Zákon č. 174/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-174
Čiastka 76/1999
Platnosť od 16.07.1999 do30.06.2002
Účinnosť od 01.08.1999 do30.06.2002
Zrušený 281/2002 Z. z.
Znenie 01.08.1999

174

ZÁKON

z 29. júna 1999,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z., zákona č. 278/1997 Z. z. a zákona č. 196/1998 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 ods. 3 písmeno a) znie:

a) poberala starobný dôchodok, výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2ea) dôchodok za výsluhu rokov, dôchodok manželky, invalidný dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu2ea) alebo bola invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2ea znie:

2ea) Zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z.“.

2. V § 7 ods. 2 písm. a) prvý bod znie:

1. z nemocenského poistenia okrem jednorazových dávok, z nemocenského zabezpečenia vojakov ozbrojených síl, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Železničnej polície a colníkov,13ca)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13ca znie:

13ca) Zákon č. 114/1998 Z. z. v znení zákona č. 131/1999 Z. z.

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.“.

3. V § 7 ods. 2 písmeno d) znie:

d) dávky výsluhového zabezpečenia13ca) okrem odchodného a úmrtného,“.

4. V § 9 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 1999.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.