Oznámenie č. 354/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-354
Čiastka 139/1998
Platnosť od 19.11.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň po výmene diplomatických nót, t. j. 4. apríla 1998, na základe článku 8.

Pôvodný predpis 19.11.1998

354

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. septembra 1997 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň po výmene diplomatických nót, t. j. 4. apríla 1998, na základe článku 8.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.