Zákon č. 104/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-104
Čiastka 47/1999
Platnosť od 19.05.1999
Účinnosť od 19.05.1999
Aktuálne znenie 19.05.1999

104

ZÁKON

z 12. mája 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 70 ods. 1 sa slová „12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „19 mesiacov“.

2. V § 70 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Pri podaní žiadosti o predĺženie platnosti rozhodnutia o registrácii liekov vydaných podľa doterajších predpisov žiadateľ priloží vyhlásenie, že sa nezmenili údaje, ktoré boli podkladom na registráciu, a dokumentáciu o sledovaní nežiaducich účinkov lieku od vydania rozhodnutia o registrácii lieku. Obdobne sa postupuje aj pri žiadosti o predĺženie rozhodnutia o registrácii liekov, ktorých platnosť sa skončila alebo sa skončí v období od 1. júna 1998 do 31. augusta 1999.“.

3. V § 70 ods. 3 sa slová „12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „19 mesiacov“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.