Oznámenie č. 101/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Uzbekistan o podpore a vzájomnej ochrane investícií

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-101
Čiastka 45/1999
Platnosť od 18.05.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 4. februára 1999 na základe článku 12 ods. 1.

Pôvodný predpis 18.05.1999

101

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. mája 1995 bola v Taškente podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Uzbekistan o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Dohoda nadobudla platnosť 4. februára 1999 na základe článku 12 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Uzbekistan o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Vláda Slovenskej republiky a vláda Republiky Uzbekistan (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si zintenzívniť ekonomickú spoluprácu na princípe vzájomnej výhodnosti pre oba štáty,

zamýšľajúc vytvoriť priaznivé podmienky pre investície investorov štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany,

uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana investícií podľa takejto dohody podnecuje podnikateľské iniciatívy v tejto oblasti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody:

1. Pojem „investície“ označuje všetky druhy majetkových hodnôt investovaných v rámci ekonomickej činnosti investorom štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s jeho právnym poriadkom a zahŕňa najmä, ale nie výlučne

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok a všetky zodpovedajúce hmotné práva, ako sú hypotéky, záruky, záložné právo a podobné práva,

b) akcie, obligácie, vklady spoločností a akékoľvek iné formy účasti na majetku spoločností a podnikov,

c) nároky na peňažné pohľadávky alebo nároky za akúkoľvek činnosť majúcu hospodársku hodnotu súvisiacu s investíciami,

d) práva z oblasti duševného, obchodného a priemyselného vlastníctva, ako sú: autorské právo, obchodné známky, patenty, licencie, priemyselné vzory, „know-how“, obchodné tajomstvá, obchodné mená a goodwill, ktoré sú spájané s investíciami,

e) práva vyplývajúce zo zákona alebo z platnej zmluvy, licencie alebo povolenia vydaného podľa zákona vrátane práv týkajúcich sa koncesií na prieskum, spracovanie, ťažbu alebo využívanie prírodných zdrojov vrátane tých, ktoré sa nachádzajú na území štátov zmluvných strán.

Akákoľvek zmena právnej formy, v ktorej sú hodnoty investované, nemá vplyv na ich hodnotenie ako investície.

2. Pojem „investor“ označuje

a) ľubovoľnú „fyzickú osobu“, ktorá je občanom štátu zmluvnej strany v súlade s jeho právnym poriadkom,

b) ľubovoľnú „právnickú osobu“ zaregistrovanú a zriadenú v súlade s právnym poriadkom štátu každej zo zmluvných strán a uznanú za právnickú osobu.

Fyzické osoby a právnické osoby uskutočňujú investície na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom zmluvných strán.

3. Pojem „výnosy“ znamená sumy plynúce z investície a zahŕňa najmä, ale nie výlučne zisky, úroky, kapitálové výnosy, podiely, dividendy, licenčné a iné poplatky.

4. Pojem „územie“ sa vzťahuje na územie štátu, nad ktorým môže zmluvná strana vykonávať svoje suverénne práva alebo jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude podporovať a vytvárať priaznivé podmienky investorom štátu druhej zmluvnej strany, aby investovali na jeho území, a bude také investície umožňovať, a to v súlade s právnym poriadkom svojho štátu.

2. Investície investorov štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany budú mať vždy zabezpečené spravodlivé a rovnoprávne zaobchádzanie a budú mať zabezpečenú plnú ochranu a bezpečnosť na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1. Každá zmluvná strana zabezpečí na území svojho štátu investíciám a výnosom investorov štátu druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé, než aké poskytuje investíciám alebo výnosom ktoréhokoľvek tretieho štátu.

2. Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investorom štátu druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o riadenie, udržiavanie, využívanie alebo nakladanie s ich investíciami, zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé, než aké poskytuje investorom jej vlastného štátu alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom štátu druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie alebo výhody, ktoré môže jedna zmluvná strana poskytovať podľa

a) colnej únie, menovej únie alebo zóny voľného obchodu, alebo podobnej medzinárodnej dohody, iných foriem regionálnej spolupráce, ktorých každá zmluvná strana je alebo môže byť členom,

b) medzinárodnej dohody alebo zmluvy týkajúcej sa výlučne alebo prevažne zdanenia.

Článok 4

Náhrada strát

1. Ak investície investorov štátu jednej zmluvnej strany utrpia škodu následkom vojny, ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, nepokojov, povstania, vzbury alebo iných podobných udalostí na území štátu druhej zmluvnej strany, poskytne sa im zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé, než aké sa poskytuje svojím vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu.

2. Bez ohľadu na odsek 1 investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených v predchádzajúcom odseku utrpeli škody na území štátu druhej zmluvnej strany spočívajúce v

a) zhabaní ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany,

b) zničení ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami alebo nebolo vyvolané nevyhnutnosťou situácie,

sa poskytne spravodlivá a primeraná náhrada za škodu utrpenú v priebehu obsadenia alebo v dôsledku zničenia majetku.

Výsledné platby budú bez omeškania voľne prevoditeľné vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 5

Vyvlastnenie (Znárodnenie)

1. Investície investorov štátu jednej zmluvnej strany nebudú na území druhej zmluvnej strany znárodnené, vyvlastnené alebo podrobené opatreniam majúcim rovnaký účinok ako znárodnenie na území štátu druhej zmluvnej strany (ďalej len „znárodnenie“) s výnimkou verejného záujmu. Znárodnenie sa vykoná podľa zákona na nediskriminačnom základe a budú sprevádzané vyplatením rýchlej, primeranej a efektívnej náhrady. Táto náhrada musí zodpovedať reálnej (trhovej) hodnote znárodnených investícií bezprostredne pred znárodnením, alebo než sa budúce znárodnenie stalo verejne známym. Náhrada sa vyplatí bez neodôvodneného omeškania vo voľne zameniteľnej mene, bude voľne prevoditeľná a bude zahŕňať úroky vypočítané podľa trhových úrokových sadzieb od dátumu znárodnenia do faktickej realizácie náhrady.

2. Poškodený investor má právo požiadať o neodkladné preskúmanie svojho prípadu a ohodnotenie svojich investícií súdnym alebo iným nezávislým orgánom štátu zmluvnej strany v súlade s princípmi obsiahnutými v tomto článku.

3. Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na prípady, keď zmluvná strana znárodní majetok spoločností, podnikov a iných hospodárskych subjektov, ktoré boli zaregistrované alebo zriadené v súlade s platným právnym poriadkom v ktorejkoľvek časti územia jej vlastného štátu a v ktorej investori štátu druhej zmluvnej strany vlastnia podiely.

Článok 6

Prevody platieb

1. Zmluvné strany zabezpečia prevod platieb spojených s investíciami alebo výnosmi. Prevody sa vykonajú vo voľne zameniteľnej mene bez obmedzení a zbytočných omeškaní. Takéto prevody zahŕňajú najmä, ale nie výlučne

a) zisky, úroky, dividendy a iné bežné príjmy,

b) sumy na splatenie pôžičiek,

c) licenčné alebo iné platby,

d) zisky z predaja plnej alebo čiastočnej likvidácie investícií,

e) mzdu, ktorá sa vypláca občanom štátu jednej zmluvnej strany v súlade s investíciami uskutočňovanými na území štátu druhej zmluvnej strany.

2. Prevody platieb, ktoré uvažuje tento článok, sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene podľa oficiálneho kurzu platného v čase prevodu a v súlade s pravidlami menovej politiky zmluvnej strany na území štátu, v ktorom sa investície uskutočnili.

Článok 7

Subrogácia

1. V prípade, ak jedna zmluvná strana poskytne na území štátu druhej zmluvnej strany akékoľvek finančné záruky na obchodné riziká vo vzťahu k investícii vlastného investora, uzná druhá zmluvná strana postúpenie práv investora na prvú zmluvnú stranu na základe princípu subrogácie, keď platbu na túto záruku uskutočnila prvá zmluvná strana.

2. Postúpené práva alebo nároky neprevýšia pôvodné práva alebo nároky investora.

Článok 8

Riešenie sporov medzi zmluvnou stranou a investormi štátu druhej zmluvnej strany

1. Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť medzi investorom štátu jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou, bude predmetom rokovania medzi stranami v spore.

2. Ak spor medzi investorom štátu jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou nebude takým spôsobom vysporiadaný v lehote do šiestich mesiacov, investor má právo predložiť spor buď

a) Medzinárodnému stredisku na riešenie sporov z investícií (ICSID) v súlade s Dohovorom o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi iných štátov (Washington, D. C., 18. marca 1965) v prípade, že štáty oboch zmluvných strán sú stranami tohto dohovoru, alebo

b) rozhodcovi alebo „ad hoc“ medzinárodnému rozhodcovskému súdu v súlade s Rozhodcovskými pravidlami Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL). Zmluvné strany v spore sa môžu písomne dohodnúť na zmenách týchto pravidiel. Rozhodcovský nález bude konečný a záväzný pre obe strany v spore.

Článok 9

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami ohľadne výkladu a použiteľnosti tejto dohody sa budú podľa možnosti riešiť konzultáciami a rokovaniami.

2. Ak spor nebude možné takto vyriešiť v lehote šiestich mesiacov, bude na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany predložený na preskúmanie rozhodcovskému súdu.

3. Rozhodcovský súd sa pre každý jednotlivý prípad ustanoví takto. Do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti o rozhodcovské konanie vymenuje každá zmluvná strana jedného člena súdu. Títo dvaja rozhodcovia potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý bude so súhlasom oboch zmluvných strán vymenovaný za predsedu súdu (ďalej len „predseda“). Predseda bude vymenovaný do troch mesiacov odo dňa vymenovania oboch rozhodcov.

4. Ak sa v niektorej z lehôt uvedených v odseku 3 nevykonalo nevyhnutné vymenovanie, môže ktorákoľvek zmluvná strana požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora o vykonanie vymenovania. Ak je predseda občanom štátu niektorej zmluvnej strany alebo z iného dôvodu nemôže vykonať túto úlohu, o vymenovanie sa požiada podpredseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak aj podpredseda je občanom niektorej zmluvnej strany alebo nemôže vykonať túto úlohu, o vymenovanie možno požiadať najstaršieho člena Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom štátu ani jednej zo zmluvných strán.

5. Rozhodcovský súd prijíma svoje rozhodnutie väčšinou hlasov. Také rozhodnutie je záväzné. Každá zmluvná strana uhradí náklady spojené s činnosťou svojho člena súdu a so svojou účasťou v rozhodcovskom konaní. Náklady predsedu a ostatné náklady uhradia rovnakým dielom obe zmluvné strany. Rozhodcovský súd určí vlastné pravidlá rokovania.

Článok 10

Použitie iných predpisov

V prípade, že niektorú otázku tejto dohody rieši aj iná medzinárodná dohoda, ktorej účastníkmi sú alebo budú štáty oboch zmluvných strán, táto dohoda nebráni, aby boli využité výhodnejšie predpisy danej medzinárodnej dohody.

Článok 11

Použiteľnosť tejto dohody

Táto dohoda sa použije na všetky investície uskutočnené investormi štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany v čase pred podpísaním, ako aj po podpísaní tejto dohody.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti, trvanie a skončenie

1. Zmluvné strany si navzájom oznámia splnenie ústavných náležitostí na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Táto dohoda nadobudne platnosť nasledujúcim dňom po prijatí poslednej nóty.

2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu desiatich rokov. Jej platnosť sa automaticky predĺži, ak jedna zmluvná strana jeden rok pred uplynutím platnosti tejto dohody písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť jej platnosť.

3. Pre investície uskutočnené pred skončením platnosti tejto dohody zostanú v platnosti ustanovenia tejto dohody počas ďalších desiatich rokov odo dňa skončenia jej platnosti.

Dané v Taškente 16. mája 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, uzbeckom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v ruskom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Sergej Kozlík v. r.

Za vládu

Republiky Uzbekistan:

Utkir Sultanov v. r.