Uznesenie č. 182/1999 Z. z.Uznesenie ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. júna 1999 o výklade čl. 102 ods. 1 písm. i) ústavy Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-182
Čiastka 79/1999
Platnosť od 24.07.1999
Účinnosť od 24.07.1999
Aktuálne znenie 24.07.1999

182

UZNESENIE

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 28. júna 1999

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Tibora Šafárika a z členov senátu JUDr. Jána Klučku a JUDr. Viery Mrázovej na neverejnom zasadnutí 28. júna 1999 po prerokovaní návrhu skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zastúpenej Tiborom Cabajom, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, na podanie výkladu čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky podal tento

výklad

čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky:

Právom prezidenta Slovenskej republiky upraveným čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky je udeliť amnestiu niektorou z foriem, ktoré sú v tomto článku uvedené.

Súčasťou tohto práva však nie je aj oprávnenie prezidenta Slovenskej republiky akýmkoľvek spôsobom meniť rozhodnutie o amnestii už uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Predseda senátu:

Tibor Šafárik v. r.