Oznámenie č. 147/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom na roky 1999 – 2001

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-147
Čiastka 64/1999
Platnosť od 18.06.1999
Redakčná poznámka

V súlade s bodom 7.2. program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 14. mája 1999.

Pôvodný predpis 18.06.1999

147

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. mája 1999 bol v Madride podpísaný Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom na roky 1999 – 2001.

V súlade s bodom 7.2. program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 14. mája 1999.

Do textu programu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.