Nariadenie vlády č. 159/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-159
Čiastka 69/1999
Platnosť od 28.06.1999 do31.12.1999
Účinnosť od 28.06.1999 do31.12.1999
Zrušený 373/1999 Z. z.
Znenie 28.06.1999

159

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. júna 1999,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 24/1999 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/1999 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 98/1999 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 109/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Za § 2d sa vkladá § 2e, ktorý znie:

㤠2e

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 11 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.“.

2. Za prílohu č. 10 sa dopĺňa príloha č. 11, ktorá znie:

&nbsp Položka colného sadzobníka Dočasná colná kvóta (hl) Dočasná colná sadzba (%) Platnosť do
ex2204 29 50 000 25,0 31. 12. 1999

Poznámka: ex2204 29 – len červené víno.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mikuláš Dzurinda v. r.