Zákon č. 376/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 375/1997 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1998

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-376
Čiastka 148/1998
Platnosť od 08.12.1998
Účinnosť od 08.12.1998
Aktuálne znenie 08.12.1998

376

ZÁKON

zo 4. decembra 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 375/1997 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1998

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 375/1997 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1998 sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa suma „179 800 000 000 Sk“ nahrádza sumou „168 600 000 000 Sk“.

2. V § 1 ods. 2 sa suma „5 000 000 000 Sk“ nahrádza sumou „16 200 000 000 Sk“.

3. V § 11 sa za slovo „hospodárstva“ vkladá čiarka a slová „Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a Spoločnú zdravotnú poisťovňu“.

4. Príloha č. 1 zákona č. 375/1997 Z. z. sa nahrádza prílohou k tomuto zákonu.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 376/1998 Z. z.

Príloha č. 1 k zákonu č. 375/1997 Z. z.

BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 1998
(v tis. Sk)

Ukazovateľ Štátny rozpočet
A. Daňové príjmy 155 636 000
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 62 630 000
v tom: daň z príjmov fyzických osôb 26 880 000
v tom: zo závislej činnosti a funkčných požitkov 21 380 000
z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti 5 500 000
daň z príjmov právnických osôb 27 750 000
dane z príjmov vyberané zrážkou 8 000 000
Daň z majetku 1 200 000
Domáce dane na tovary a služby 79 506 000
z toho: daň z pridanej hodnoty 56 500 000
spotrebné dane 23 000 000
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 12 300 000
z toho: dovozné clo 5 500 000
dovozná prirážka 6 600 000
B. Nedaňové príjmy 12 350 000
C. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja účastín 614 000
I. PRÍJMY spolu 168 600 000
A. Bežné výdavky 167 824 164
Transfery 24 284 712
v tom: podnikateľským subjektom 13 386 112
štátnym fondom 10 898 600
Verejná spotreba obyvateľstva 74 214 095
v tom: transfery poisťovniam 11 507 664
dávky sociálnej starostlivosti 6 000 000
dávky sociálneho zabezpečenia 18 360 787
školstvo a vzdelávanie 28 561 287
zdravotníctvo 1 157 294
kultúra 3 817 728
ostatné 4 809 335
Verejná spotreba štátu 52 859 772
v tom: obrana a bezpečnosť 20 368 490
správa a súdy 17 595 640
v tom: súdy a prokuratúry 2 014 770
finančná správa 3 182 188
krajské a okresné úrady 4 019 962
ostatné 8 378 720
veda a technika 3 005 229
ostatné 11 890 413
Štátny dlh - úroky 15 303 985
Transfery obciam 1 161 600
B. Kapitálové výdavky spolu 13 671 689
Kapitálové aktíva 7 812 458
Kapitálové transfery 5 859 231
podnikateľským subjektom 2 118 898
obciam 640 200
C. Úvery, pôžičky a účasť na majetku 3 304 147
II. VÝDAVKY spolu 184 800 000
I. - II. Prebytok (+), schodok (-) - 16 200 000