Zákon č. 153/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-153
Čiastka 66/1999
Platnosť od 23.06.1999 do30.04.2004
Účinnosť od 01.07.1999 do30.04.2004
Zrušený 222/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla platnosť.

Znenie 01.07.1999

153

ZÁKON

z 10. júna 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 371/1997 Z. z. a zákona č. 60/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 ods. 2 až 6, § 49 ods. 5 a v nadpise prílohy č. 1 sa slová „6 %“ nahrádzajú slovami „10 %“.

2. V § 21 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú slová „v tomto prípade sa táto cena neuvádza ani v čitateli koeficientu,“.

3. V § 48 sa odsek 5 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

d) materiálu a strojov na výrobu kníh, publikácií a dokumentov,64a)

e) strojov, strojových zariadení, prístrojov a nástrojov oslobodených od dovozného cla podľa osobitného predpisu.64b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 64a a 64b znejú:

64a) § 106a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 5/1998 Z. z.

64b) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 115/1999 Z. z. o oslobodení strojov, strojových zariadení, prístrojov a nástrojov od dovozného cla.“.

4. V § 49a ods. 3 sa slová „0,05 Sk“ nahrádzajú slovami „0,10 Sk“.

5. Za § 55a sa vkladá § 55b, ktorý znie:

㤠55b

Pri oprave základu dane podľa § 18 vzťahujúcej sa na zdaniteľné plnenie uskutočnené do 1. júla 1999 použije platiteľ sadzbu dane platnú v čase vzniku daňovej povinnosti pri pôvodnom zdaniteľnom plnení.“.

6. V prílohe č. 1 sa číselné kódy klasifikácie produkcie a názvy služieb „55.1 – Hotelové služby – len ubytovacie služby, 55.2 – Služby poskytované v kempingoch a iných zariadeniach pre krátkodobé ubytovanie – len ubytovacie služby, 55.23.11 – Služby poskytované detskými prázdninovými tábormi a 55.51 – Služby jedální“ nahrádzajú číselným kódom klasifikácie produkcie a názvom služieb „55 – Hotelové a reštauračné služby – len ubytovacie služby, dodávky a podávanie jedál vrátane nealkoholických nápojov“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 371/1997 Z. z., zákonom č. 60/1999 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1999.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.