Oznámenie č. 96/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-96
Čiastka 36/1998
Platnosť od 09.04.1998
Pôvodný predpis 09.04.1998

96

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 27. februára 1998 do 27. marca 1998 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, kolektívna zmluva vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1998–2000 uzavretá 11. decembra 1997 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Úniou hydinárov Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1998–2000 uzavretá 23. januára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským konzervárenským zväzom.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1998–2000 uzavretá 27. januára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským mliekárenským zväzom.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1998 uzavretá 28. januára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom výrobcov vína na Slovensku.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1998 uzavretá 3. februára 1998 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

a

Asociáciou samostatných polikliník Slovenska.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1998 uzavretá 3. februára 1998 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

a

Asociáciou súkromných lekárov Slovenskej republiky.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1998–2000 uzavretá 11. februára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

8. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1998–2000 uzavretá 12. februára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom mäsiarov Slovenska.

9. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1998–2000 uzavretá 13. februára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.

10. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1998 uzavretá 19. februára 1998 medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

11. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1998–2000 uzavretá 20. februára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenskou spoločnosťou mlynárov.

12. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1998 uzavretá 25. februára 1998 medzi Asociáciou riaditeľov SOU a vedúcich SPV v rezorte pôdohospodárstva na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

13. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1998–2000 uzavretá 11. marca 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Združením výrobcov liehu a liehovín na Slovensku.

14. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1998–1999 uzavretá 17. marca 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským spolkom cukrovarníckym.

15. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1998 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá 18. marca 1998 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

16. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1998 o účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá 18. marca 1998 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

17. Dodatok č. 1 zo dňa 18. marca 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 21. januára 1997 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Združením zamestnávateľov SOU a SPV.

18. Dodatok č. 1 zo dňa 23. marca 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997–2000 uzavretej 7. mája 1997 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva

a

Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.