Nález č. 78/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. februára 1998 vo veci vyslovenia nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre s Ústavou Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-78
Čiastka 30/1998
Platnosť od 25.03.1998 do30.04.2001
Účinnosť od 25.03.1998 do30.04.2001
Zrušený 153/2001 Z. z.
Znenie 25.03.1998

78

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 24. februára 1998

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta a JUDr. Tibora Šafárika na verejnom zasadnutí 24. februára 1998 prerokoval návrh Michala Kováča, prezidenta Slovenskej republiky, zastúpeného JUDr. Ivanom Trimajom, riaditeľom legislatívneho odboru Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, proti Národnej rade Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. Jánom Cuperom, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, vo veci súladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre a o súlade jeho § 2 ods. 1 a 2, § 4 ods. 1 písm. e), § 5 ods. 2, § 10, 11 a 12, § 16 ods. 3, § 17 ods. 3, § 18 ods. 4 a 5, § 21 ods. 1, § 26, 27, 29 a 30 s Ústavou Slovenskej republiky a takto

rozhodol:

1. Ustanovenie § 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre nie je v súlade s čl. 1 a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Nesúlad citovaného ustanovenia s čl. 1 a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 132 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky má za následok neúčinnosť citovaného zákona ako celku.

2. Ustanovenia § 2 ods. 1 a 2 a § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre nie sú v súlade s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 149 a 151 Ústavy Slovenskej republiky, len pokiaľ ide o použité slová v texte „nezávislý“ (§ 2 ods. 1), „nezávisle od iných orgánov“ (§ 2 ods. 2) a „nezávislosť“ (§ 5 ods. 2) v texte zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z.

3. Ustanovenia § 10 ods. 3, § 11 ods. 6, § 12 ods. 2, 3 a 4 a § 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre nie sú v súlade s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 68, čl. 71 ods. 2, čl. 120 a 123 Ústavy Slovenskej republiky. Ustanovenia § 11 ods. 6, § 12 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. nie sú v súlade ani s čl. 149 a 67 Ústavy Slovenskej republiky, ak ide o netrestnú oblasť.

4. Ustanovenie § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre nie je v súlade s čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 68, čl. 71 ods. 2, čl. 86 písm. a) a čl. 120 a 123 Ústavy Slovenskej republiky.

5. Ustanovenie § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre nie je v súlade s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 13, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 1 a 2, čl. 24 ods. 1 a 3, čl. 29 ods. 4, čl. 37 ods. 1 až 3 a čl. 47 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ak ide o netrestnú oblasť a konania upravené osobitnými predpismi.

6. Ustanovenie § 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre nie je v súlade s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 13, čl. 16 ods. 1, čl. 17, čl. 19 ods. 1 a 2 a čl. 47 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

7. Návrh navrhovateľa o súlade ustanovenia § 18 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1, čl. 87 a 150 Ústavy Slovenskej republiky z dôvodu ustanovenia § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. sa zamieta.

8. Návrh navrhovateľa o súlade ustanovenia § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 v spojení s čl. 46 ods. 1, s čl. 16 ods. 1 v spojení s čl. 19 ods. 2, s čl. 128 ods. 1, s čl. 132 ods. 1, čl. 141 ods. 1, čl. 144 ods. 1 a čl. 149 Ústavy Slovenskej republiky z dôvodu ustanovenia § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. sa zamieta.

9. Návrhu navrhovateľa o nesúlade zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre s ustanovením čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a čl. 87 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky nevyhovuje.

10. Návrhu navrhovateľa o nesúlade ustanovenia § 4 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre s ustanovením čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1, čl. 87 ods. 5 a čl. 122 Ústavy Slovenskej republiky nevyhovuje.

11. Návrhu navrhovateľa o nesúlade ustanovenia § 4 ods. 1 písm. e), § 10, 11 a 12, § 21 ods. 1, § 27 a 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre s ustanovením čl. 67 Ústavy Slovenskej republiky nevyhovuje s výnimkou ustanovenia § 12 ods. 1 citovaného zákona.

12. Návrhu navrhovateľa o nesúlade ustanovenia § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre s ustanovením čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky nevyhovuje.

13. Návrhu navrhovateľa o nesúlade ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre s ustanovením čl. 12 ods. 1 a čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nevyhovuje.

14. Návrhu navrhovateľa o nesúlade ustanovenia § 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre s ustanovením čl. 23 ods. 1 a 3 a čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nevyhovuje.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky strácajú ustanovenia § 2 ods. 1 a 2 a § 5 ods. 2, pokiaľ ide o použité slová v texte zákona „nezávislý“ (§ 2 ods. 1), „nezávisle od iných orgánov“ (§ 2 ods. 2) a „nezávislosť“ (§ 5 ods. 2), § 10 ods. 3, § 11 ods. 6, § 12 ods. 2, 3 a 4, § 16 ods. 3, § 26, 27, 29 a 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre a tým aj celý zákon účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie tieto ustanovenia zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, strácajú po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Predseda
pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.