Vyhláška č. 383/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 173/1995 Z. z. o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-383
Čiastka 153/1998
Platnosť od 18.12.1998 do30.04.2002
Účinnosť od 01.01.1999 do30.04.2002
Zrušený 201/2002 Z. z.
Znenie 01.01.1999

383

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 8. decembra 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 173/1995 Z. z. o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 173/1995 Z. z. o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. (úplné znenie č. 261/1998 Z. z.).“.

2. V § 2 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „naplaveninami bahna, dreva a iného materiálu,“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 14 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4. § 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Analýzu územia kraja z hľadiska možných účinkov mimoriadnych udalostí vypracúva krajský úrad3a) v súčinnosti s okresnými úradmi.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 13 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 4 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „prác“ vkladajú slová „(ďalej len „sily a prostriedky“)“.

6. V § 4 ods. 1 písmeno a) znie:

a) vojenské záchranné útvary,3b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:

3b) § 10 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. “.

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 268/1998 Z. z.“.

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. a § 1 ods. 2 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1994 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža.“.

9. V § 4 odsek 2 znie:

(2) O použití vojenských záchranných útvarov rozhoduje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

10. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č.135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve, nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 32/1975 Zb. o ochrane pred povodňami, § 2 ods.1 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon, § 9 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.“.

11. V § 4 odsek 6 znie:

(6) Obec môže na vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác použiť so súhlasom okresného úradu aj odborné jednotky pre potrebu územia z objektov, ktoré sa nachádzajú na území obce.“.

12. V § 4 odsek 8 znie:

(8) Odborné skupiny v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva vykonávajú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce na vodných tokoch a vodohospodárskych dielach7a) a zabezpečujú núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.7b) Na zabezpečovaní veterinárnej a asanačnej činnosti pri vykonávaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác sa podieľajú právnické osoby a fyzické osoby podľa osobitných predpisov.7c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7c znejú:

7a) § 13 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 32/1975 Zb. o ochrane pred povodňami.

7b) § 26 ods. 1 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

7c) § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Z. z. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky.“.

13. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. a príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 268/1998 Z. z.“.

14. V § 5 písm. b) sa slová „vyrozumenie a varovanie obyvateľstva“ nahrádzajú slovami „varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb“.

15. V § 5 písmeno c) znie:

c) uskutočňuje opatrenia plánu ochrany obyvateľstva,8a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 3 ods. 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.“.

16. V § 6 úvodná veta znie:

„Odborné jednotky8) vykonávajú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce pri nebezpečenstve vzniku mimoriadnej udalosti alebo po vzniku mimoriadnej udalosti, pričom“.

17. V § 6 písm. a) druhý až štvrtý bod znie:

2. zisťujú úroveň kontaminácie vzduchu, terénu, vody, komunikácií a budov nebezpečnými látkami,

3. zisťujú prízemnú meteorologickú situáciu,

4. vyznačujú hranice oblasti ohrozenia následkami mimoriadnej udalosti,“.

18. V § 6 písm. b) sa slová „jednotky požiarnej ochrany“ nahrádzajú slovami „požiarne jednotky“.

19. V § 6 písm. b) tretí bod znie:

3. vytvárajú podmienky na použitie síl a prostriedkov v priestoroch ohrozených požiarmi, ako aj zabezpečujú prístup technickým, poruchovým a obnovovacím jednotkám objektov do miest úniku nebezpečných látok na vykonanie potrebných technických opatrení,“.

20. V § 6 písmená e) a f) znejú:

e) jednotky na dekontamináciu terénu vykonávajú špeciálnu očistu a dezaktiváciu prístupových a odsunových komunikácií, pracovných plôch pre zariadenia civilnej ochrany, terénu a budov s dôrazom na priestory dôležité na uskutočnenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, priestory sústredenia osôb postihnutých mimoriadnou udalosťou a priestory významné pre normalizáciu života obyvateľstva aj chodu ekonomiky štátu,

f) zdravotnícke jednotky plnia najmä tieto úlohy:

1. vyhľadávajú zasiahnuté osoby v súčinnosti s vyslobodzovacími jednotkami a požiarnymi jednotkami a poskytujú im prvú predlekársku pomoc,

2. sústreďujú zasiahnuté osoby a zabezpečujú ich odsun do určeného zdravotníckeho zariadenia alebo na pracoviská rozvinutého oddielu lekárskej pomoci s cieľom poskytnúť lekársku pomoc,

3. pri mimoriadnej udalosti spojenej s únikom rádioaktívnych látok vykonávajú činnosť tak, aby u nasadených osôb nebol prekročený prípustný limit ožiarenia zdrojmi ionizujúceho žiarenia,8b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

8b) Napríklad príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1972 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením.“.

21. V § 6 sa písmeno g) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

7. zabezpečujú plynulý vstup síl a prostriedkov do priestorov ohrozených mimoriadnou udalosťou, ako aj do priestorov, kde pôsobia účinky mimoriadnej udalosti,“.

22. V § 6 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmeno ch) sa označuje ako písmeno h).

23. V § 6 písmeno i) znie:

i) jednotky na obsluhu a činnosť zariadení civilnej ochrany plnia najmä tieto úlohy:

1. v mieste civilnej ochrany na vykonávanie hygienickej očisty, dezaktivácie a špeciálnej očisty zabezpečujú odstránenie alebo zníženie úrovne kontaminácie povrchu tela osôb, zvierat, materiálu a techniky rádioaktívnymi látkami tak, aby neboli prekročené limity ožiarenia,8b) a odstránenie nebezpečných látok, pričom vykonávajú činnosť v kontrolnom a roztrieďovacom stanovišti, na ploche na hygienickú očistu, ploche na dekontamináciu odevov, ploche na dekontamináciu vozidiel, ploche na dekontamináciu drobnej techniky a náradia, ploche na odloženie kontaminovaného materiálu a v zhromaždisku,

2. v stanici civilnej ochrany na dekontamináciu odevov zabezpečujú odstránenie nebezpečných látok z odevov a z obuvi osôb z kontaminovaných oblastí,

3. v stanici civilnej ochrany na dekontamináciu dopravných prostriedkov zabezpečujú odstránenie nebezpečných látok z dopravných prostriedkov, techniky a z prevážaného materiálu po vykonaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, ako aj z dopravných prostriedkov, techniky a z materiálu odsunovaných z kontaminovaných priestorov,

4. v chemickom laboratóriu civilnej ochrany uskutočňujú laboratórnu kontrolu vzoriek najmä kontaminovanej zeminy, vody, porastov, potravín, krmív a iného materiálu; vyhodnocujú výsledky laboratórnej kontroly vzoriek a pripravujú návrhy na vykonanie hygienickej očisty osôb, špeciálnej očisty a dezaktivácie materiálu, techniky, terénu, komunikácií a budov,

5. v stanici civilnej ochrany na vykonávanie hygienickej očisty zabezpečujú očistu osôb kontaminovaných nebezpečnými látkami v stacionárnych zariadeniach objektov.“.

24. V § 7 písmeno b) znie:

b) zabezpečujú núdzové zásobovanie vodou a energiou na vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác,“.

25. V § 8 písmeno b) znie:

b) poskytujú veterinárnu pomoc postihnutým zvieratám, najmä plemenným zvieratám; podľa možností ich vyvážajú z územia postihnutého alebo ohrozeného mimoriadnou udalosťou,“.

26. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) § 5 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

27. V § 10 ods. 1 písmeno d) znie:

d) prednosta krajského úradu,9a) ak účinky mimoriadnej udalosti presiahnu územie okresu alebo ak osoba uvedená v písmene c) nie je schopná zvládnuť riadenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.“.

28. V § 10 ods. 2 sa za slovo „úradu,“ vkladajú slová „prednosta krajského úradu“ a vypúšťajú sa slová „minister vnútra“.

29. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 268/1998 Z. z.“.

30. V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Minister vnútra sa podieľa na riadení a vykonávaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, ak účinky mimoriadnej udalosti presiahnu územie kraja, najmä vyžaduje a koordinuje poskytovanie pomoci ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním,5) krajskými úradmi v krajoch nepostihnutých mimoriadnou udalosťou, ako aj poskytovanie pomoci zo zahraničia podľa medzinárodných zmlúv.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

31. V § 10 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Príkazy vydáva aj na zabezpečenie činností, ktoré súvisia so záchrannými, lokalizačnými a likvidačnými prácami, najmä na

a) uvedenie síl a prostriedkov do pohotovosti,

b) rozvinutie miesta riadenia,

c) určenie komunikácií na záchranné, lokalizačné a likvidačné práce,

d) uzatvorenie priestoru mimoriadnej udalosti,

e) zabezpečenie postihnutého obyvateľstva,

f) ukončenie prác na území postihnutom mimoriadnou udalosťou,

g) odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.“.

32. V § 10 ods. 6 sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „prednosta krajského úradu“.

33. Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) § 16 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.“.

34. V § 11 ods. 2 sa slovo „vyjadrené“ nahrádza slovom „vyjadrených“.

35. V § 12 ods. 2 sa slovo „situácie“ nahrádza slovom „udalosti“.

36. V § 12 ods. 3 sa slovo „situácia“ nahrádza slovami „vývoj mimoriadnej udalosti“.

37. Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

13) § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 268/1998 Z. z.“.

38. V § 14 odsek 2 znie:

(2) Správy o stave a priebehu záchranných, lokalizačných a likvidačných prác sa spracúvajú denne podľa stavu k 6.00 hod. a k 18.00 hod., pričom ich predkladá

a) obec a objekt okresnému úradu do 6.30 hod. a do 18.30 hod.,

b) okresný úrad krajskému úradu do 7.00 hod. a do 19.00 hod.,

c) krajský úrad ministerstvu vnútra do 8.00 hod. a do 20.00 hod.“.

39. V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa text „a § 5 ods. 1“.

40. V § 15 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 15.

41. V prílohe č. 1 časti A bod 2.2 znie:

„2.2 zničením a narušením budov, priemyselných objektov, mostov, narušením dopravy, zničením kultúrnych pamiatok a chránených prírodných útvarov,“.

42. V prílohe č. 1 časti A bod 3.1 znie:

„3.1 na varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb na ohrozenom území,“.

43. V prílohe č. 1 sa v celom texte časti B vypúšťa slovo „technologická“ vo všetkých gramatických tvaroch.

44. V prílohe č. 1 časti B bod 2.2 znie:

„2.2 havárie jadrových zariadení,“.

45. V prílohe č. 2 bode 1.1 sa slovo „osôb“ nahrádza slovom „obyvateľstva“.

46. V prílohe č. 3 bod 3.3 znie:

„3.3 biologickými zbraňami,“.

47. V prílohe č. 3 bode 7.1 sa slovo „osôb“ nahrádza slovom „obyvateľstva“.

48. Slová „nebezpečné škodliviny“, „zamorenie“, „odmorovanie“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „nebezpečné látky“, „kontaminovanie“, „dekontaminácia“ v príslušnom gramatickom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1999.


Ladislav Pittner v.r.