Nález č. 197/1999 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. júna 1999 vo veci vyslovenia nesúladu § 70a ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov s čl. 1 ústavy Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-197
Čiastka 85/1999
Platnosť od 04.08.1999 do31.12.2005
Účinnosť od 04.08.1999 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z.
Znenie 04.08.1999

197

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 23. júna 1999

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Ľubomíra Dobríka, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta a JUDr. Tibora Šafárika na verejnom zasadnutí 23. júna 1999 prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky, zastúpeného námestníkom krajského prokurátora v Košiciach JUDr. Štefanom Benečom, proti Národnej rade Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu § 4 ods. 7 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov s čl. 11, čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, nesúladu § 70a ods. 2 v spojení s § 15 ods. 5, 6 a 7 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov s čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky a nesúladu § 66f zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov s čl. 11, čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 3, čl. 46 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a takto

rozhodol:

1. Ustanovenie § 70a ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

2. Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca ustanovenie § 70a ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie citované ustanovenie zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Predseda pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.