Oznámenie č. 62/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonáva § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-62
Čiastka 24/1998
Platnosť od 07.03.1998
Pôvodný predpis 07.03.1998

62

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách

výnos z 2. februára 1998 č. 3053/2/1997-100, ktorým sa vykonáva § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách.

Týmto výnosom sa ustanovujú

1. druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii v Štátnej odrodovej knihe,

2. druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii a ktorých hospodárska hodnota je podmienkou tejto registrácie,

3. druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii a registrujú sa len na základe skúšok, druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých hospodárska hodnota je podmienkou registrácie a ktorých výsledky predskúšok sú podmienkou na prihlásenie odrody na odrodové skúšky, podrobnosti o vykonaní predskúšok a odrodových skúšok, podrobnosti o poskytovaní osiva na vykonanie odrodových skúšok a druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých hospodárska hodnota je podmienkou registrácie a ktorých výsledky predskúšok nie sú podmienkou na prihlásenie odrody na odrodové skúšky,

4. podmienky výkonu udržiavacieho šľachtenia odrody a podrobnosti o vedení dokumentácie,

5. druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody sa budú skúšať na účely zápisu do Zoznamu odporučených odrôd, ako aj na určenie spôsobu vykonávania skúšok, komplexného hodnotenia hospodárskych vlastností odrôd a bližších podmienok zápisu odrody do Zoznamu odporučených odrôd.

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 1998.

Výnos je uverejnený v čiastke 7/1998 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.