Vyhláška č. 407/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 198/1998 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-407
Čiastka 161/1998
Platnosť od 31.12.1998 do30.06.2001
Účinnosť od 01.01.1999 do30.06.2001
Zrušený 246/2001 Z. z.
Znenie 01.01.1999

407

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 28. decembra 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 198/1998 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 11 a § 43 ods. 9 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 198/1998 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 14 písm. a) sa vypúšťajú slová „lodžia alebo balkón,“.

2. V § 14 písm. g) sa za slová „užívanie výťahu,“ vkladajú slová „dodávka elektrickej energie, dodávka plynu,“.

3. V § 22 ods. 2 sa slovo „násobok“ nahrádza slovom „súčin“.

4. § 24 vrátane nadpisu znie:

㤠24

Výška úhrady za bývanie

(1) Výška úhrady za bývanie v domove sociálnych služieb pre dospelých, v domove dôchodcov, v zariadení chráneného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v zariadení opatrovateľskej služby a v domove-penzióne pre dôchodcov, v ktorom občan platil úhradu za starostlivosť podľa doterajších predpisov za jeden deň sa určí, ak táto vyhláška neustanovuje inak, ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré občan užíva.

(2) Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 1 Sk; v tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

(3) Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú. Ak občan užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa znižuje o 30 %.

(4) Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú.

(5) Úhrada za bývanie určená podľa odseku 1 sa zvyšuje o

a) 7 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan,

b) 4 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja občania,

c) 2 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja občania a na jedného občana pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti.

(6) Úhrada za bývanie v zariadení sociálnych služieb uvedenom v odseku 1, v ktorom sa poskytuje starostlivosť celoročne určená podľa odsekov 1 až 5 a v ktorom je obytná miestnosť vybavená meracím zariadením na meranie odberu elektrickej energie, odberu plynu a odberu vody, sa znižuje o jednu tridsatinu zaplatených mesačných preddavkov za dodávku elektrickej energie, za dodávku plynu a za dodávku vody.

(7) Výška úhrady za bývanie v domove pre osamelých rodičov za jeden deň sa určí ako súčet

a) súčinu dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, a

b) dennej sadzby úhrady za užívanie podlahovej plochy spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

(8) Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti podľa odseku 7 písm. a) je 1 Sk.

(9) Na určenie veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti na účely určenia výšky úhrady za bývanie v domove pre osamelých rodičov platia ustanovenia odsekov 3 a 4 rovnako.

(10) Na určenie dennej sadzby úhrady za bývanie v domove pre osamelých rodičov podľa odseku 7 písm. a) platí ustanovenie odseku 5 rovnako.

(11) Denná sadzba úhrady za užívanie podlahovej plochy spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním v domove pre osamelých rodičov podľa odseku 7 písm. b) je 17 Sk.“.

5. V § 27 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Občanovi, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb uvedenom v § 24 ods. 1 celoročne, ak obytná miestnosť, ktorú v tomto zariadení užíva, je vybavená meracím zariadením na meranie odberu elektrickej energie, odberu plynu a odberu vody, sa najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka vráti zaplatená úhrada za bývanie alebo jej časť alebo tento občan doplatí úhradu za bývanie podľa vykonaného zúčtovania mesačných preddavkov za dodávku elektrickej energie, za dodávku plynu a za dodávku vody za kalendárny rok.

(7) Zaplatená úhrada za bývanie alebo jej časť sa občanovi uvedenému v odseku 6 vráti alebo tento občan úhradu za bývanie doplatí vo výške rozdielu výšky úhrady za bývanie určenej podľa § 24 ods. 1 až 5 v prepočte na kalendárny rok, ktorú by tento občan platil v rámci úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb podľa osobitného predpisu24) a súčtu sumy

a) zaplatených mesačných preddavkov za dodávku elektrickej energie, za dodávku plynu a za dodávku vody v kalendárnom roku,

b) zúčtovania mesačných preddavkov za dodávku elektrickej energie, za dodávku plynu a za dodávku vody za kalendárny rok,

c) zaplatenej úhrady za bývanie za kalendárny rok.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 12.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1999.


Peter Magvaši v. r.