surový sójový olej, tiež odslizený
1509 10 90 Panenský olivový olej a jeho frakcie, iné ako lampový olej
1520 00 00 Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy
1521 90 99 Včelí vosk a iné hmyzie vosky, tiež rafinované alebo farebné, iné ako surové
1702 11 00 Laktóza a laktózový sirup, obsahujúce v sušine 99 % alebo viac hmotnosti laktózy, vyjadrené ako bezvodá laktóza v sušine
1702 30 51 Glukóza a glukózový sirup, neobsahujúce fruktózu alebo s obsahom fruktózy v sušine menším ako 20 % hmotnosti, obsahujúce v sušine 99 % alebo viac hmotnosti glukózy, v bielom kryštalickom prášku, tiež aglomerované
1702 90 10 Chemicky čistá maltóza
2207 10 00 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vôl alebo väčším
2303 10 90 Škrobárenské a podobné zvyšky
2501 00 10 Morská voda a roztoky solí
2501 00 99 Kuchynská soľ (vrátane stolovej soli a denaturovanej soli) a čistý chlorid sodný, tiež rozpustený
2712 10 90 Vazelína, iná ako surová
2811 22 00 Oxid kremičitý
2815 11 00 Hydroxid sodný (žieravý nátron), tuhý
2815 20 Hydroxid draselný (žieravé draslo)
2817 00 00 Oxid zinočnatý; peroxid zinku
2827 20 00 Chlorid vápenatý
2827 31 00 Chloridy horčíka
2835 10 00 Fosfornany (hypofosfity) a fosfoporitany (fosfity)
2835 25 Hydrogenortofosforečnan vápenatý (dicalcium phosphate)
2836 30 00 Hydrogenuhličitan sodný (sodium bicarbonate)
2836 40 00 Uhličitany draselné
2836 50 00 Uhličitan vápenatý
2843 Drahé kovy v koloidnom stave; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, chemicky definované aj nedefinované; amalgámy drahých kovov
2847 Peroxid vodíka, tiež stužený močovinou
2903 12 00 Dichlórmetán (metylénchlorid)
2903 49 80 Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov obsahujúce dva alebo viac odlišných halogénov
2905 12 00 1-Propanol (propylalkohol) a 2-propanol (izopropylalkohol)
2905 13 00 1-Butanol (n-butylalkohol)
2905 43 00 Manitol
2905 44 91 D-glucitol (sorbitol), iný ako vo vodnom roztoku, obsahujúci 2 % alebo menej hmotnosti D-manitolu, počítané na obsah D-glucitolu
2906 13 10 Steroly, z toho len cholesterol
2907 29 00 Polyfenoly
2909 30 38 Brómderiváty aromatických éterov
2909 50 90 Éterfenoly, éteralkoholfenoly a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, iné ako guajakol a guajakolsulfonáty draslíka
2914 19 90 Acyklické ketóny bez inej kyslíkatej funkcie
2915 21 00 Kyselina octová
2915 33 00 n-Butylacetát
2915 50 00 Kyselina propiónová, jej soli a estery
2916 34 00 Kyselina fenyloctová a jej soli
2918 11 00 Kyselina mliečna, jej soli a estery
2918 12 00 Kyselina vínna
2918 16 00 Kyselina glukónová, jej soli a estery
2918 22 00 Kyselina o-acetylsalicylová, jej soli a estery
2918 30 00 Karboxylové kyseliny s aldehydickou alebo ketónickou funkciou, ale bez inej kyslíkatej funkcie, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a ich deriváty
2918 90 30 Fenooxyacetát sodný
2921 49 90 Aromatické monoamíny a ich deriváty; ich soli
2922 49 10 Glycín
2922 49 70 Aminokyseliny a ich estery, iné ako tie, ktoré obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie; ich soli
2922 50 00 Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly, iné aminozlúčeniny s kyslíkatou funkciou
2923 90 00 Kvartérne amónne soli a hydroxidy, iné ako cholín a jeho soli
2924 21 90 Ureíny a ich deriváty; ich soli
2924 29 90 Cyklické amidy (vrátane cyklických karbamátov) a ich deriváty; ich soli
2926 90 99 Zlúčeniny s nitrilovou funkciou
2930 40 90 Metionín
2930 90 70 Organické zlúčeniny síry
2932 99 80 Heterocyklické zlúčeniny len s kyslíkatým (i) heteroatómom (heteroatómami)
2933 11 Fenazón (antipyrín) a jeho deriváty
2933 19 90 Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný pyrazolový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný)
2933 39 95 Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný pyridínový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný)
2933 59 70 Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre pyrimidínový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný) alebo piperazínový kruh
2933 90 60 Diazepíny
2933 90 95 Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým (i) heteroatómom (heteroatómami)
2934 10 00 Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný tiazolový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný)
2934 30 90 Zlúčeniny obsahujúce fenotiazínový kruhový systém (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný), inak kondenzovaný
2934 90 96 Nukleové kyseliny a ich soli; ostatné heterocyklické zlúčeniny
2935 00 Sulfonamidy
2936 Provitamíny a vitamíny prírodné alebo reprodukované syntézou (vrátane prírodných koncentrátov), ich deriváty užívané hlavne ako vitamíny a ich zmesi, tiež v akomkoľvek rozpúšťadle
2937 Hormóny, prírodné alebo reprodukované syntézou; ich deriváty používané hlavne ako hormóny; ostatné steroidy používané ako hormóny
2938 Glykozidy prírodné alebo reprodukované syntézou a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty
2939 2941 Rastlinné alkaloidy, prírodné alebo reprodukované syntézou a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty Antibiotiká
3402 19 00 Organické povrchovo aktívne prostriedky, tiež upravené na predaj v malom
3501 10 50 a 3501 10 90 Kazeín, iný ako na výrobu regenerovaných textilných vláken
3503 00 10 Želatína a jej deriváty
3505 10 50 Esterifikované a éterifikované škroby, iné ako dextríny
3507 90 90 Enzýmy; pripravené enzýmy inde neuvedené ani nezahrnuté
3802 10 00 Aktívne uhlie
3808 40 90 Dezinfekčné prostriedky na báze iných ako kvartérnych amónnych solí alebo halogenovaných zlúčenín
3821 00 00 Živné pôdy na rast mikroorganizmov
3824 60 19 Sorbitol, iný ako PpHS 2905 44, vo vodných roztokoch, obsahujúci viac ako 2 % hmotnosti D-manitolu počítaného na obsah D-glucitolu
3824 90 55 Zmesi mono-, di- a triesterov glyceloru a mastných kyselín (emulgátory tukov)
3824 90 95 Chemické výrobky alebo prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane vyrobených zo zmesí prírodných produktov), inde neuvedené ani nezahrnuté; zvyškové produkty chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví inde neuve-dené ani nezahrnuté
3905 99 90 Polyméry vinylacetátu alebo iných vinylesterov, v primárnych formách; ostatné vinylové polyméry v primárnych formách
3906 90 Akrylové polyméry v primárnych formách, iné ako polymetylmetakrylát
3910 00 00 Silikóny v primárnych formách
3912 90 90 Celulóza a jej chemické deriváty, inde neuvedené ani nezahrnuté, v primárnej forme
3914 00 00 Ionomeniče na báze polymérov PHS 3901 až 3913, v primárnych formách
3923 10 00 Škatule, debny, priehradky a podobné výrobky z plastov
3923 29 90 Vrecia, vrecúška a kornúty z plastov, iných ako polyméry etylénu alebo polyvinylchlorid
3923 30 10 Demižóny, fľaše, flakóny a podobné výrobky z plastov, s obsahom nie väčším ako 2 litre
3923 50 10 Uzávery a čiapočky na fľaše, z plastov
4016 99 88 Ostatné výrobky z vulkanizovaného kaučuku iného ako tvrdá guma
4812 00 00 Filtračné bloky a dosky z papierenskej buničiny
4819 20 10 Skladacie škatule a debny z nezvlneného papiera, kartónu alebo lepenky s hmotnosťou papiera, kartónu alebo lepenky menšou ako 600 g/m2
4821 10 10 Papierové, kartónové alebo lepenkové štítky a nálepky všetkého druhu, potlačené, samolepiace
7010 91 90 Demižóny, sklenené fľaše, banky, konzervové poháre a poháre na zaváranie, tégliky, liekovky, trubičky na tablety a iné sklenené obaly, používané na dopravu alebo na balenie tovaru, s nominálnym obsahom väčším ako 1 liter
7010 92 90 Demižóny, sklenené fľaše, banky, konzervové poháre a poháre na zaváranie, tégliky, liekovky, trubičky na tablety a iné sklenené obaly, používané na dopravu alebo na balenie tovaru, s nominálnym obsahom väčším ako 0,33 litra, ale menším ako 1 liter
7010 93 70 Demižóny, sklenené fľaše, banky, konzervové poháre a poháre na zaváranie, tégliky, liekovky, trubičky na tablety a iné sklenené obaly, používané na dopravu alebo na balenie tovaru, s nominálnym obsahom 0,15 litra a väčším, ale nie väčším ako 0,33 litra, na farmaceutické výrobky
7010 94 71 až 7010 94 79 Demižóny, sklenené fľaše, banky, konzervové poháre a poháre na zaváranie, tégliky, liekovky, trubičky na tablety a iné sklenené obaly, používané na dopravu alebo na balenie tovaru, s nominálnym obsahom nie väčším ako 0,15 litra, na farmaceutické výrobky
7017 90 00 Laboratórne hygienické sklo, farmaceutické tiež vybavené stupnicami alebo kalibrované
7607 19 99 Hliníkové fólie (tiež potlačené, podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobným podkladovým materiálom) s hrúbkou nie väčšou ako 0,2 mm (bez podložky)
8309 90 10 Kapsle z olova, kapsle z hliníka s priemerom väčším ako 21 mm
9602 00 00 Netvrdená opracovaná Želatína (iná ako PHS 3503) a výrobky z netvrdenej želatíny

Príloha č. 3 k vyhláške č. 208/1999 Z. z.

ZOZNAM strojov, strojových zariadení, prístrojov a nástrojov, na ktoré sa za podmienok uvedených v § 1 ods. 2 písm. f) neuplatňuje dovozná prirážka

Kód colného sadzobníka Názov tovaru
8402 90 00 Generátory na výrobu vodnej alebo inej pary - parné kotly (iné ako nízkotlakové kotly na ústredné kúrenie schopné dodávať tak teplú vodu, ako aj paru); kotly nazývané „na prehriatu vodu": Časti a súčasti
8404 90 00 Pomocné prístroje a zariadenia na kotly PHS 8402 alebo 8403 (napr. ohrievače vody, tzv. ekonomizéry, prehrievače pary, odstraňovače sadzí, zariadenia na rekuperáciu plynov); parné kondenzátory alebo iné pomocné jednotky: Časti a súčasti
8405 90 00 Plynové generátory na generátorový alebo vodný plyn, tiež vybavené čističmi plynov; vyvíjače acetylénu a podobné generátory na vyvíjanie plynu mokrou cestou, tiež vybavené čističmi plynov: Časti a súčasti
8413 19 Čerpadlá vybavené meracím zariadením alebo konštruované na vybavenie týmto zariadením: Ostatné
8413 50 Ostatné objemové čerpadlá s kmitavým pohybom
8413 60 Ostatné objemové rotačné čerpadlá
8413 70 Ostatné odstredivé čerpadlá
8413 81 Čerpadlá
8413 91 Časti a súčasti čerpadiel
8414 10 Vývevy
8414 30 Kompresory používané v chladiacich zariadeniach
8414 59 Ventilátory: Ostatné
8414 60 00 Odsávače s najdlhšou vodorovnou stranou nie väčšou ako 120 cm
8414 80 Vzduchové čerpadlá alebo vývevy, kompresory a ventilátory na vzduch alebo iný plyn; ventilačné alebo recirkulačné odsávače s ventilátorom, tiež so vstavaným filtrom: Ostatné
8414 90 Vzduchové čerpadlá alebo vývevy, kompresory a ventilátory na vzduch alebo iný plyn; ventilačné alebo recirkulačné odsávače s ventilátorom, tiež so vstavaným filtrom: Časti a súčasti
ex 8415 Klimatizačné stroje a prístroje, skladajúce sa z ventilátora so vstavaným motorom a zo strojov a prístrojov na zmenu teploty a vlhkosti, vrátane strojov a prístrojov, v ktorých nemôže byť vlhkosť regulovaná oddelene:
8415 81 S chladiacou jednotkou a ventilom na striedanie tepelného cyklu, iné ako okenného alebo nástenného typu, poháňané vlastným motorom a iné ako na motorové vozidlá používané v priestoroch s osobami
8415 82 Ostatné so vstavanou chladiacou jednotkou
8416 20 Ostatné horáky vrátane kombinovaných horákov
8416 90 00 Horáky na kúreniská na tekuté, práškové alebo na plynné palivá; mechanické prikladacie zariadenia vrátane ich mechanických roštov, mechanické zariadenia na odstraňovanie popola a podobné zariadenia: Časti a súčasti
8417 90 00 Priemyselné alebo laboratórne kúreniská a pece vrátane spaľovacích, neelektrické: Časti a súčasti
8418 10 Kombinované chladiace a mraziace zariadenia, vybavené samostatnými vonkajšími dverami
8418 50 19 Chladiace vitríny a pulty (so vstavanou chladiacou jednotkou alebo s odpaľovacím zariadením), iné ako na skladovanie zmrazených potravín
8418 61 Ostatné chladiace alebo mraziace zariadenia - jednotky kompresorového typu, ktorých konden-zátory sú výmenníky tepla
8418 69 Ostatné chladiace alebo mraziace zariadenia; tepelné čerpadlá: Ostatné
8418 99 Chladničky, mraziace boxy a iné chladiace alebo mraziace zariadenia, elektrické alebo iné; tepelné čerpadlá, iné ako klimatizačné stroje a prístroje PHS 8415: Ostatné
8419 32 00 Sušiarne:
Na sušenie dreva, buničiny, papiera, lepenky alebo kartónu
8419 39 Sušiarne:
Ostatné
8419 50 Výmenníky tepla
8419 81 Ostatné prístroje, stroje a zariadenia: Na výrobu teplých nápojov, varenie alebo ohrievanie jedál
8419 89 Prístroje, stroje alebo laboratórne zariadenia, tiež s elektrickým ohrevom, na spracúvame materiálu výrobnými postupmi, zakladajúcimi sa na zmene teploty, ako je ohrievanie, varenie, praženie, destilácia, rektifikácia, sterilizácia, pasterizácia, parenie, sušenie, vyparovanie, odpa-rovanie, kondenzovanie alebo chladenie, okrem prístrojov a zariadení pre domácnosť; prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody, neelektrické: Ostatné
8419 90 Prístroje, stroje alebo laboratórne zariadenia, tiež s elektrickým ohrevom, na spracúvanie materiálu výrobnými postupmi, zakladajúcimi sa na zmene teploty, ako je ohrievanie, varenie, praženie, destilácia, rektifikácia, sterilizácia, pasterizácia, parenie, sušenie, vyparovanie, odpa-rovanie, kondenzovanie alebo chladenie, okrem prístrojov a zariadení pre domácnosť; prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody, neelektrické: Časti a súčasti
8420 91 Časti a súčasti kalandrov alebo iných valcovacích strojov s výnimkou strojov na valcovanie kovov alebo skla:
Valce
8421 19 Odstredivky vrátane sušiacich odstrediviek: Ostatné
8421 21 Prístroje na filtrovanie alebo na čistenie tekutín: Na filtrovanie alebo na čistenie vody
8421 31 Stroje a prístroje na filtrovanie alebo na čistenie plynov: Sacie vzduchové filtre na spaľovacie motory
8421 39 Stroje a prístroje na filtrovanie alebo na čistenie plynov: Ostatné
8421 99 00 Ostredivky vrátane sušiacich odstrediviek; prístroje na filtrovanie alebo na čistenie tekutín alebo plynov: Ostatné
8422 30 00 Stroje a prístroje na plnenie, uzatváranie, pečatenie alebo označovanie fliaš, plechoviek, škatúľ, vriec alebo podobných obalov; prístroje na prevzdušňovanie nápojov
8422 40 00 Ostatné baliace stroje a prístroje (vrátane termosterilizačných obalových strojov)
8423 81 Ostatné prístroje a zariadenia na váženie: S maximálnym zaťažením do 30 kg
8424 20 00 Striekacie pištole a podobné prístroje
8424 30 Dúchadla na vrhanie piesku alebo na vháňanie pary a podobné vstrekovacie prístroje
8424 89 Mechanické prístroje (tiež ručné) na striekanie, rozstrekovanie alebo na rozprašovanie tekutín alebo práškov; hasiace prístroje, tiež s náplňou; striekacie pištole a podobné prístroje; dúchadla na vrhanie piesku alebo na vháňanie pary a podobné vstrekovacie prístroje: Ostatné
8424 90 Mechanické prístroje (tiež ručné) na striekanie, rozstrekovanie alebo na rozprašovanie tekutín alebo práškov; hasiace prístroje, tiež s náplňou; striekacie pištole a podobné prístroje; dúchadla na vrhanie piesku alebo na vháňanie pary a podobné vstrekovacie prístroje: Časti a súčasti
8425 11 Kladkostroje, zdvíhacie zariadenia a výťahy, okrem skipových výťahov alebo zdvíhacích zariadení používaných na zdvíhanie vozidiel, poháňané elektrickým motorom
8427 10 Samohybné vozíky poháňané elektrickým motorom
8428 10 Výťahy a skipové výťahy
8428 20 Pneumatické elevátory a dopravníky
8428 33 Ostatné elevátory a dopravníky na nepretržité premiestňovanie tovaru alebo materiálov: Ostatné, pásového typu
8428 90 Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie a vykladacie zariadenia (napr. výťahy, eskalátory, dopravníky, lanovky): Ostatné zariadenia
8429 51 Čelné lopatové nakladače
8431 39 90 Časti a súčasti vhodné na použitie výhradne alebo hlavne na stroje a zariadenia PHS 8428 s výnimkou častí a súčastí na výťahy, skipové výťahy alebo eskalátory a s výnimkou častí a súčastí na valcovacie stroje PpKN 8428 90 30
8438 10 Pekárske stroje na výrobu makarónov, špagiet alebo podobných výrobkov
8438 50 00 Stroje a zariadenia na spracovanie mäsa a hydiny
8438 60 00 Stroje a zariadenia na spracovanie ovocia, orechov alebo zeleniny
8438 80 Stroje a zariadenia na priemyselnú prípravu alebo na výrobu potravín alebo nápojov, inde v tejto kapitole neuvedené ani nezahrnuté, iné ako stroje a zariadenia na extrakciu alebo na prípravu živočíšnych alebo rastlinných stužených tukov alebo olejov: Ostatné stroje a zariadenia
8438 90 00 Časti a súčasti strojov a zariadení na priemyselnú prípravu alebo na výrobu potravín alebo nápojov PHS 8438
8439 30 00 Stroje a zariadenia na konečnú úpravu papiera, kartónu alebo lepenky
8441 30 00 Stroje na výrobu škatúľ, debien, puzdier, túb, súdkov alebo podobných obalov okrem tých, ktoré sa vyrábajú tvarovaním
8441 80 Ostatné stroje a prístroje na spracovanie buničiny (papieroviny), papiera, kartónu alebo lepenky vrátane rezačiek všetkých druhov: Ostatné stroje a zariadenia
8443 19 Ofsetové tlačiarenské stroje: Ostatné
8443 30 00 Stroje a prístroje na flexografickú tlač
8443 60 00 Pomocné tlačiarske zariadenia
8444 00 Stroje na vytláčanie, preťahovanie, tvarovanie alebo strihanie chemických textilných materiálov
8445 40 00 Súkacie stroje (vrátane útkových súkacích strojov) alebo navíjacie stroje
8446 30 00 Tkáčske krosna: Na tkanie textílií v šírke väčšej ako 30 cm, bezčlnkové
ex 8447 Pletacie stroje a krosna, stroje na spevnenie prešitím, opriadacie stroje, stroje na výrobu tylu, čipiek, výšiviek, lanoviek a prámikov, pletených alebo sieťovinových, a stroje na výrobu strapcov:
8447 20 Ploché pletacie stroje; stroje na spevnenie prešitím
8447 90 00 Ostatné
8451 29 00 Sušičky:
8451 30 Ostatné Žehliace stroje (vrátane mangľov)
8451 40 00 Práčky, stroje na bielenie alebo farbenie
8451 50 00 Stroje na navíjanie, odvíjame, skladanie, strihanie, zúbkovanie alebo na vykrajovanie textílií
8452 21 00 Ostatné šijacie stroje: Automatické
8452 29 00 Ostatné šijacie stroje: Ostatné
8453 10 00 Stroje a zariadenia na prípravu, vyčiňovanie alebo spracovanie koží alebo usni
8453 20 00 Stroje a zariadenia na výrobu alebo na opravu obuvi
8453 90 00 Obuvnícke stroje, časti a súčasti
8455 30 Valce na valcovacie stolice
8456 10 Obrábacie stroje na spracovanie všetkých materiálov ich úberom pomocou lasera alebo pomocou iných svetelných alebo fotónových zväzkov, ultrazvuku, elektroerózie, elektrochemických reakcií, elektrónových zväzkov ionizujúceho žiarenia alebo oblúkových výbojov v plazme: Pracujúce pomocou lasera alebo pomocou iných svetelných alebo fotónových zväzkov
8457 10 Obrábacie centrá
8457 30 Stavebnicové stroje viacpolohové
8458 11 Horizontálne sústruhy: Číslicovo riadené
8458 91 Ostatné sústruhy: Číslicovo riadené
8459 10 00 Stroje s pohyblivou hlavou
8459 29 00 Ostatné stroje na vŕtanie: Ostatné
8459 31 00 Ostatné vyvŕtavaco-frézovacie stroje: Číslicovo riadené
8459 39 00 Ostatné vyvŕtavaco-frézovacie stroje: Ostatné
ex 8460 Obrábacie stroje na odstraňovanie rozstrapenia (ostrapkov), na ostrenie, brúsenie, honovanie, lapovanie, dohladzovanie povrchu, leštenie alebo na inú konečnú opravu kovov, cermetov pomocou brúsnych kameňov (brúsiv) alebo leštiacich prostriedkov, okrem strojov na obrábanie a dokončovanie ozubených kolies PHS 8461: 8460 21 Ostatné brúsky, nastaviteľné v ľubovoľnej osi s presnosťou najmenej 0,01 mm, číslicovo riadené
8460 29 Ostatné brúsky, nastaviteľné v ľubovoľnej osi s presnosťou najmenej 0,01 mm, iné ako číslicovo riadené
8460 90 Ostatné
8461 50 Strojové píly a odrezávacie stroje
ex 8462 Tvárniace stroje (vrátane lisov) na opracovanie kovov kovaním, razením alebo lisovaním v zá-pustke, padacie buchary, pákové buchary a iné buchary, obrábacie stroje (vrátane lisov) používané na tvárnenie kovov ohýbaním, drážkovaním (plechu) a prekladaním, vyrovnávaním, rovnaním a rozkutím, strihaním, dierovaním a prebíjaním alebo narezávaním, nastrihávaním alebo vrúbkovaním, listy na tvárnenie kovov alebo kovových karbidov tu neuvedené ani nezahr-nuté:
8462 10 Stroje na kovanie (vrátane lisov), padacie buchary, pákové buchary a iné buchary
8462 21 Stroje na tvárnenie kovov ohýbaním, drážkovaním (plechu) a prekladaním, vyrovnáva-ním alebo rovnaním a rozkutím (vrátane lisov), číslicovo riadené
8462 29 Stroje na tvárnenie kovov ohýbaním, drážkovaním (plechu) a prekladaním, vyrovnáva-ním alebo rovnaním a rozkutím (vrátane lisov) , iné ako číslicovo riadené
8462 41 Dierovacie, prebíjacie, narezávacie, nastrihovacie a vrúbkovacie stroje (vrátane lisov) vrátane kombinovaných strihacích, prebíjacích, dierovacích, narezávacích, nastrihova-cích strojov, číslicovo riadené
8462 49 Dierovacie, prebíjacie, narezávacie, nastrihovacie a vrúbkovacie stroje (vrátane lisov), vrátane kombinovaných strihacích, prebíjacích, dierovacích, narezávacích, nastrihova-cích strojov, iné ako číslicovo riadené
8462 91 Hydraulické lisy
8462 99 Ostatné
8464 20 Brúsiace a leštiace stroje
8465 10 Stroje na rôzne typy týchto operácií bez nutnosti meniť nástroje pri ich vykonávaní
8465 91 Strojové píly
8465 92 00 Stroje na hobľovanie, frézovanie, tvarovanie (rezanie)
8465 94 00 Ohýbacie alebo spojovacie stroje
8465 95 00 Vŕtačky a obrážačky
8465 99 Obrábacie stroje (vrátane strojov na pribíjanie klincov, spájanie sponkami, glejenie alebo iné spájanie), na opracovávanie dreva, korku, kosti, ebonitu, tvrdých plastov alebo podobých tvrdých materiálov: Ostatné
8471 10 90 Analógové alebo hybridné stroje na automatické spracovanie údajov, iné ako na použitie v civilných lietadlách
8471 41 99 Ostatné digitálne zariadenia na automatické spracovanie údajov: Ostatné
8474 10 00 Stroje a prístroje na triedenie, osievanie, oddeľovanie alebo na pranie
8474 20 Stroje na drvenie a mletie
8474 80 Stroje na miešanie alebo miesenie: Ostatné stroje
8475 90 00 Časti a súčasti strojov a zariadení na montáž žiaroviek alebo elektrónových svietidiel, trubíc, elektrónok alebo výbojok alebo bleskových žiaroviek, v sklenených puzdrách, strojov na výrobu alebo na opracovanie skla alebo sklenených výrobkov za tepla
8476 21 00 Automaty na predaj nápojov: So zabudovaným ohrievacím alebo chladiacim zariadením
ex 8477 Stroje a prístroje na spracovanie kaučuku alebo plastov alebo na zhotovenie výrobkov z týchto materiálov, inde neuvedené ani nezahrnuté v tejto položke: 8477 10 Vstrekovacie lisy
8477 20 00 Vytláčacie lisy
8477 30 00 Stroje na tvarovanie vyfukovaním
8477 40 00 Stroje na tvarovanie podtlakom a iné stroje na tvarovanie za tepla
8477 51 00 Stroje na lisovanie pneumatík alebo na obnovovanie (protektorovanie) pneumatík alebo na lisovanie a iné tvarovanie duší pneumatík
8477 80 Ostatné stroje a prístroje
8477 90 Časti a súčasti
8479 30 Lisy na výrobu trieskových dosiek alebo drevovláknitých dosiek z dreva alebo iných drevitých materiálov a iné stroje a prístroje na spracovanie dreva alebo korku
8479 50 00 Priemyslové roboty
8479 81 00 Ostatné stroje a mechanické prístroje: Na spracovanie kovov vrátane navíjačiek elektrických vodičov
8479 82 00 Ostatné stroje a mechanické prístroje: Stroj e na zmiešavame, miesenie, drvenie, preosievame, triedenie, homogenizovanie, emulgovanie alebo zmiešanie
8479 89 Ostatné stroje a mechanické prístroje: Ostatné
8480 41 00 Formy na formovanie kovov alebo karbidov kovov: Vstrekovacieho alebo kompresného typu
8480 49 Formy na formovanie kovov alebo karbidov kovov: Ostatné
8480 50 00 Formy na sklo
8480 71 Formy na kaučuk alebo plasty: Vstrekovacieho alebo kompresného typu
8481 10 Redukčné ventily
8481 40 Poistné a odvzdušňovacie ventily
8481 80 Ostatné armatúrne výrobky
8501 53 92 Ostatné viacfázové motory s výkonom väčším ako 75 kW, ale nie väčším ako 375 kW
8504 21 00 Transformátory s kvapalinovým dielektrikom: S výkonom nie väčším ako 650 kVA
8504 23 Transformátory s kvapalinovým dielektrikom: S výkonom väčším ako 10 000 kVA
8504 34 00 Ostatné transformátory: S výkonom väčším ako 500 kVA
ex 8505 Elektromagnety, permanentné magnety a výrobky určené na zmagnetizovanie, upínacie dosky, skľučovadlá a iné podobné upínacie zariadenia s elektromagnetmi alebo s permanentnými magnetmi; elektromagnetické spojky a brzdy, elektromagnetické zdvíhacie hlavy: 8505 90 Ostatné, vrátane častí a súčastí
8514 10 Pece vyhrievané pomocou odporov
ex 8515 Zariadenia a stroje elektrické (aj elektricky vyhrievaný plyn), laserové alebo používajúce iné svetelné či fotónové zväzky, ultrazvukové, využívajúce elektrónové zväzky, magnetické impulzy alebo plazmové výboje na spájkovanie alebo zváranie, tiež schopné rezania; elektrické stroje a prístroje na striekanie kovov alebo cermetov za tepla: 8515 11 00 Spájkovačky a spájkovacie pištole
8515 21 00 Stroje a zariadenia na odporové zváranie kovov plno alebo čiastočne automatizované
8515 29 Stroje a zariadenia na odporové zváranie kovov iné ako plno alebo čiastočne automati-
zované
8515 31 00 Stroje a zariadenia na oblúkové zváranie kovov (vrátane prístrojov, ktoré používajú oblúkový výboj v plazme), plno alebo čiastočne automatizované
8515 39 Ostatné stroje a zariadenia na oblúkové zváranie kovov (vrátane prístrojov, ktoré používajú oblúkový výboj v plazme), iné ako plno alebo čiastočne automatizované
8515 80 Ostatné stroje a zariadenia
8515 90 90 Časti a súčasti strojov PpKN 8515 80 11
8535 30 Odpájače a vypínače záťaže
ex 8536 Elektrické zariadenia na vypínanie alebo ochranu elektrických obvodov, na ich spájanie do elektrického obvodu (napríklad vypínače, spínače, relé, poistky, obmedzovače prúdových nára-zov, zástrčky, zásuvky, objímky žiaroviek, rozvodné skrine) na napätie nie väčšie ako 1000 V: 8536 10 Poistky
8536 20 Automatické vypínače obvodov
8536 30 Ostatné zariadenia na ochranu elektrických obvodov
8536 41 Relé na napätie nie väčšie ako 60 V
8536 49 00 Relé, ostatné
8536 50 Ostatné vypínače
8536 69 Zástrčky a zásuvky
8536 90 Ostatné zariadenia
8537 10 Rozvádzače, rozvodové panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne vybavené dvoma alebo viacerými zariadeniami PHS 8535 alebo 8536, na elektrické riadenie alebo na rozvod elektrického prúdu vrátane zabudovaných nástrojov a prístrojov kapitoly 90 a číslicové riadiace zariadenia, okrem spínacích prístrojov a zariadení PHS 8517:
Na napätie nie väčšie ako 1000 V
8538 10 00 Rozvádzače, rozvodné panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a iné základne na výrobky PHS 8537 nevybavené ich prístrojmi
8538 90 Časti a súčasti určené výhradne alebo hlavne na použitie s prístrojmi a zariadeniami PHS 8535, 8536, 8537:
Ostatné
8544 70 00 Káble z optických vlákien