Zákon č. 188/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-188
Čiastka 82/1999
Platnosť od 27.07.1999 do31.03.2008
Účinnosť od 01.09.1999 do31.03.2008
Zrušený 68/2008 Z. z.
Znenie 01.09.1999

188

ZÁKON

zo 6. júla 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 225/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).

2. V § 2 ods. 2 písmene a) sa vypúšťajú slová „a iné prijímače na osobitné účely“.

3. V § 3 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Platiteľom poplatkov je fyzická osoba, ktorá prijímač vlastní, samostatne zárobkovo činná osoba,1a) ktorá prijímač eviduje v účtovníctve, a právnická osoba, ktorá prijímač eviduje v účtovníctve.“.

Doterajšie odseky 1 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 4a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odkaz 1a sa označuje ako odkaz 1c a odkaz 1c sa označuje ako odkaz 1d.

4. V § 3 ods. 2 sa slová „prihlási do evidencie“ nahrádzajú slovami „zaplatí poplatok za“.

5. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Platiteľ poplatku je povinný zaplatiť poplatok za prijímač vyberateľovi poplatku vo výške ustanovenej týmto zákonom do 15. dňa v mesiaci.“.

6. V § 3 ods. 4 sa slová „vlastník prijímača“ nahrádzajú slovami „platiteľ poplatku“.

7. V § 3 ods. 6 sa na konci pripájajú slová „a skončí sa posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikla povinnosť platiť poplatok“.

8. V § 3 odsek 7 znie:

(7) Osoba, ktorá nemá povinnosť platiť poplatok podľa tohto zákona, preukáže túto skutočnosť vyberateľovi poplatkov čestným vyhlásením overeným podľa osobitných predpisov.1b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

1b) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/1993 Zb. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 3 ods. 8 písm. a) sa slová „prihlásiť do evidencie prijímač do 15 dní odo dňa, keď ho nadobudol“ nahrádzajú slovami „oznámiť vyberateľovi poplatkov do 15 dní vznik povinnosti platiť poplatok, a to aj v prípade, ak mu táto povinnosť vznikla opäť po predchádzajúcom uplatnení zániku povinnosti platiť poplatok.“.

10. V § 3 ods. 9 sa slová „Platiteľ poplatku je oprávnený odhlásiť z evidencie prijímač, ak sa zničí“ nahrádzajú slovami „Povinnosť platiť poplatok zaniká, ak sa prijímač zničí“.

11. V § 4 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „regulovanú ministerstvom financií“.

12. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

Sadzba poplatkov

(1) Mesačná výška poplatku za používanie rozhlasových prijímačov pre fyzickú osobu je 30 Sk a televíznych prijímačov je 75 Sk.

(2) Mesačná výška poplatkov za používanie rozhlasových prijímačov právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb je 30 Sk, za používanie televíznych prijímačov 75 Sk, a to za každý prijímač.“.

13. V § 5 ods. 2 sa za slovo „televíziou“ vkladajú slová „najmä pri vymáhaní nezaplatených poplatkov, nedoplatkov a poplatkov z omeškania (§ 7 ods. 5, § 8 ods. 2 a § 9 ods. 1)“.

14. § 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Vyberateľ poplatkov na účely tohto zákona vedie evidenciu platiteľov poplatkov. Právnické osoby, ktoré spravujú údaje z Evidencie mesačných záloh na odber elektrickej energie, sú povinné tieto údaje bezplatne poskytnúť vyberateľovi poplatkov na účely utvárania a pravidelnej aktualizácie evidencie platiteľov poplatkov. Takto získané osobné údaje podliehajú ochrane osobných údajov;1e) využívať ich môžu iba príjemcovia poplatkov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

1e) Zákon č. 52/1998 o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.“.

15. V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) a c). Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno a) a doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená b) a c).

16. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) ťažko zdravotne postihnutí občania.“.

17. V § 6 odsek 2 znie:

(2) Od povinnosti platiť poplatky sú oslobodení aj

a) prevádzkovatelia rozhlasového vysielania alebo televízneho vysielania zo zákona a Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie,

b) zariadenia sociálnych služieb alebo humanitárne zariadenia, zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, predškolské zariadenia, školy,2) zdravotnícke zariadenia s lôžkovými oddeleniami, zastupiteľské úrady cudzích štátov a medzinárodné vládne organizácie.“.

18. § 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na oslobodenie od poplatkov po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, preukáže to na tlačive vyberateľa poplatkov. K tlačivu priloží doklad potrebný na potvrdenie skutočnosti, ktorá je podľa odseku 1 dôvodom na oslobodenie od poplatkov.“.

19. V § 7 ods. 1 sa slovo „vykonáva“ nahrádza slovom „vykonávajú“ a slová „vyberateľ poplatkov“ nahrádzajú slovami „podľa svojej pôsobnosti Slovenská televízia a Slovenský rozhlas.“.

20. V § 7 ods. 2 sa slová „vyberateľovi poplatkov na jeho“ nahrádzajú slovami „Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu na ich“.

21. V § 7 ods. 3 sa slová „evidované u vyberateľa poplatkov ako platitelia poplatkov“ nahrádzajú slovami „platiteľmi poplatkov“ a za slová „čestným vyhlásením“ sa vkladajú slová „s osvedčeným podpisom podľa osobitných predpisov.1b)“.

22. V § 7 ods. 4 sa slová „Vyberateľ poplatkov má“ nahrádzajú slovami „Vyberateľ poplatkov, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas majú“.

23. V § 7 ods. 5 sa slová „neprihlásila prijímač do evidencie, má vyberateľ poplatkov“ nahrádzajú slovami „nezaplatila poplatok za prijímač, má vyberateľ poplatkov, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas“.

24. V § 8 ods. 1 sa slová „§ 3 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 3 a 8“.

25. V § 8 ods. 2 sa slová „(§ 3 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 3 ods. 3 a 6)“ a za slovo „vyberateľ“ sa vkladajú slová „poplatkov, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas“.

26. V § 8 sa vypúšťa odsek 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

27. V § 8 ods. 3 sa slová „v druhej“ nahrádzajú slovom „vo“ a slová „vyberateľ poplatku“ sa nahrádzajú slovami „Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas“.

28. V § 9 ods. 1 sa slová „vyberateľ poplatku (§ 5 ods. 1)“ nahrádzajú slovami „Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas“.

29. V § 9 ods. 3 sa slová „vyberateľ poplatkov“ nahrádzajú slovami „Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas“.

30. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

㤠11a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 206/1997 Z. z., ktorou sa ustanovuje výška koncesionárskych poplatkov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.