Zákon č. 131/1999 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov a o zmene a doplnení zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-131
Čiastka 62/1999
Platnosť od 17.06.1999
Účinnosť od 01.01.2000
Redakčná poznámka

okrem čl. II ôsmeho bodu a štyridsiateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2000.

Aktuálne znenie 01.01.2000

131

ZÁKON

z 3. júna 1999

o zvýšení výsluhových dôchodkov a o zmene a doplnení zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

(1) Výsluhové dôchodky, ktoré boli podľa § 89 ods. 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov ustanovené z výsluhových príspevkov, na ktoré vznikol nárok pred 13. májom 1992 podľa § 33 ods. 1 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení zákona č. 65/1978 Zb., sa zvyšujú od splátky výsluhového dôchodku splatnej po 1. júli 1999 o 43,4 % mesačnej sumy, na ktorú má poberateľ dávky nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.

(2) Zvýšenie výsluhových dôchodkov podľa odseku 1 sa vykoná pred ich zvýšením podľa osobitného zákona.1)

§ 2

Doplatok zvýšenia výsluhových dôchodkov podľa § 1 sa poukáže poberateľovi dávky najneskôr do 30. septembra 1999.

Čl. II

Zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. b) prvý bod znie:

1. profesionálnych vojakov, ktorí vykonávajú alebo vykonávali vojenskú službu v ozbrojených silách,“.

2. V § 1 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) zo zvýšenia výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku z dôvodu bezvládnosti,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

3. V § 1 ods. 1 sa písmeno d) dopĺňa bodom 3, ktorý znie:

3. vojakov, ktorí zomreli počas výkonu vojenskej služby,3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 18 zákona č. 351/1997 Z. z.“.

4. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Za službu v ozbrojených bezpečnostných zboroch sa na účely tohto zákona považuje aj služba príslušníka Federálnej informačnej služby vykonávaná v služobnom pomere a štátna služba príslušníka Slovenskej informačnej služby vykonávaná v služobnom pomere.“.

5. V § 5 ods. 1 a 2 sa slová „§ 6 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 až 4“.

6. § 6 znie:

㤠6

(1) Náhrada služobného príjmu počas dočasnej neschopnosti vykonávať vojenskú službu v dôsledku choroby alebo úrazu a nemocenské sa určuje na kalendárny deň z čistého denného služobného príjmu.

(2) Čistý denný služobný príjem profesionálneho vojaka sa zistí z jeho príjmu z predchádzajúceho kalendárneho roka, a to ak ide o profesionálneho vojaka

a) odmeňovaného podľa osobitného predpisu,4a) zo súhrnu mesačných služobných príjmov a osobitných príplatkov a odmien (§ 84a ods. 1),

b) ktorý vykonáva službu v štátnom podniku, ktorého zakladateľom je ministerstvo obrany,4b) alebo u inej právnickej osoby,4c) zo súhrnu hodnostného príplatku4d) a peňažných náležitostí poskytovaných podľa osobitného predpisu4e) [§ 84a ods. 2 písm. a)],

c) ktorého platové pomery upravujú osobitné predpisy,4f) zo súhrnu hodnostného príplatku4d) a peňažných náležitostí poskytovaných podľa osobitných predpisov4f) [§ 84a ods. 2 písm. b)],

d) ktorý plní úlohy s miestom výkonu služobných povinností v zahraničí a je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,4g) zo súhrnu hodnostného príplatku4d) a platu patriaceho podľa osobitného predpisu4g) [§ 84a ods. 2 písm. c)],

ako súčet mesačne vyplatených príjmov po ich znížení o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie (§ 84), na zdravotné poistenie,5) o sumu príspevku na poistenie v nezamestnanosti,6) preddavkov na daň a o sumu dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov fyzických osôb za príslušné zdaňovacie obdobie s výnimkou príjmov oslobodených od tejto dane.7) Takto zistený úhrn príjmov sa vydelí celkovým počtom dní, za ktoré profesionálnemu vojakovi v predchádzajúcom kalendárnom roku tento príjem patril.

(3) Ak sa profesionálnemu vojakovi v predchádzajúcom kalendárnom roku nevyplácal niektorý z príjmov uvedený v odseku 2 písm. a) až d) aspoň jeden mesiac, zisťuje sa čistý denný služobný príjem z príjmu dosiahnutého v kalendárnom mesiaci predchádzajúcom kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa profesionálny vojak stal dočasne neschopným vykonávať vojenskú službu v dôsledku choroby alebo úrazu.

(4) Ak sa v kalendárnom roku, v ktorom sa profesionálny vojak stal dočasne neschopným vykonávať vojenskú službu v dôsledku choroby alebo úrazu, nevyplácal niektorý z príjmov uvedený v odseku 2 písm. a) až d) po dobu uvedenú v odseku 3, určí sa čistý denný služobný príjem z naposledy priznaného funkčného platu, hodnostného príplatku, prídavku za výsluhu rokov, príplatku za riadenie a príplatkov priznaných mesačnou sumou.4a)

(5) Čistý denný služobný príjem zistený podľa odsekov 2 a 3 sa použije na výpočet dávok nemocenského zabezpečenia uvedených v odseku 1 vždy na obdobie od 1. apríla bežného roka do 31. marca nasledujúceho roka.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a až 4g a 7 znejú:

4a) Zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov.

4b) § 24 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe.

4c) § 23 zákona č. 370/1997 Z. z.

4d) § 1 a 8 zákona č. 380/1997 Z. z.

4e) Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.

4f) Zákon Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

4g) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1995 Z. z.

7) Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.“.

7. § 9 znie:

㤠9

Výška nemocenského sa určuje z čistého denného služobného príjmu profesionálneho vojaka zisteného podľa § 6, najviac však zo sumy 250 Sk na kalendárny deň.“.

8. V § 22 odsek 2 znie:

(2) Profesionálny vojak v dočasnom služobnom pomere19) má nárok na odchodné rovnajúce sa polovici základu ustanoveného podľa § 49 za každý skončený rok výkonu služby, ak jeho služobný pomer trval bez prerušenia aspoň päť rokov a bol prepustený zo služobného pomeru

a) po splnení prevzatého záväzku na dočasný služobný pomer,

b) zo zdravotných dôvodov,

c) v dôsledku organizačných zmien alebo

d) v dôsledku zníženia početných stavov ozbrojených síl.“.

9. V § 23 ods. 1 sa za slová „Profesionálnemu vojakovi“ vkladajú slová „v stálom služobnom pomere a profesionálnemu vojakovi v dočasnom služobnom pomere“.

10. V § 23 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

11. § 24 znie:

㤠24

Ak bolo profesionálnemu vojakovi v stálom služobnom pomere18) vyplatené odchodné v súvislosti s predchádzajúcimi skončeniami služobného pomeru profesionálneho vojaka v stálom služobnom pomere, profesionálneho vojaka v dočasnom služobnom pomere, vojaka z povolania alebo vojaka v ďalšej službe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1999 alebo v súvislosti so skončením služobného pomeru príslušníka ozbrojených bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov, alebo v súvislosti so skončením štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere podľa osobitných predpisov,19a) vyplatí sa pri novom prepustení zo služobného pomeru odchodné znížené o sumu odchodného vyplatenú v súvislosti s predchádzajúcimi skončeniami služobného pomeru.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

19a) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.“.

12. V § 47 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Dobou výkonu služby rozhodujúcou pre vznik nároku na výsluhový príspevok, odchodné, úmrtné, výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok a pre výšku týchto dávok je doba

a) výkonu služby v ozbrojených silách a doba výkonu služby v ozbrojených bezpečnostných zboroch a v ozbrojených zboroch Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej republiky pred 1. januárom 1993,

b) výkonu služby v služobnom pomere príslušníkov Federálnej informačnej služby v období od 1. júla 1991 do 31. decembra 1992,

c) výkonu služby v Armáde Českej republiky v období od 1. januára 1993 do 31. marca 1993,

d) hodnotená ako doba služby podľa predpisu o súdnych rehabilitáciách a podľa predpisu o mimosúdnych rehabilitáciách,21)

e) výkonu služby v ozbrojených silách, v ozbrojených bezpečnostných zboroch a v ozbrojených zboroch Slovenskej republiky od 1. januára 1993,

f) štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície od 1. apríla 1998,

g) štátnej služby colníka vykonávanej v služobnom pomere od 1. júla 1998.

(2) Do doby výkonu služby uvedenej v odseku 1 sa nezapočítavajú doby prerušenia výkonu profesionálnej služby profesionálneho vojaka podľa osobitného predpisu,21a) doby prerušenia výkonu funkcie príslušníka Policajného zboru podľa osobitného predpisu21b) a doby prerušenia výkonu funkcie colníka podľa osobitného predpisu.21c)“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 21a až 21c znejú:

21a) § 25 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z.

21b) § 44 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z.

21c) § 41 ods. 2 zákona č. 200/1998 Z. z.“.

13. § 49 znie:

㤠49

(1) Ročný základ na výpočet výsluhového príspevku, odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku profesionálneho vojaka,

a) ktorý je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,4a) je súhrn mesačných služobných príjmov a osobitných príplatkov a odmien a je rovnaký ako vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie (§ 84a ods. 1),

b) ktorý vykonáva službu v štátnom podniku, ktorého zakladateľom je ministerstvo obrany,4b) alebo u inej právnickej osoby,4c) je súhrn hodnostného príplatku4d) a peňažných náležitostí poskytovaných podľa osobitného predpisu4e) a je rovnaký ako vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie [§ 84a ods. 2 písm. a)],

c) ktorého platové pomery upravujú osobitné predpisy,4f) je súhrn hodnostného príplatku4d) a peňažných náležitostí poskytovaných podľa osobitných predpisov4f) a je rovnaký ako vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie [§ 84a ods. 2 písm. b)],

d) ktorý plní úlohy s miestom výkonu služobných povinností v zahraničí a je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,4g) je súhrn hodnostného príplatku4d) a platu patriaceho podľa osobitného predpisu4g) a je rovnaký ako vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie [§ 84a ods. 2 písm. c)],

ktoré boli vyplatené profesionálnemu vojakovi za výkon služby v poslednom kalendárnom roku predchádzajúcom dňu skončenia služobného pomeru. Ak sa služobný pomer skončí posledným dňom kalendárneho roka, zisťuje sa uvedený ročný základ z tohto kalendárneho roka.

(2) Ročný základ na výpočet výsluhového príspevku a výsluhového dôchodku, na ktorý vznikol nárok podľa § 20 alebo podľa § 27, sa zisťuje z príjmov uvedených v odseku 1 zúčtovaných v poslednom kalendárnom roku predchádzajúcom dňu skončenia výkonu služby výkonného letca alebo služby osobitnej povahy alebo osobitného stupňa nebezpečnosti. Ak sa výkon takejto služby skončí posledným dňom kalendárneho roka, zisťuje sa ročný základ z tohto kalendárneho roka.

(3) Ak je ročný základ na výpočet výsluhového príspevku, odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku profesionálneho vojaka s miestom výkonu služobných povinností v zahraničí zistený podľa odseku 1 písm. d) nižší ako ročný základ na výpočet uvedených dávok zistený podľa odseku 1 písm. a) až c) z posledného kalendárneho roka pred dňom nástupu na výkon služobných povinností v zahraničí, použije sa ročný základ na výpočet uvedených dávok zistený z posledného kalendárneho roka pred dňom nástupu na výkon služobných povinnosti v zahraničí.

(4) Ak sa v kalendárnom roku, ktorý je rozhodujúci na zistenie ročného základu na výpočet výsluhového príspevku, odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, profesionálnemu vojakovi nevyplácali príjmy uvedené v odseku 1, zisťuje sa ročný základ z najbližšieho predchádzajúceho kalendárneho roka, v ktorom sa príjmy uvedené v odseku 1 vyplácali.

(5) Ak služobný pomer v kalendárnom roku, z ktorého sa má zisťovať ročný základ na výpočet dávok podľa odsekov 1 až 4, netrval po celý kalendárny rok, zisťuje sa ročný základ na výpočet dávok uvedených v odseku 1 z obdobia aspoň troch po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, v ktorých služobný pomer v tomto kalendárnom roku trval.

(6) Ak služobný pomer v kalendárnom roku, z ktorého sa má zisťovať ročný základ na výpočet dávok podľa odsekov 1 až 5, netrval ani počas časti kalendárneho roka, zisťuje sa ročný základ na výpočet uvedených dávok z celého obdobia predchádzajúceho dňu vzniku nároku na uvedené dávky.

(7) Ročný základ na výpočet výsluhového príspevku, odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku zistený spôsobom uvedeným v odsekoch 1 až 6 sa vydelí celkovým počtom dní, za ktoré boli v rozhodujúcom období profesionálnemu vojakovi vyplatené a výsledok sa vynásobí koeficientom 30,417, čo je priemerný počet kalendárnych dní v mesiaci. Takto zistený mesačný základ je základom na výpočet dávok uvedených v odseku 1.“.

14. § 52 znie:

㤠52

Výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok toho, kto poberá alebo už poberal niektorý z týchto dôchodkov a v období pred 1. májom 1998 poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok,21a) sa nesmie vymerať z nižšieho základu (§ 49), než aký bol základ, z ktorého sa vymerala predošlá dávka alebo aký bol priemerný mesačný zárobok, z ktorého sa vymeral predošlý dôchodok;21a) ak sa tento základ alebo priemerný mesačný zárobok určil podľa skôr platných predpisov, upraví sa podľa § 51.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

21a) Zákon č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

15. V § 53 odsek 1 znie:

(1) Pri opätovnom prijatí profesionálneho vojaka do služobného pomeru alebo pri prijatí do štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere podľa osobitných predpisov19a) zaniká nárok na výsluhový príspevok, na výsluhový dôchodok priznaný podľa § 26 a na invalidný výsluhový dôchodok dňom, ktorý predchádza dňu opätovného prijatia do služobného pomeru.“.

16. V § 53 ods. 2 sa za slová „profesionálneho vojaka“ vkladajú slová „alebo po prijatí do štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere podľa osobitných predpisov19a)“.

17. Doterajší text § 54 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Profesionálnemu vojakovi, ktorý spĺňa podmienky uvedené v odseku 1, po dobu výkonu činnosti výkonného letca patrí výsluhový príspevok podľa § 19 alebo výsluhový dôchodok podľa § 26 so započítaním len skutočnej doby výkonu služby; tieto dávky profesionálnemu vojakovi nepatria, ak vykonáva štátnu službu v služobnom pomere podľa osobitných predpisov.19a)“.

18. V § 58 ods. 1 sa slová „vo výške poistného“ nahrádzajú slovami „v sume zodpovedajúcej poistnému“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

24) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.“.

19. V § 58 ods. 2 sa v druhej vete za slová „vyžiadané poistné“ vkladajú slová „zhodnotené o úrok určený podľa diskontnej úrokovej sadzby ustanovenej Národnou bankou Slovenska“.

20. § 59 znie:

㤠59

Výsluhové príspevky a výsluhové dôchodky sa zvyšujú v súlade s osobitným predpisom22a) rovnako a v rovnakých termínoch ako dôchodky poskytované podľa osobitného predpisu,23) a to

a) výsluhové príspevky ako čiastočné invalidné dôchodky,

b) výsluhové dôchodky ako starobné dôchodky,

c) invalidné výsluhové dôchodky ako invalidné dôchodky,

d) vdovské výsluhové dôchodky ako vdovské dôchodky,

e) vdovecké výsluhové dôchodky ako vdovské dôchodky,

f) sirotské výsluhové dôchodky ako sirotské dôchodky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

22a) § 9 a 10 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení neskorších predpisov.“.

21. Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠59a

Zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku z dôvodu bezvládnosti

(1) Ak je poberateľ výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku trvale taký bezvládny, že potrebuje, aby ho ošetrovala a obsluhovala iná osoba, zvyšuje sa mu tento dôchodok, prípadne úhrn dôchodkov vyplácaných v súbehu (§ 57 ods. 2) za rovnakých podmienok a o rovnakú sumu, v akej by sa zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť poskytovalo podľa osobitného predpisu.25a)

(2) Ak sa poberateľovi výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku poskytuje aj dôchodok podľa osobitného predpisu,25b) zvýšenie dôchodku patrí k úhrnu týchto dôchodkov za podmienok uvedených v odseku 1 a prednostne sa priznáva a vypláca spolu s výsluhovým dôchodkom, invalidným výsluhovým dôchodkom alebo sirotským výsluhovým dôchodkom.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:

25a) § 70 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

25b) Zákon č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

22. V § 60 odsek 2 znie:

(2) Rekreačná starostlivosť podľa odseku 1 sa poskytuje za čiastočnú úhradu.“.

23. V § 60 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Výška úhrady za rekreačné pobyty profesionálnych vojakov a poberateľov dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov a ich manželiek (manželov) tvorí najmenej jednu tretinu ceny rekreačného pobytu. Výška úhrady za rekreačné pobyty poberateľov dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov, ktorí splnili vekovú podmienku nároku na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu25c) a ich manželiek (manželov), tvorí najmenej jednu štvrtinu ceny rekreačného pobytu. Výška úhrady za rekreačné pobyty nezaopatrených detí8) tvorí najmenej jednu štvrtinu ceny rekreačného pobytu.

(4) Účastníkom rekreačného pobytu uvedeným v odseku 1 sa môže uhradiť cestovné na rekreačný pobyt a späť v rekreačných zariadeniach uvedených v odseku 1, ak nevznikol nárok na jeho úhradu podľa osobitného predpisu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25c znie:

25c) § 21 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

24. § 60 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Spôsob výberu účastníkov, výšku úhrady účastníkov z ceny rekreačného pobytu nad hranice ustanovené v odseku 3, výšku úhrady za pobyt nezaopatrených detí z ceny rekreačného pobytu diferencovane podľa ich veku nad hranicu ustanovenú v odseku 3, rozsah a spôsob úhrady cestovného na rekreačný pobyt a späť účastníkom rekreačného pobytu určí ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vo svojej pôsobnosti.“.

25. § 62 znie:

㤠62

(1) Vojakovi, ktorý zomrel počas výkonu vojenskej služby,3a) zabezpečia ozbrojené sily pohreb na území Slovenskej republiky v celom rozsahu alebo na prianie pozostalých s ich spoluúčasťou (§ 63 ods. 1).

(2) Vojakovi, ktorý zomrel počas výkonu vojenskej služby3a) v dôsledku konania uvedeného v § 7 ods. 2, sa neposkytne služba uvedená v odseku 1 a pozostalým patrí príspevok na pohreb len vo výške ustanovenej osobitným predpisom.28)

(3) Na vojaka uvedeného v odseku 2 sa nevzťahujú ani ustanovenia § 63 až 65 a § 67.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

28) Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb.“.

26. V § 65 prvá veta znie: „Nákladmi na zabezpečenie pohrebu sa na účely § 62 a 63 rozumejú náklady na úpravu, oblečenie a uloženie telesných pozostatkov zomretého, náklady na rakvu a jej úpravu a náklady na úhradu pohrebných úkonov a obradov obvyklých v mieste pohrebu.“.

27. § 66 znie:

㤠66

(1) Ak vojak zomrie na území Slovenskej republiky v mieste, kde v čase smrti vykonával službu alebo sa zdržiaval zo služobných dôvodov alebo bol vyslaný na liečenie alebo ošetrenie a ktoré nie je miestom, kde sa má pohreb vykonať, uhrádzajú sa (§ 80) aj náklady na rakvu s kovovou vložkou alebo inú rakvu, ak tak ustanovuje osobitný predpis,28a) a náklady na jeho prevezenie na miesto pohrebu spôsobom primeraným vzdialenosti miesta úmrtia od miesta pohrebu.

(2) Ak vojak zomrie mimo územia Slovenskej republiky za okolností uvedených v odseku 1, náklady uvedené v odseku 1 uhrádzajú ozbrojené sily.

(3) Náklady uvedené v odseku 1 a 2 sa nezapočítavajú do nákladov podľa § 65.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

28a) Napríklad vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve v znení § 81 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, Mezinárodní Ujednání o přepravě mrtvol vyhlásené pod č. 44/1938 Sb. z. a n., Dohoda o prevoze tiel zosnulých osôb uzavretá členskými štátmi Rady Európy 26. októbra 1973.“.

28. V § 69 sa slová „§ 62, 63, 65 až 68“ nahrádzajú slovami „§ 62 ods. 2, § 63, 65, 67 a 68“.

29. V § 77 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Posudková komisia sociálneho zabezpečenia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia posudzuje, či

a) dočasná neschopnosť vykonávať vojenskú službu je dôsledkom choroby alebo úrazu vzniknutých pri výkone vojenskej služby alebo v súvislosti s ním,

b) dočasná neschopnosť vykonávať vojenskú službu je dôsledkom aktívnej tuberkulózy,

c) dočasná neschopnosť vykonávať vojenskú službu je dôsledkom okolností uvedených v § 7 ods. 2,

d) invalidita je dôsledkom choroby alebo úrazu vzniknutých pri výkone vojenskej služby alebo v súvislosti s ním (§ 29 alebo § 30),

e) úmrtie bolo dôsledkom choroby alebo úrazu vzniknutých pri výkone vojenskej služby alebo v súvislosti s ním [§ 35 písm. b), § 40, § 42 písm. b), § 43 a 64],

f) je poberateľ výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo sirotského dôchodku bezvládny (§ 59a).

(2) Posudková komisia sociálneho zabezpečenia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia posudzuje skutočnosti uvedené v odseku 1, ak ide o vojakov, ktorí vykonávajú alebo vykonávali vojenskú službu v Armáde Slovenskej republiky alebo o vojakov, ktorí vykonávajú alebo vykonávali vojenskú službu v Železničnom vojsku.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

30. V § 77 ods. 4 sa číslovka „2“ nahrádza číslovkou „3“.

31. V § 77 odsek 5 znie:

(5) Predsedov posudkových komisií a členov posudkových komisií uvedených v odsekoch 1 a 4 ustanovuje ministerstvo obrany.“.

32. V § 77 ods. 6 sa číslovka „3“ nahrádza číslovkou „4“.

33. Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý znie:

㤠77a

(1) Predseda posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia posudzuje,

a) či poškodenie zdravotného stavu vojaka odôvodňuje poskytnutie kúpeľnej starostlivosti podľa § 61,

b) v sporných prípadoch na účely poskytnutia služby podľa § 62 a 69, či k úmrtiu došlo v dôsledku konania uvedeného v § 7 ods. 2.

(2) Na účely odvolacieho konania skutočnosti uvedené v odseku 1 posudzuje predseda posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia ministerstva obrany.“.

34. V § 78 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Ak ide o vojakov Vojsk ministerstva vnútra, posudzujú skutočnosti uvedené

a) v § 77 posudkové komisie sociálneho zabezpečenia ustanovené ministerstvom vnútra,

b) v § 77a predsedovia posudkových komisií sociálneho zabezpečenia ustanovení ministerstvom vnútra.

(2) Ministerstvo vnútra môže po dohode s ministerstvom obrany ustanoviť, že posudkové komisie sociálneho zabezpečenia a predsedovia posudkových komisií sociálneho zabezpečenia ustanovení v § 77 a 77a vykonávajú činnosti uvedené v odseku 1 aj pre vojakov Vojsk ministerstva vnútra.“.

35. V § 78 ods. 3 sa na konci pripája slovo „vnútra“.

36. Za § 79 sa vkladajú § 79a a 79b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Trovy konania

§ 79a

(1) Predsedovi alebo členovi posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia poskytuje Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia alebo orgán ustanovený ministerstvom vnútra náhrady preukázaných výdavkov na cestovné, ubytovanie a stravné podľa osobitného predpisu,30a) ktoré im vznikli v súvislosti s výkonom posudkovej činnosti.

(2) Výkon funkcie predsedu alebo člena posudkovej komisie, u ktorých výkon tejto činnosti nie je v ich funkčnej náplni, sa považuje za prekážku v práci z dôvodov všeobecného záujmu,30b) pri ktorej patrí voľno s náhradou mzdy.

(3) Náhradu mzdy vyplatenú predsedovi alebo členovi posudkovej komisie podľa odseku 2 uhradí zamestnávateľovi Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a orgán ministerstva vnútra.

§ 79b

(1) Orgány uvedené v § 79 ods. 1 nemajú nárok na náhradu trov vzniknutých v konaní o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia.

(2) Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a orgán ustanovený ministerstvom vnútra uhrádzajú v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom30c) trovy vzniknuté občanom, prípadne ich sprievodcom, ktorí sa na výzvu dostavia na konanie orgánov uvedených v § 77 až 78 alebo sa na potreby týchto orgánov podrobia vyšetreniu zdravotného stavu alebo inému odbornému vyšetreniu.

(3) Nároky na náhradu trov občanov v konaní pred súdom upravujú osobitné predpisy.30d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 30a až 30d znejú:

30a) § 41 až 43 zákona č. 380/1997 Z. z.
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

30b) § 124 Zákonníka práce.

30c) § 161 až 166 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

30d) § 137 až 151 Občianskeho súdneho poriadku.“.

37. V § 80 sa na konci prvej vety pripájajú slová „,ak tento zákon neustanovuje inak.“.

38. § 81 znie:

㤠81

(1) Príjmami osobitného účtu (§ 80) ministerstva obrany sú

a) poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové zabezpečenie, ktoré platia profesionálni vojaci Armády Slovenskej republiky a Železničného vojska, organizačné zložky týchto ozbrojených síl alebo iné právnické osoby, ktoré profesionálnym vojakom vyplácajú služobný príjem ako zamestnávatelia,

b) poistné na dôchodkové zabezpečenie, ktoré podľa osobitného predpisu24) platí štát za

1. vojakov Armády Slovenskej republiky a Železničného vojska, ktorí sa štúdiom alebo výcvikom pripravujú na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách,

2. profesionálnych vojakov, ktorí sa osobne celodenne a riadne starajú o dieťa vo veku do troch rokov alebo o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vo veku do 18 rokov, ktoré vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť,30e) ak nie je umiestnené v zariadení pre takéto deti s celoročným alebo týždenným pobytom,

c) poistné prevedené zo Sociálnej poisťovne podľa § 58 ods. 2,

d) poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti, penále a pokuty,

e) úroky z vkladov v bankách,

f) dary a ostatné príjmy.

(2) Príjmami osobitného účtu (§ 80) ministerstva vnútra sú

a) poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové zabezpečenie, ktoré platia profesionálni vojaci Vojsk ministerstva vnútra, organizačné zložky Vojsk ministerstva vnútra alebo iné právnické osoby, ktoré profesionálnym vojakom vyplácajú služobný príjem ako zamestnávatelia,

b) poistné na dôchodkové zabezpečenie, ktoré podľa osobitného predpisu24) platí štát za

1. vojakov Vojsk ministerstva vnútra, ktorí sa štúdiom alebo výcvikom pripravujú na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách,

2. profesionálnych vojakov, ktorí sa osobne celodenne a riadne starajú o dieťa vo veku do troch rokov alebo o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vo veku do 18 rokov, ktoré vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť,30e) ak nie je umiestnené v zariadení pre takéto deti s celoročným alebo týždenným pobytom,

(3) Na úhradu rozdielov medzi príjmami osobitného účtu a výdavkami osobitného účtu ministerstva obrany sa poskytnú príspevky z rozpočtu ministerstva obrany. Na úhradu rozdielov medzi príjmami osobitného účtu a výdavkami osobitného účtu ministerstva vnútra sa poskytnú príspevky z rozpočtu ministerstva vnútra.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30e znie:

30e) § 16 písm. a) bod 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov.
§ 37 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

39. V § 82 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) trovy, ktoré súvisia s výkonom posudkovej činnosti sociálneho zabezpečenia vojakov.“.

40. V § 82 odsek 2 znie:

(2) Prebytky osobitných účtov sa odvádzajú do štátneho rozpočtu za každý štvrťrok do 30 dní po skončení štvrťroka. Prebytky osobitných účtov za štvrtý štvrťrok sa odvádzajú do štátneho rozpočtu v uvedenom termíne znížené o sumu úhrad dávok výsluhového zabezpečenia (§ 18) a dávok dôchodkového zabezpečenia (§ 92 až 96) splatných v januári nasledujúceho kalendárneho roka. Prebytkom sa rozumie rozdiel medzi príjmami osobitného účtu (§ 81 ods. 1 a 2) a výdavkami osobitného účtu (odsek 1).“.

41. Nadpis § 84 znie:

„Platenie poistného“.

42. V § 84 ods. 1 sa odkaz 24 nahrádza odkazom 30f, ktorý znie:

30f) § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

43. V § 84 sa vypúšťa odsek 2 a doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

44. Za § 84 sa vkladá § 84a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠84a

Vymeriavací základ

(1) Vymeriavacím základom na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie profesionálneho vojaka odmeňovaného podľa osobitného predpisu4a) je

a) služobný príjem,30g)

b) osobitné príplatky a odmeny30h) s výnimkou odmeny za pohotovosť30i) a odmeny za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku a prvého skončenia služobného pomeru po nadobudnutí nároku na výsluhový dôchodok alebo na invalidný výsluhový dôchodok,30j)

c) ďalší služobný príjem,30k)

d) doplatok k služobnému príjmu,30l)

ktorý patrí profesionálnemu vojakovi v rozhodujúcom období31) a ktorý je predmetom dane z príjmu fyzických osôb s výnimkou príjmov oslobodených od tejto dane.

(2) Vymeriavacím základom na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie profesionálneho vojaka,

a) ktorý vykonáva službu v štátnom podniku, ktorého zakladateľom je ministerstvo obrany,4b) alebo u inej právnickej osoby4c) a je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,4e)

b) ktorého platové pomery upravujú osobitné predpisy,4f)

c) ktorý plní úlohy s miestom výkonu služobných povinností v zahraničí a je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,4g)

je súhrn príjmov ustanovených osobitným predpisom30m) a hodnostného príplatku.4d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 30g až 30m znejú:

30g) § 3, § 23 až 25 zákona č. 380/1997 Z. z.

30h) § 26 a § 28 písm. a) zákona č. 380/1997 Z. z.

30i) § 27 zákona č. 380/1997 Z. z.

30j) § 28 písm. b) zákona č. 380/1997 Z. z.

30k) § 29 zákona č. 380/1997 Z. z.

30l) § 76 zákona č. 380/1997 Z. z.

30m) § 16 ods. 1, 2 a ods. 8 prvá veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

45. V § 87 odsek 2 znie:

(2) Práva a povinnosti orgánov sociálneho zabezpečenia vojakov (§74 a 78) a práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb sú rovnaké ako práva a povinnosti v sociálnom zabezpečení podľa osobitného predpisu.33)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

33) § 108 až 113 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 18 až 32 a § 44 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/1991 Zb. o kontrole dodržiavania liečebného režimu.“.

46. Za § 90 sa vkladá § 90a, ktorý znie:

㤠90a

Ak dôvod na poskytnutie dávky nemocenského zabezpečenia vojakov vznikol pred 1. júlom 1999 a trvá aj po tomto dni, poskytuje sa táto dávka podľa predpisov platných pred 1. júlom 1999.“.

47. Doterajší text § 103 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Od 1. júla 1999 sa na sociálne zabezpečenie vojakov nepoužijú: § 157 až 160 a § 167 až 174 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.“.


Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1999 okrem čl. II ôsmeho bodu a štyridsiateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2000.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 59 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z.