Oznámenie č. 12/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o odovzdávaní a prijímaní (readmisii) osôb v nezákonnom postavení

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-12
Čiastka 6/1999
Platnosť od 28.01.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. januára 1999, na základe článku 18 ods. 1.

Pôvodný predpis 28.01.1999

12

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. júla 1998 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o odovzdávaní a prijímaní (readmisii) osôb v nezákonnom postavení.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. januára 1999, na základe článku 18 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.