Oznámenie č. 350/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-350
Čiastka 138/1998
Platnosť od 19.11.1998
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 1999.

Pôvodný predpis 19.11.1998

350

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 19. októbra 1998 č. 2015/1998-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky.

Výnosom sa upravujú podmienky výroby a dovozu tabakových výrobkov, manipulácia s nimi a ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 1999.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v čiastke 24/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.