Oznámenie č. 202/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o prístupe Bulharskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-202
Čiastka 87/1999
Platnosť od 12.08.1999
Redakčná poznámka

Dohoda o prístupe Bulharskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode sa na základe článku 12 ods. 3 predbežne vykonáva od 1. januára 1999.

Pôvodný predpis 12.08.1999

202

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Dohoda o prístupe Bulharskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode, podpísaná 17. júla 1998 v Sofii, sa na základe článku 12 ods. 3 predbežne vykonáva od 1. januára 1999.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.