Oznámenie č. 385/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Programom Organizácie Spojených národov pre rozvoj (UNDP)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-385
Čiastka 153/1998
Platnosť od 18.12.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 18. novembra 1993, na základe článku 13 ods. 1.

Pôvodný predpis 18.12.1998

385

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. novembra 1993 bola v New Yorku podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Programom Organizácie Spojených národov pre rozvoj (UNDP).

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 18. novembra 1993, na základe článku 13 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.