Zákon č. 152/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-152
Čiastka 66/1999
Platnosť od 23.06.1999 do30.04.2004
Účinnosť od 01.07.1999 do30.04.2004
Zrušený 106/2004 Z. z.
Znenie 01.07.1999

152

ZÁKON

z 10. júna 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 367/1997 Z. z., zákona č. 333/1998 Z. z. a zákona č. 334/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Predmet dane

Predmetom dane sú tabak a tabakové výrobky zatriedené do položiek 2402 a 2403 colného sadzobníka (ďalej len „tabakové výrobky“) vyrobené v tuzemsku alebo do tuzemska dovezené.“.

2. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Sadzby dane

Sadzby dane sa určujú takto:

Kód colného sadzobníka Dopln. kód Názov tovaru Sadzba dane
2402 10 00 cigary, cigary s odrezanými koncami a cigarky obsahujúce tabak 0,50 Sk/kus
2402 20 90 10 cigarety s dĺžkou do 70 mm vrátane 0,45 Sk/kus
2402 20 90 90 cigarety filtrové s dĺžkou nad 70 mm 0,85 Sk/kus
2402 20 10 10 cigarety obsahujúce klinčeky s dĺžkou do 70 mm vrátane 0,45 Sk/kus
2402 20 10 90 cigarety obsahujúce klinčeky s dĺžkou nad 70 mm 0,85 Sk/kus
2403 10 10 a 2403 10 90 10 10 cigaretový tabak narezaný na výrobu cigariet 320,00 Sk/kg
2403 10 10 a 2403 10 90 90 90 tabakové vložky z cigaretového tabaku na ručnú výrobu cigariet 0,50 Sk/kus
2402 20 10 a 2403 10 90 90 20 ľuľkové a fajkové tabaky 35,00 Sk/kg
2403 91 00 10 cigaretový tabak homogenizovaný a rekonštituovaný 35,00 Sk/kg
2403 91 00 90 ľuľkové a fajkové tabaky homogenizované a rekonštituované 35,00 Sk/kg
2403 99 10 &nbsp žuvací a šnupavý tabak 35,00 Sk/kg.".

3. V § 8 odsek 2 znie:

(2) Pred vznikom daňovej povinnosti podľa odseku 1 písm. a) a b) tabakové výrobky podľa § 6 uvedené pod kódmi colného sadzobníka 2402 20 90 10, 2402 20 90 90, 2402 20 10 10, 2402 20 10 90, 2403 10 10 90 a 2403 10 90 90 (ďalej len „cigarety“) musia byť označené na spotrebiteľskom balení známkou. Cigarety označené poškodenou známkou alebo falzifikátom známky alebo cigarety, ktorých označenie nie je v súlade s osobitným predpisom,7ab) sa na účely tohto zákona posudzujú ako cigarety neoznačené.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7ab znie:

7ab) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 313/1993 Z. z. o označení niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou v znení vyhlášky č. 304/1995 Z. z. a vyhlášky č. 124/1997 Z. z.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1999.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.