Oznámenie č. 144/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-144
Čiastka 64/1999
Platnosť od 18.06.1999
Účinnosť od 20.03.1999
Aktuálne znenie 20.03.1999

144

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. marca 1997 bola vo Varšave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.

Zmluva nadobudla platnosť 20. marca 1999 na základe článku 16. ods. 2.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila so zmluvou súhlas svojím uznesením č. 739 z 3. októbra 1997 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 25. novembra 1997.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Slovenská republika a Poľská republika (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si rozvíjanie spolupráce v oblasti colníctva a uznávajúc význam vzájomnej pomoci colných orgánov,

majúc na zreteli rozvoj cestovného a tovarového styku medzi zmluvnými stranami,

uznávajúc, že porušovanie colných predpisov je škodlivé pre ekonomické, finančné, spoločenské a obchodné záujmy obidvoch zmluvných strán,

berúc do úvahy význam zabezpečenia správneho vymeriavania a vyberania cla, daní a iných dovozných a vývozných poplatkov, ako aj správneho dodržiavania ustanovení týkajúcich sa zákazov, obmedzení a kontroly,

súc presvedčené, že predchádzanie porušovaniu colných predpisov môže byť účinnejšie prostredníctvom spolupráce colných správ,

majúc na zreteli odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu z 5. decembra 1953 týkajúce sa vzájomnej administratívnej pomoci,

dohodli sa takto:

POJMY

Článok 1

Na účely tejto zmluvy:

1. „Colné predpisy“ sú právne predpisy uplatňované colnými orgánmi upravujúce dovoz tovaru zo zahraničia, vývoz tovaru do zahraničia a prevoz tovaru bez ohľadu na spôsob jeho prepravy cez štátne hranice a takisto clá, dane a iné platby, ako aj predpisy o zákazoch, obmedzeniach a kontrole.

2. „Porušenie colných predpisov“ znamená tak porušenie colných predpisov, ako aj pokusy o ich porušovanie.

3. „Colný orgán“ je v Slovenskej republike Ministerstvo financií – Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a v Poľskej republike Predseda Hlavného colného úradu.

4. „Dožadujúci colný orgán“ je príslušný colný orgán zmluvnej strany, ktorý žiada o pomoc v colných otázkach.

5. „Dožiadaný colný orgán“ je príslušný colný orgán zmluvnej strany, ktorý je požiadaný o pomoc v colných otázkach.

6. „Colný dlh“ sú všetky clá, dane a iné platby vymeriavané a vyberané podľa colných predpisov.

7. „Osoba“ označuje tak fyzickú osobu, ako aj právnickú osobu a v Poľskej republike aj iné združenia, ktoré nemajú právnu subjektivitu, ale vykonávajú zahraničnoobchodnú činnosť na vlastný účet a vo vlastnom mene.

8. „Omamné a psychotropné látky“ sú látky a substancie uvedené v Dohovore Organizácie Spojených národov o boji proti nezákonnému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami prijatom vo Viedni 20. decembra 1988.

ROZSAH ZMLUVY

Článok 2

Colné orgány si budú poskytovať vzájomnú pomoc podľa ustanovení tejto zmluvy v rozsahu svojich právomocí a možností a v súlade so svojím právnym poriadkom, aby

a) zabezpečili dodržiavanie colných predpisov,

b) vyšetrovali, predchádzali a bojovali proti porušovaniu colných predpisov,

c) správne vymeriavali a vyberali clá, dane a iné platby,

d) vymieňali si informácie a dokumenty v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov,

e) školili a zvyšovali odbornú kvalifikáciu colných orgánov a oboznamovali ich s technickými prostriedkami používanými pri výkone služby.

ODOVZDÁVANIE INFORMÁCIÍ

Článok 3

1. Colné orgány si budú na požiadanie navzájom poskytovať všetky informácie, ktoré pomôžu zabezpečiť správne

a) vyberanie ciel, daní a iných platieb, a najmä informácie potrebné na určovanie colnej hodnoty a na zaradenie tovaru do príslušnej sadzby colného sadzobníka,

b) uplatňovanie dovozných a vývozných zákazov a obmedzení,

c) uplatňovanie pravidiel pôvodu tovaru.

2. Ak dožiadaný colný orgán nemá tieto informácie, vykoná opatrenia na ich získanie v súlade so svojím právnym poriadkom tak, ako keby to robil pre vlastnú potrebu.

Článok 4

Colné orgány si na požiadanie budú poskytovať všetky informácie o tom, či

a) tovar dovezený na územie jednej zmluvnej strany bol zákonne vyvezený z územia druhej zmluvnej strany,

b) tovar vyvezený z územia jednej zmluvnej strany bol zákonne dovezený na územie druhej zmluvnej strany,

c) tovary, na ktoré sa vzťahujú colné preferencie pri vývoze z územia jednej zmluvnej strany, boli dovezené na územie druhej zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom. Znamená to, že odovzdávané informácie sa budú týkať aj všetkých kontrolných činností, ktorým podliehajú tovary.

Článok 5

Colné orgány si na požiadanie budú navzájom poskytovať všetky informácie o zistených vykonaných alebo plánovaných činnostiach, ktoré porušujú alebo by mohli porušovať colné predpisy, a to najmä o

a) osobách, o ktorých sa vie alebo ktoré sú podozrivé, že porušili alebo by mohli porušiť colné predpisy druhej zmluvnej strany,

b) nových prostriedkoch a metódach porušovania colných predpisov,

c) tovaroch, o ktorých predpokladáme, že môžu byť predmetom porušovania colných predpisov,

d) dopravných prostriedkoch, o ktorých je známe, že sa používajú alebo že by sa mohli používať na porušovanie colných predpisov.

Článok 6

1. Colný orgán jednej zmluvnej strany z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie bude podávať colnému orgánu druhej zmluvnej strany overené kópie dokumentov obsahujúcich informácie o odhalených alebo plánovaných činnostiach, ktoré porušujú colné predpisy alebo o ktorých sa predpokladá, že by mohli byť základom porušovania colných predpisov druhej zmluvnej strany.

2. O sprístupnenie originálov dokumentov možno požiadať len v prípadoch, keď overené kópie nebudú dostačujúce. Odovzdané originály dokumentov treba vrátiť v čo najkratšom čase okrem prípadov, keď sa dožiadaný colný orgán zriekne ich vrátenia.

3. Dokumenty uvedené v tejto zmluve možno nahradiť údajmi vyhotovenými v elektronickej forme.

4. Všetky podstatné informácie týkajúce sa interpretácie alebo použitia dokumentov, o ktorých sa hovorí v tejto zmluve, sa musia doručiť súčasne.

DOHĽAD NAD OSOBAMI, TOVAROM A DOPRAVNÝMI PROSTRIEDKAMI

Článok 7

Colné orgány budú v rámci svojej právomoci a možností a v súlade so svojím právnym poriadkom na požiadanie vykonávať dohľad nad

a) osobami, o ktorých je známe, že porušili alebo porušujú colné predpisy,

b) tovarom, ktorého dovoz, vývoz alebo prevoz môže zapríčiniť porušenie colných predpisov,

c) dopravnými prostriedkami a kontajnermi, pri ktorých je podozrenie, že sa použili alebo že by sa mohli použiť na porušovanie colných predpisov.

VYSVETLENIE

Článok 8

1. Dožiadaný colný orgán vykoná úkony súvisiace so zisťovaním porušenia colných predpisov. Výsledky zistenia odovzdá dožadujúcemu colnému orgánu.

2. Úkony súvisiace so zisťovaním sa vykonajú v súlade s právnymi predpismi tej zmluvnej strany, ktorej colný orgán je dožiadaný o pomoc.

3. Dožiadaný colný orgán môže na požiadanie povoliť colným úradníkom dožadujúceho colného orgánu účasť pri vykonávaní úkonov súvisiacich so zisťovaním.

ZNALCI A SVEDKOVIA

Článok 9

Colné orgány môžu na požiadanie splnomocniť svojich colných úradníkov, aby v rozsahu svojho splnomocnenia vystupovali ako svedkovia alebo znalci v súdnych a správnych konaniach vo veciach upravených touto zmluvou. Žiadosť musí jasne určovať, v akej veci a v akom rozsahu bude colný úradník vystupovať.

VYUŽITIE INFORMÁCIÍ A DOKUMENTOV

Článok 10

1. Informácie a dokumenty získané podľa tejto zmluvy sa bez písomného súhlasu colného orgánu, ktorý ich poskytol, nebudú využívať na iné účely ako na tie, na ktoré boli určené v súlade s touto zmluvou. Toto ustanovenie sa neuplatní, ak ide o informácie a dokumenty týkajúce sa porušovania colných predpisov v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami.

2. Každá informácia odovzdaná v akejkoľvek forme v súlade s touto zmluvou bude mať charakter dôvernej informácie. Táto informácia bude predmetom služobného tajomstva v súlade s právnym poriadkom zmluvných strán.

3. Colné orgány zmluvných strán môžu v súlade s cieľom a rozsahom tejto zmluvy informácie a dokumenty získané podľa tejto zmluvy využívať ako dôkazy v súdnom a správnom konaní. Doklady sa môžu použiť len v súlade s vnútorným právnym poriadkom zmluvných strán.

OZNAMOVANIE A DORUČOVANIE

Článok 11

Dožiadaný colný orgán bude na požiadanie podľa tejto zmluvy a v súlade so svojím právnym poriadkom oznamovať a doručovať rozhodnutia a iné písomnosti osobám, ktorých sa týkajú a ktoré majú bydlisko alebo sídlo na jeho území.

FORMA A OBSAH ŽIADOSTI O POMOC

Článok 12

1. Žiadosti podľa tejto zmluvy sa odovzdávajú písomne. K žiadosti treba priložiť dokumenty potrebné na jej vybavenie. Ak vec neznesie odklad, môže sa žiadosť podať ústne, ale treba ju bezodkladne potvrdiť písomne.

2. Žiadosti podľa odseku 1 tohto článku musia obsahovať tieto informácie:

a) názov dožadujúceho colného orgánu,

b) druh konania,

c) predmet a dôvod žiadosti,

d) právne odôvodnenie žiadosti,

e) ak je to možné, presné a vyčerpávajúce údaje o osobe, ktorej sa zisťovanie týka,

f) zhrnutie podstatných skutočností s výnimkou prípadov uvedených v článku 11.

3. Žiadosti sa predkladajú v úradnom jazyku dožadujúceho colného orgánu alebo v inom jazyku prijateľnom pre dožiadaný colný orgán.

4. V prípade, ak žiadosť nespĺňa formálne náležitosti, možno žiadať o jej úpravu alebo doplnenie.

VÝNIMKY Z POVINNOSTI POSKYTOVAŤ POMOC

Článok 13

1. Ak dožiadaný colný orgán usúdi, že pomoc, o ktorej poskytnutie bol požiadaný, by narušila suverenitu, verejný poriadok, bezpečnosť alebo iné podstatné záujmy zmluvnej strany, môže poskytnutie takej pomoci odmietnuť alebo ju poskytnúť iba čiastočne, alebo iba za určitých podmienok.

2. Ak nemožno žiadosti o pomoc vyhovieť, treba o tom dožadujúci colný orgán bezodkladne vyrozumieť a informovať o dôvode odmietnutia pomoci.

3. Ak colný orgán požiada o pomoc, ktorú by sám nemohol poskytnúť, musí vo svojej žiadosti na túto okolnosť upozorniť. V takom prípade dožiadaný colný orgán zváži, či takejto žiadosti vyhovie.

NÁKLADY

Článok 14

Colné orgány zmluvných strán sa zrieknu všetkých nárokov na náhradu nákladov vynaložených na plnenie zmluvy s výnimkou cestovných nákladov a náhrad vyplácaných znalcom, tlmočníkom a svedkom, ktoré uhrádza dožadujúci colný orgán.

POSKYTOVANIE POMOCI

Článok 15

Pomoc v súlade s touto zmluvou sa bude uskutočňovať priamo medzi colnými orgánmi zmluvných strán. Tieto orgány sa dohodnú na podrobnostiach jej poskytnutia.

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI

Článok 16

1. Táto zmluva podlieha ratifikácii. Výmena ratifikačných listín sa uskutoční vo Varšave.

2. Táto zmluva nadobudne platnosť po uplynutí 30 dní odo dňa, v ktorom si zmluvné strany vymenili ratifikačné listiny.

3. Táto zmluva sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zmluvná strana však môže zmluvu písomne vypovedať diplomatickou cestou. V takom prípade sa platnosť zmluvy skončí uplynutím šiestich mesiacov odo dňa jej vypovedania.

Dané v Bratislave 26. marca 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Jaromír Kaličiak v. r.

Za Poľskú republiku:

Mieczyslaw Nogaj v. r.