Zákon č. 80/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-80

(v znení č. r1/c39/1998 Z. z.)

Čiastka 31/1998
Platnosť od 28.03.1998
Účinnosť od 01.04.1998
Aktuálne znenie 01.04.1998

80

ZÁKON

zo 6. februára 1998,

ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z. a zákona č. 64/1997 Z. z. sa mení takto:

1. V § 17 ods. 1 sa v písmene d) vypúšťa čiarka a slová „na ktoré sa nevzťahuje postup podľa § 6 ods. 1 a 2“.

2. V § 21b ods. 4 sa za slová „prostredníctvom pozemkového fondu“ vkladajú slová „v súčinnosti s právnickými osobami podľa osobitného zákona,16a) ak ide o náhradu za pozemok, ktorý tvorí súčasť lesného pôdneho fondu2)“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení takto:

V § 34 odsek 2 znie:

(2) Pozemkový fond spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom22) a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.22a) Pozemkový fond nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy22b) okrem pozemkov, ktoré patria do lesného fondu.22c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a, 22b a 22c znejú:

22a) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

22b) § 18 zákona č. 229/1991 Zb.
§ 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

22c) § 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z. sa mení takto:

V § 15 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „alebo štátnej organizácie lesného hospodárstva, ak ide o pozemky, ktoré sú súčasťou lesného pôdneho fondu a ktoré nie sú súčasťou spoločnej nehnuteľnosti31a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

31a) § 2 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1998.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.