Vyhláška č. 19/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-19
Čiastka 9/1999
Platnosť od 04.02.1999 do31.07.2004
Účinnosť od 01.04.1999 do31.07.2004
Zrušený 437/2004 Z. z.
Znenie 01.04.1999

19

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 11. decembra 1998,

ktorou sa mení vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 203 Zákonníka práce a § 879a Občianskeho zákonníka ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb., vyhlášky č. 78/1981 Zb. a vyhlášky č. 47/1995 Z. z. sa mení takto:

1. V § 7 ods. 1 sa suma „30 Sk“ nahrádza sumou „60 Sk“.

2. V § 7 ods. 2 sa suma „120 000 Sk“ nahrádza sumou „240 000 Sk“ a suma „36 000 Sk“ sa nahrádza sumou „72 000 Sk“.

3. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

㤠14a

Pri odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia z poškodenia na zdraví, ktoré bolo spôsobené pred účinnosťou tejto vyhlášky, a pri odškodnení choroby z povolania, ktorá bola zistená pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa postupuje podľa doterajších predpisov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.


Tibor Šagát v. r.