Vyhláška č. 158/1999 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-158
Čiastka 68/1999
Platnosť od 25.06.1999 do31.12.2008
Účinnosť od 25.06.1999 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
Znenie 25.06.1999

158

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 30. apríla 1999

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 500 Sk (ďalej len „päťstokorunák“).

(2) Päťstokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi; jeho hmotnosť je 33,63 g, priemer 40 mm a hrúbka 3,2 mm. Pri razbe päťstokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 1 %.

§ 2

(1) Na líci päťstokorunáka je uprostred mincového poľa vyobrazený proces razby mincí v stredoveku, v ktorého spodnej časti je umiestnené označenie hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“. V medzikruží vytvorenom perlovcom a okrajom mince je v opise zľava doprava od spodného okraja mince názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“, ktorý v hornej časti rozdeľuje štátny znak Slovenskej republiky s drobnými ornamentmi po stranách. V spodnej časti medzikružia medzi dvoma ornamentmi je letopočet razby „1999“. Vpravo od letopočtu sú umiestnené štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu päťstokorunáka Ing. Milana Virčíka „MV“ a vľavo značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami.

(2) Na rube päťstokorunáka sú uprostred mincového poľa vyobrazené pôvodné toliarové mince a dobový pohľad na miesto ich razby, mesto Kremnica. Nad nimi je letopočet „1499“ označujúci začiatok razby toliarových mincí na Slovensku a názov mesta „KREMNICA“. V medzikruží vytvorenom perlovcom a okrajom mince je v opise zľava doprava od spodného okraja mince text „500. VÝROČIE RAZBY PRVÝCH TOLIAROVÝCH MINCÍ“. Slová textu sú oddelené drobnými ornamentmi.

(3) Na hrane päťstokorunáka je plastický nápis „GULDINER – PREDCHODCA TOLIARA“. Na konci textu je ornament.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.