Vyhláška č. 207/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup krajských úradov a okresných úradov pri nadväzovaní vzťahov s orgánmi verejnej správy iných štátov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-207
Čiastka 88/1999
Platnosť od 18.08.1999 do31.12.2003
Účinnosť od 01.10.1999 do31.12.2003
Zrušený 515/2003 Z. z.
Znenie 01.10.1999

207

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

z 22. júla 1999,

ktorou sa ustanovuje postup krajských úradov a okresných úradov pri nadväzovaní vzťahov s orgánmi verejnej správy iných štátov

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje postup krajských úradov a okresných úradov pri nadväzovaní vzťahov s orgánmi verejnej správy iných štátov (ďalej len „medzinárodná spolupráca“).

§ 2

(1) Krajský úrad a okresný úrad pri medzinárodnej spolupráci dbajú najmä na výhodnosť spolupráce a rešpektovanie zahraničnopolitickej orientácie Slovenskej republiky.

(2) Medzinárodná spolupráca sa uskutočňuje v oblasti pôsobnosti krajských úradov a okresných úradov najmä

a) vzájomnou výmenou písomných materiálov, informácií a skúseností týkajúcich sa úloh miestnej štátnej správy,

b) vzájomnou výmennou praxou zamestnancov,

c) organizovaním spoločných seminárov, sympózií, výstav, kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí,

d) cezhraničnou spoluprácou.

(3) Krajský úrad a okresný úrad uhrádzajú výdavky vzniknuté medzinárodnou spoluprácou zo svojho rozpočtu.

§ 3

(1) Krajský úrad spolupracuje s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky. Na tento účel môže od týchto orgánov požadovať najmä potrebné podklady, rozbory a vyhodnotenia a informuje ich o zámere, formách a obsahu medzinárodnej spolupráce.

(2) Okresný úrad pri nadväzovaní medzinárodnej spolupráce o svojom zámere informuje krajský úrad, ktorý poskytne okresnému úradu potrebné informácie a odbornú pomoc.

§ 4

(1) Okresný úrad informuje krajský úrad o stave a výsledkoch medzinárodnej spolupráce a o uzavretých dohodách najneskôr do desiatich dní po skončení príslušného polroku.

(2) Krajský úrad vedie evidenciu písomných dohôd o medzinárodnej spolupráci uzavretých krajským úradom alebo okresným úradom vo svojom obvode.

(3) Krajský úrad najneskôr do 15. januára nasledujúceho roka informuje o stave a výsledkoch medzinárodnej spolupráce a o uzavretých dohodách ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí úsek štátnej správy, ktorého sa medzinárodná spolupráca týka.

(4) Vyhodnotenie medzinárodnej spolupráce za kalendárny rok predkladá krajský úrad Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.

(5) Podnety a skúsenosti získané krajskými úradmi a okresnými úradmi pri medzinárodnej spolupráci využívajú ústredné orgány štátnej správy v rozsahu ich pôsobnosti.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 1999.


Eduard Kukan v. r.