Oznámenie č. 346/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-346
Čiastka 137/1998
Platnosť od 18.11.1998
Redakčná poznámka

Zmeny pravidiel 3, 4, 5, 11, 12, 13bis, 13ter, 14, 15, 16, 16bis, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 26bis, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 58bis, 59, 60, 61, 62, 66, 69, 70, 76, 80, 82ter, 89bis, 89ter, 91, 92, 93, 94 nadobudli platnosť 1. júla 1998.

Pôvodný predpis 18.11.1998

346

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli 1. októbra 1997 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 529/1992 Zb., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 291/1995 Z. z. a oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 292/1995 Z. z.).

Zmena pravidla 86 nadobudla platnosť 1. januára 1998. Týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Zmeny pravidiel 3, 4, 5, 11, 12, 13bis, 13ter, 14, 15, 16, 16bis, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 26bis, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 58bis, 59, 60, 61, 62, 66, 69, 70, 76, 80, 82ter, 89bis, 89ter, 91, 92, 93, 94 nadobudli platnosť 1. júla 1998.

Týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Zmeny Vykonávacieho predpisu1) k Zmluve o patentovej spolupráci

Pravidlo 3

Žiadosť (forma)

3.1 a 3.2 (bez zmeny)

3.3. Kontrolný zoznam

(a) Žiadosť musí obsahovať zoznam, ktorý udáva:

(i) celkový počet listov, ktoré obsahuje medzinárodná prihláška, a počet listov každej časti medzinárodnej prihlášky: žiadosť, opis (samostatne sa označuje počet listov každej časti opisu obsahujúcej výpis sekvencií), nároky, výkresy, anotáciu;

(ii) tam, kde sa to vyžaduje, treba pripojiť plnú moc (t. j. doklad ustanovujúci zástupcu alebo spoločného splnomocnenca), kópie všeobecnej plnej moci, prioritný doklad, výpis sekvencií v strojovo čitateľnej forme, doklad, ktorý sa týka úhrady poplatkov, alebo aj akýkoľvek iný doklad (musí byť špecifikovaný v kontrolnom zozname);

(iii) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

3.4 (bez zmeny)

Pravidlo 4

Žiadosť (obsah)

4.1 až 4.9 (bez zmeny)

4.10 Uplatnenie priority

(a) Akékoľvek vyhlásenie uvedené v článku 8(1) („uplatnenie priority“) sa s výnimkou pravidla 26bis.1 uvedie v žiadosti; musí obsahovať vyhlásenie, že sa uplatňuje priorita zo skoršej prihlášky, ako aj tieto údaje:

(i) dátum podania skoršej prihlášky; tento dátum musí byť dátumom v rámci lehoty 12 mesiacov pred podaním medzinárodnej prihlášky;

(ii) číslo skoršej prihlášky;

(iii) ak je skoršia prihláška národnou prihláškou, členskú krajinu Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, kde bola podaná;

(iv) ak je skoršia prihláška regionálnou prihláškou, organizáciu poverenú udeľovaním regionálnych patentov podľa príslušnej zmluvy o regionálnom patente;

(v) ak je skoršia prihláška medzinárodnou prihláškou, prijímací úrad, na ktorom bola podaná.

(b) Navyše k obsahu požadovanému podľa odsekov (a)(iv) alebo (v):

(i) ak je skoršia prihláška regionálnou prihláškou alebo medzinárodnou prihláškou, uplatnenie priority môže obsahovať jednu členskú krajinu alebo viac členských krajín Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, pre ktoré bola skoršia prihláška podaná;

(ii) ak je skoršia prihláška regionálnou prihláškou a všetky zmluvné krajiny regionálnej patentovej zmluvy nie sú členskými krajinami Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, uplatnenie priority bude obsahovať najmenej jednu členskú krajinu tohto dohovoru, pre ktorú bola prihláška so skorším právom prednosti podaná.

(c) Na účely odsekov (a) a (b) sa článok 2(vi) nepoužije.

(d) (zrušené)

(e) (zrušené)

4.11 až 4.17 (bez zmeny)

Pravidlo 5

Opis

5.1 (bez zmeny)

5.2 Opis sekvencie nukleotidov a/alebo aminokyselín

(a) Ak medzinárodná prihláška obsahuje opis jednej sekvencie alebo viacerých sekvencií nukleotidov a/alebo aminokyselín, opis musí obsahovať výpis sekvencie, ktorý je v súlade so štandardom predpísaným Administratívnou smernicou a musí sa podať ako samostatná časť opisu podľa tohto štandardu.

(b) Ak časť opisu s výpisom sekvencie opisu obsahuje voľný text, ako sa stanovuje v štandarde uvedenom v Administratívnej smernici, voľný text sa musí uviesť aj v hlavnej časti opisu, a to v rovnakom jazyku, ako je opis.

Pravidlo 11

Požiadavky na vonkajšiu úpravu medzinárodnej prihlášky

11.1 až 11.13 (bez zmeny)

11.14 Neskôr predložené doklady

Pravidlá 10 a 11.1 až 11.13 sa vzťahujú aj na každý doklad – napríklad na opravené stránky, upravené nároky, preklady predložené po podaní medzinárodnej prihlášky.

Pravidlo 12

Jazyk medzinárodnej prihlášky a preklad na účely medzinárodnej rešerše

12.1 Jazyky prípustné pri podaní medzinárodnej prihlášky

(a) Medzinárodná prihláška sa musí podať v niektorom z jazykov, ktorý prijímací úrad pripúšťa na tento účel.

(b) Každý prijímací úrad pripúšťa pri podaní medzinárodnej prihlášky najmenej jeden jazyk, ktorý je aj:

(i) jazykom prijateľným pre medzinárodný rešeršný orgán, alebo ak je to možné, najmenej jediným orgánom pre medzinárodnú rešerš, ktorý je príslušný vykonávať medzinárodnú rešerš pre medzinárodné prihlášky podané na tomto prijímacom úrade, a

(ii) jazykom, v ktorom sa má prihláška zverejniť;

(iii) (zrušené)

(c) Bez ohľadu na odsek (a) sa žiadosť musí podať v jazyku, ktorý pripúšťa prijímací úrad podľa tohto odseku a v ktorom sa má prihláška zverejniť.

(d) Bez ohľadu na odsek (a) sa musí každý text obsiahnutý v časti opisu s výpisom sekvencií podľa pravidla 5.2(a) podať v súlade so štandardom uvedeným v Administratívnej smernici.

12.2 Jazyk zmien v medzinárodných prihláškach

(a) Každá zmena v medzinárodnej prihláške musí byť v jazyku, v ktorom bola podaná prihláška, s výnimkou pravidiel 46.3, 55.3 a 66.9.

(b) Každá oprava zrejmej chyby v medzinárodnej prihláške podľa pravidla 91.1 musí byť v jazyku, v ktorom bola podaná prihláška, s tým, že:

(i) tam, kde sa vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidiel 12.3(a), 48.3(b) alebo 55.2(a), opravy podľa pravidla 91.1(e)(ii) a (iii) musia byť podania v jazyku prihlášky, ako aj v jazyku prekladu;

(ii) tam, kde sa vyžaduje preklad žiadosti podľa pravidla 26.3ter(c), môžu sa potrebné úpravy podľa pravidla 91.1(e)(i) podať iba v jazyku prekladu.

(c) Každá oprava chyby v medzinárodnej prihláške podľa pravidla 26 musí byť v jazyku, v ktorom je podaná medzinárodná prihláška. Každá oprava chyby podľa pravidla 26 v preklade medzinárodnej prihlášky predloženého podľa pravidla 12.3 alebo 55.2(a) alebo v preklade žiadosti predloženej podľa pravidla 26.3ter(c) musí byť v jazyku prekladu.

12.3 Preklad na účely medzinárodnej rešerše

(a) Ak jazyk, v ktorom bola medzinárodná prihláška podaná, nie je prípustný pre orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorý má vykonať medzinárodnú rešerš, prihlasovateľ musí do jedného mesiaca od dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky prijímacím úradom predložiť tomuto úradu preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka, ktorý je súčasne:

(i) jazykom prípustným pre tento orgán, a

(ii) jazykom, v ktorom má byť prihláška zverejnená, a

(iii) jazykom prípustným pre prijímací úrad podľa pravidla 12.1(a), ak nie je medzinárodná prihláška podaná v jazyku, v ktorom má byť zverejnená.

(b) Odsek (a) sa nepoužije pre žiadosť ani pre žiadnu časť opisu s výpisom sekvencií.

(c) Ak prijímací úrad zašle prihlasovateľovi oznámenie podľa pravidla 20.5(c) a ak prihlasovateľ nepredložil preklad požadovaný podľa odseku (a), prijímací úrad musí spolu s oznámením vyzvať prihlasovateľa, aby:

(i) predložil preklad v lehote podľa odseku (a);

(ii) v prípade, že požadovaný preklad nebol predložený v lehote podľa odseku (a), predložil preklad a prípadne zaplatil poplatok za oneskorené predloženie podľa odseku (e) v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy alebo v lehote do dvoch mesiacov od dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky prijímacím úradom podľa toho, ktorá lehota uplynie neskôr.

(d) Ak prijímací úrad zaslal prihlasovateľovi výzvu podľa odseku (c) a prihlasovateľ nepredložil v lehote stanovenej podľa odseku (c)(ii) požadovaný preklad a nezaplatil žiadny poplatok požadovaný za oneskorené predloženie, medzinárodná prihláška sa bude považovať za späťvzatú a prijímací úrad o tom vydá uznesenie. Každý preklad a každá platba, ktoré prijímací úrad dostane pred vydaním uznesenia v zmysle predchádzajúcej vety a pred uplynutím 15 mesiacov od dátumu priority, budú sa považovať za prijaté pred uplynutím tejto lehoty.

(e) Za predloženie prekladu po uplynutí lehoty podľa odseku (a) môže prijímací úrad požadovať vo svoj prospech zaplatenie poplatku za oneskorené predloženie vo výške 50 % základného poplatku.

Pravidlo 13bis

Vynálezy týkajúce sa biologických materiálov

13bis.1 Definícia

Na účely tohto pravidla sa pod výrazom „odkaz na uložený biologický materiál“ rozumejú údaje medzinárodnej prihlášky o uložení biologických materiálov v depozitárnej inštitúcii alebo o takto uloženom biologickom materiáli.

13bis.2 Odkazy (všeobecne)

Každý odkaz na uložený biologický materiál sa vykoná podľa tohto pravidla, a ak sa takto vykoná, predpokladá sa, že vyhovuje požiadavkám národnej legislatívy každého určeného štátu.

13bis.3 Odkazy: obsah; opomenutie odkazu alebo údaja

(a) Odkaz na uložený biologický materiál musí obsahovať:

(i) (bez zmeny)

(ii) dátum uloženia biologického materiálu v tejto inštitúcii;

(iii) a (iv) (bez zmeny)

(b) Nezahrnutie odkazu na uložený biologický materiál alebo nezahrnutie niektorého údaja, ktorý sa týka biologického materiálu podľa odseku (a), nemá dôsledok v žiadnom určenom štáte, ktorého národná legislatíva taký odkaz alebo údaj v národnej prihláške nevyžaduje.

13bis.4 Odkazy: lehota na poskytnutie údajov

(a) S výnimkou odsekov (b) a (c), ak nie je niektorý z údajov uvedený v pravidle 13bis.3(a) obsiahnutý v odkaze na uložený biologický materiál v medzinárodnej prihláške pri podaní, ale je predložený Medzinárodnému úradu:

(i) v lehote 16 mesiacov od dátumu priority, takýto údaj bude každý určený úrad považovať za predložený včas;

(ii) po uplynutí lehoty 16 mesiacov od dátumu priority, každý určený úrad bude údaj považovať za predložený v posledný deň tejto lehoty, ak bude doručený Medzinárodnému úradu pred skončením technických príprav na medzinárodné zverejnenie.

(b) Ak to národná legislatíva určeného úradu vyžaduje pri národných prihláškach, úrad môže žiadať predloženie akýchkoľvek údajov podľa pravidla 13bis.3(a) skôr ako 16 mesiacov od dátumu priority za predpokladu, že táto požiadavka bola podľa pravidla 13bis.7(a)(ii) oznámená Medzinárodnému úradu a Medzinárodný úrad takú požiadavku podľa pravidla 13bis.7(c) zverejnil vo Vestníku najmenej dva mesiace pred podaním medzinárodnej prihlášky.

(c) Ak prihlasovateľ žiada skoršie zverejnenie podľa článku 21(2)(b), ktorýkoľvek určený úrad môže každý údaj, ktorý nebol predložený pred skončením technických príprav na medzinárodné zverejnenie, považovať za údaj, ktorý nebol predložený včas.

(d) Medzinárodný úrad oznámi prihlasovateľovi dátum, keď dostal každý údaj predložený podľa odseku (a), a

(i) ak bol údaj prijatý pred skončením technických príprav na medzinárodné zverejnenie, oznámi tento dátum a uvedie závažné údaje z odkazu v brožúre zverejnenej podľa pravidla 48;

(ii) ak bol údaj prijatý po skončení technických príprav na medzinárodné zverejnenie, oznámi dátum a závažné údaje z odkazu určeným úradom.

13bis.5 Odkazy a údaje na účely jedného štátu alebo viacerých určených štátov; rôzne uloženia pre rôzne určené štáty; uloženie v iných ukladacích orgánoch, ako boli oznámené

(a) Odkaz na uložený biologický materiál sa považuje za odkaz na účely všetkých určených štátov, ak výslovne nebol urobený na účely len niektorého z určených štátov; to isté platí pre údaje uvedené v odkaze.

(b) Odkazy na niekoľko rôznych uložení biologického materiálu sa môžu vykonať pre rôzne určené štáty.

(c) Každý určený úrad môže neuznať uloženie vykonané v inej depozitnej inštitúcii ako v tej, ktorá bola oznámená podľa pravidla 13bis.7(b).

13bis.6 Poskytnutie vzoriek

(a) (zrušené)

(b) Podľa článkov 23 a 40 sa vzorky uloženého biologického materiálu, na ktorý bol urobený odkaz v medzinárodnej prihláške, neposkytnú pred uplynutím príslušných lehôt, po ktorých uplynutí sa môže podľa uvedených článkov začať národné konanie, iba ak by s tým prihlasovateľ súhlasil. Ak však prihlasovateľ vykoná úkony uvedené v článku 22 alebo 39 po medzinárodnom zverejnení, ale pred uplynutím uvedených lehôt, možno vzorky uloženého biologického materiálu poskytnúť po vykonaní týchto úkonov. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenie možno vzorky uloženého biologického materiálu poskytnúť podľa ustanovení národnej legislatívy platnej pre ktorýkoľvek určený úrad, hneď ako nadobudne medzinárodné zverejnenie podľa tohto práva účinky povinného národného zverejnenia národnej prihlášky bez prieskumu.

13bis.7 Národné požiadavky; oznámenie a zverejnenie

(a) Každý národný úrad môže oznámiť Medzinárodnému úradu požiadavky národnej legislatívy v tom smere, že

(i) sa požaduje, aby každý údaj uvedený v oznámení okrem tých, ktoré sú uvedené v pravidle 13bis.3(a) (i), (ii) a (iii), bol zahrnutý v národnej prihláške v odkaze na uložený biologický materiál;

(ii) sa požaduje, aby bol zahrnutý jeden údaj alebo viac údajov uvedených v pravidle 13bis.3(a) v národnej prihláške už pri podaní alebo v lehote kratšej než 16 mesiacov od dátumu priority, pričom túto lehotu treba v oznámení presne uviesť.

(b) Každý národný úrad oznámi Medzinárodnému úradu depozitárne inštitúcie, v ktorých národná legislatíva povoľuje ukladať biologické materiály na účely patentového konania na tomto úrade, alebo ak národné právo neumožňuje alebo nepovoľuje takéto ukladanie.

(c) (bez zmeny)

Pravidlo 13ter

Výpisy sekvencií nukleotidov a/alebo aminokyselín

13ter.1 Výpis sekvencií pre medzinárodné orgány

(a) Ak orgán pre medzinárodnú rešerš zistí, že medzinárodná prihláška obsahuje opis jednej sekvencie alebo viacerých sekvencií nukleotidov a/alebo aminokyselín, ale

(i) medzinárodná prihláška neobsahuje výpis sekvencií, ktorý je v súlade so štandardom daným Administratívnou smernicou, tento orgán môže vyzvať prihlasovateľa, aby mu v lehote stanovenej vo výzve predložil výpis sekvencií v takej forme, ktorá vyhovuje tomuto štandardu;

(ii) prihlasovateľ ešte nepredložil výpis sekvencií v strojovo čitateľnej forme vyhovujúci štandardu danému Administratívnou smernicou, tento orgán môže vyzvať prihlasovateľa, aby mu v lehote stanovenej vo výzve predložil výpis sekvencií v takej forme, aká je v súlade s týmto štandardom.

(b) (zrušené)

(c) Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve podľa odseku (a) v lehote stanovenej vo výzve, orgán pre medzinárodnú rešerš nie je povinný vykonať rešerš medzinárodnej prihlášky, ak toto nevyhovenie má za následok, že sa nedá vykonať hodnoverná rešerš.

(d) Ak orgán pre medzinárodnú rešerš zistí, že opis nevyhovuje pravidlu 5.2(b), vyzve prihlasovateľa na podanie požadovanej opravy. Pravidlo 26.4 sa použije mutatis mutandis pre každú opravu navrhnutú prihlasovateľom. Orgán pre medzinárodnú rešerš odovzdá opravu prijímaciemu úradu a Medzinárodnému úradu.

(e) Odseky (a) a (c) sa použijú mutatis mutandis na konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum.

(f) Žiadny výpis sekvencií, ktorý nie je obsiahnutý v medzinárodnej prihláške pri jej podaní, nesmie tvoriť podľa článku 34 súčasť medzinárodnej prihlášky.

13ter.2 Výpis sekvencií pre určený úrad

(a) Hneď po začatí konania o medzinárodnej prihláške na určenom úrade sa použije pri konaní na tomto úrade pravidlo 13ter.1(a) mutatis mutandis. Žiadny určený úrad nesmie požadovať, aby mu prihlasovateľ predložil iný výpis sekvencií než výpis sekvencií, ktorý je v súlade so štandardom daným Administratívnou smernicou.

(b) (zrušené)

Pravidlo 14

Odovzdávací poplatok

14.1 Odovzdávací poplatok

(a) (bez zmeny)

(b) Výšku prípadného odovzdávacieho poplatku, ak nejaký je, určí prijímací úrad.

(c) Odovzdávací poplatok sa musí zaplatiť do jedného mesiaca od dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky. Výška poplatku je suma, ktorá je splatná k dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky.

Pravidlo 15

Medzinárodný poplatok

15.1 Základný poplatok a poplatok za určenie

Každá medzinárodná prihláška podlieha poplatku v prospech Medzinárodného úradu („medzinárodný poplatok“), ktorý vyberá prijímací úrad a ktorý sa skladá:

(i) (bez zmeny)

(ii) z toľkých „poplatkov za určenie“, koľko národných a regionálnych patentov sa požaduje podľa pravidla 4.9(a) s výnimkou, keď sa na určenie aplikuje ustanovenie článku 44 a za toto určenie sa platí iba jeden poplatok a keď sadzobník poplatkov udáva maximálny počet splatných poplatkov za určenie.

15.2 Výška poplatkov

(a) (bez zmeny)

(b) Základný poplatok a poplatok za určenie je splatný v mene alebo v jednej z mien predpísaných prijímacím úradom („predpísaná mena“), to znamená, že ak prevedie prijímací úrad tieto poplatky Medzinárodnému úradu, budú voľne zameniteľné na švajčiarsku menu. Výška základného poplatku a poplatku za určenie bude predpísaná generálnym riaditeľom pre každý prijímací úrad, ktorý predpisuje platby týchto poplatkov, v inej mene než švajčiarskej po porade s prijímacím úradom štátu alebo s úradom konajúcim podľa pravidla 19.1(b) v mieste úradu, ktorého úradná mena je rovnaká ako predpísaná mena. Takto stanovené sumy budú ekvivalentné hodnoty v zaokrúhlených číslach súm uvedených v švajčiarskej mene v sadzobníku poplatkov. Medzinárodný úrad oznámi každému prijímaciemu úradu predpísané sumy v predpísanej mene a zverejnení ich vo Vestníku.

(c) (bez zmeny)

(d) Ak sa výmenný kurz medzi švajčiarskou menou a predpísanou menou oproti poslednému použitému výmennému kurzu zmení, generálny riaditeľ stanoví nové výšky poplatkov v predpísanej mene podľa smerníc Zhromaždenia. Novostanovené výšky poplatkov sa použijú po uplynutí dvoch mesiacov od ich zverejnenia vo Vestníku s tým, že sa prijímací úrad uvedený v druhej vete odseku (b) a generálny riaditeľ môžu dohodnúť na dátume v rámci tejto dvojmesačnej lehoty, a v takom prípade sa tieto sumy použijú počnúc týmto dátumom.

15.3 (zrušené)

15.4 Lehota splatnosti; splatná výška poplatku

(a) Základný poplatok sa musí zaplatiť do jedného mesiaca od dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky. Výška poplatku je suma splatná k dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky.

(b) Poplatok za určenie je splatný:

(i) do jedného roku od dátumu priority alebo

(ii) do jedného mesiaca od dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky, ak jednomesačná lehota uplynie neskôr ako jeden rok od dátumu priority.

(c) Ak sa poplatok za určenie platí pred uplynutím jedného mesiaca od dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky, poplatok bude suma, ktorá platí k dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky. Ak sa použije lehota podľa odseku (b)(i) a poplatok za určenie sa platí pred uplynutím tejto lehoty, ale neskôr než jeden mesiac od dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky, poplatok bude suma, ktorá je platná k dátumu platby.

(i) a (ii) (zrušené)

15.5 Poplatky podľa pravidla 4.9(c)

(a) Bez ohľadu na pravidlo 15.4(b) potvrdenie každého určenia podľa pravidla 4.9(c) vykonané podľa pravidla 4.9(b) je predmetom platby prijímaciemu úradu toľkých poplatkov za určenie (v prospech Medzinárodného úradu), koľko národných patentov a regionálnych patentov prihlasovateľ na základe potvrdenia požaduje, a potvrdzovacieho poplatku (v prospech prijímacieho úradu), ktorý sa rovná 50 % súčtu poplatkov za určenie splatných podľa tohto odseku. Tieto poplatky sú splatné pre každé takto potvrdené určenie, i keď je už splatný maximálny počet poplatkov za určenie uvedený v položke 2(a) sadzobníka poplatkov alebo i keď je poplatok za určenie už splatný s prihliadnutím na určenie podľa pravidla 4.9(a) pre ten istý štát na iný účel.

(b) (bez zmeny)

15.6 Vrátenie poplatku

Prijímací úrad vráti medzinárodný poplatok prihlasovateľovi:

(i) ak je zistenie podľa článku 11(1) negatívne;

(ii) ak sa pred odovzdaním archívneho vyhotovenia Medzinárodnému úradu medzinárodná prihláška odvolá alebo sa považuje za späťvzatú, alebo

(iii) ak sa vzhľadom na predpisy o národnej bezpečnosti s medzinárodnou prihláškou nenakladá.

Pravidlo 16

Rešeršný poplatok

16.1 Právo žiadať poplatok

(a) (bez zmeny)

(b) Rešeršný poplatok vyberá prijímací úrad. Tento poplatok je splatný v mene alebo v jednej z mien predpísaných týmto úradom („mena prijímacieho úradu“), pričom ak nie je mena prijímacieho úradu menou alebo jednou z mien, v ktorej orgán pre medzinárodnú rešerš stanovil tento poplatok („stanovená mena“), musí byť pri prevode prijímacím úradom v prospech orgánu pre medzinárodnú rešerš voľne zameniteľná na menu štátu, v ktorom má tento orgán sídlo („mena sídla“). Výšku rešeršného poplatku v mene prijímacieho úradu, ak je iná než stanovená mena, určí generálny riaditeľ po porade s prijímacím úradom alebo s úradom pôsobiacim podľa pravidla 19.1(b) pre štát, ktorého úradná mena je rovnaká ako mena prijímacieho úradu. Takto stanovené sumy budú v zaokrúhlených číslach ekvivalentmi poplatkov stanovených orgánom pre medzinárodnú rešerš v mene sídla. Poplatky oznámi Medzinárodný úrad každému úradu, ktorý vyžaduje platby v tejto mene, a budú zverejnené vo Vestníku.

(c) (bez zmeny)

(d) Ak sa výmenný kurz medzi menou sídla a menou prijímacieho úradu zmení oproti poslednému použitému výmennému kurzu, generálny riaditeľ stanoví nové poplatky v mene príslušného prijímacieho úradu podľa smerníc Zhromaždenia. Novostanovené výšky poplatkov sa použijú po uplynutí dvoch mesiacov od ich zverejnenia vo Vestníku za predpokladu, že sa každý prijímací úrad uvedený v tretej vete odseku (b) a generálny riaditeľ dohodnú na dátume v rámci lehoty dvoch mesiacov, a v takom prípade sa výška poplatku pre tento úrad použije počnúc týmto dátumom.

(e) (bez zmeny)

(f) Ak ide o lehotu splatnosti rešeršného poplatku a výšku poplatku, ustanovenie pravidla 15.4(a) týkajúceho sa základného poplatku sa použije primerane.

16.2 Vrátenie poplatku

Prijímací úrad vráti rešeršný poplatok prihlasovateľovi:

(i) ak je zistenie podľa článku 11(1) negatívne;

(ii) ak sa prihláška odvolá alebo ak sa považuje za späťvzatú pred odovzdaním rešeršného vyhotovenia orgánu pre medzinárodnú rešerš, alebo

(iii) ak sa s prihliadnutím na predpisy týkajúce sa národnej bezpečnosti s medzinárodnou prihláškou nenakladá.

16.3 (bez zmeny)

Pravidlo 16bis

Predĺženie lehôt platenia poplatkov

16bis.1 Výzva prijímacieho úradu

(a) Ak v okamihu splatnosti podľa pravidiel 14.1(c), 15.4(a) a 16.1(f) prijímací úrad zistí, že mu neboli zaplatené žiadne poplatky alebo že zaplatená suma nie je dostatočná na pokrytie odovzdávacieho poplatku, základného poplatku a rešeršného poplatku, prijímací úrad prihlasovateľa vyzve, aby mu zaplatil sumu požadovanú na pokrytie týchto poplatkov spolu s prípadným poplatkom za oneskorenú platbu podľa pravidla 16bis.2 v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy.

(b) Ak v okamihu splatnosti podľa pravidla 15.4(b) prijímací úrad zistí, že mu neboli zaplatené žiadne poplatky alebo že zaplatená suma nie je dostatočná na pokrytie poplatkov za určenie nutných na pokrytie všetkých určení podľa pravidla 4.9(a), prijímací úrad vyzve prihlasovateľa, aby zaplatil sumu požadovanú na pokrytie týchto poplatkov spolu s prípadným poplatkom za oneskorenú platbu podľa pravidla 16bis.2 v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy. Výška poplatku týkajúceho sa každého poplatku za určenie je suma, ktorá je splatná v posledný deň lehoty jedného roku od dátumu priority, ak sa použije lehota podľa pravidla 15.4(b)(i), alebo suma, ktorá je splatná v deň prijatia medzinárodnej prihlášky, ak sa použije lehota podľa pravidla 15.4(b)(ii).

(c) Ak prijímací úrad zaslal prihlasovateľovi výzvu podľa odseku (a) alebo (b) a prihlasovateľ v lehote uvedenej v tomto odseku nezaplatil celú splatnú sumu vrátane prípadného poplatku za oneskorenú platbu podľa pravidla 16bis.2, s výnimkou odseku (d), prijímací úrad:

(i) až (iii) (bez zmeny)

(d) Každá platba, ktorú prijímací úrad dostane pred odoslaním výzvy podľa odseku (a) alebo (b), sa považuje za prijatú pred uplynutím lehoty podľa pravidiel 14.1(c), 15.4(a) alebo (b) alebo podľa pravidla 16.1(f) v závislosti od prípadu.

(e) Každá platba, ktorú prijímací úrad dostane skôr, než vydá príslušné uznesenie podľa článku 14(3), bude sa považovať za prijatú pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku (a) alebo (b).

16bis.2 Poplatok za oneskorenú platbu

(a) Platbu poplatkov ako odozvu na výzvu podľa pravidla 16bis.1(a) alebo (b) môže prijímací úrad podrobiť poplatku za oneskorenú platbu vo svoj prospech. Výška tohto poplatku je:

(i) a (ii) (bez zmeny)

(b) Výška poplatku za oneskorenú platbu však nesmie prekročiť sumu základného poplatku uvedeného v položke 1(a) v sadzobníku poplatkov.

Pravidlo 17

Prioritný doklad

17.1 Povinnosť predložiť kópiu skoršej národnej alebo medzinárodnej prihlášky

(a) Ak sa uplatňuje priorita zo skoršej národnej alebo medzinárodnej prihlášky podľa článku 8, musí prihlasovateľ predložiť kópiu skoršej prihlášky overenú orgánom, na ktorom bola podaná („prioritný doklad“), s výnimkou odseku (b), Medzinárodnému úradu alebo prijímaciemu úradu najneskôr do 16 mesiacov od dátumu priority, ak už nebola podaná na prijímacom úrade spolu s medzinárodnou prihláškou, v ktorej sa priorita uplatňuje, pričom každá kópia skoršej prihlášky, ktorú dostane Medzinárodný úrad po uplynutí tejto lehoty, bude sa považovať za prijatú týmto úradom v posledný deň tejto lehoty, ak ju dostane pred dátumom medzinárodného zverejnenia medzinárodnej prihlášky.

(b) Ak prioritný doklad vydáva prijímací úrad, prihlasovateľ môže namiesto jeho predloženia požiadať prijímací úrad, aby pripravil a odovzdal prioritný doklad Medzinárodnému úradu. Taká žiadosť sa musí podať najneskôr do 16 mesiacov od dátumu priority a prijímací úrad ju môže podrobiť poplatku.

(c) Ak nie sú splnené požiadavky žiadneho z predchádzajúcich odsekov, ktorýkoľvek z určených štátov môže neuznať požiadavku priority za predpokladu, že žiadny z určených štátov neuzná požiadavku priority bez toho, aby predtým žiadateľovi nedal príležitosť predložiť prioritný doklad v primeranej lehote za daných okolností.

17.2 Predkladanie kópie

(a) Ak prihlasovateľ vyhovie ustanoveniu pravidla 17.1(a) alebo (b), Medzinárodný úrad na osobitnú žiadosť určeného úradu urýchlene, ale nie pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky, dodá kópiu prioritného dokladu tomuto úradu. Žiadny určený úrad nebude požadovať predloženie kópie prioritného dokladu od prihlasovateľa. Prihlasovateľ nie je povinný predložiť preklad určenému úradu pred uplynutím lehoty podľa článku 22. Ak prihlasovateľ podá žiadosť o urýchlené konanie podľa článku 23(2) pred medzinárodným zverejnením, Medzinárodný úrad dodá na osobitnú žiadosť určeného úradu kópiu prioritného dokladu tomuto úradu ihneď po prijatí tejto žiadosti.

(b) (bez zmeny)

(c) Ak sa medzinárodná prihláška zverejnila podľa článku 21, Medzinárodný úrad poskytne kópiu prioritného dokladu na požiadanie každému za úhradu nákladov, ak pred zverejnením:

(i) (bez zmeny)

(ii) uplatnenie priority bolo späťvzaté alebo podľa pravidla 26bis.2(b) sa predpokladá, že priorita nebola uplatnená;

(iii) (zrušené)

(d) (zrušené).

Pravidlo 19

Príslušný prijímací úrad

19.1 až 19.3 (bez zmeny)

19.4 Odovzdanie Medzinárodnému úradu ako prijímaciemu úradu

(a) Ak sa medzinárodná prihláška podá na národnom úrade, ktorý koná ako prijímací úrad podľa Zmluvy, ale

(i) tento prijímací úrad nie je oprávnený podľa pravidla 19.1 alebo 19.2 prijať túto medzinárodnú prihlášku alebo

(ii) medzinárodná prihláška nie je v jazyku prípustnom podľa pravidla 12.1(a) pre tento národný úrad, ale je v jazyku prípustnom podľa tohto pravidla pre Medzinárodný úrad ako prijímací úrad, alebo

(iii) tento národný úrad a Medzinárodný úrad súhlasia z iných dôvodov, než sú uvedené v bodoch (i) a (ii) a so súhlasom prihlasovateľa, že sa konanie podľa tohto pravidla môže použiť, táto medzinárodná prihláška sa s výnimkou odseku (b) považuje za prijatú týmto úradom v zastúpení Medzinárodného úradu ako prijímacieho úradu podľa pravidla 19.1(a)(iii).

(b) (bez zmeny)

(c) Na účely pravidiel 14.1(c), 15.4(a) až (c) a 16.1(f), keď bola medzinárodná prihláška odovzdaná Medzinárodnému úradu podľa odseku (b), bude sa za dátum prijatia medzinárodnej prihlášky považovať dátum, keď bola medzinárodná prihláška skutočne prijatá Medzinárodným úradom. Na účely tohto odseku sa nepoužije posledná veta odseku (b).

Pravidlo 20

Príjem medzinárodnej prihlášky

20.1 až 20.3 (bez zmeny)

20.4 Zistenie podľa článku 11(1)

(a) a (b) (bez zmeny)

(c) Na účely článku 11(1)(ii) stačí, aby časť, ktorá sa javí ako opis (okrem jeho časti obsahujúcej výpis sekvencií), a časť, ktorá sa javí ako nárok alebo nároky, boli v jazyku prípustnom prijímacím úradom podľa pravidla 12.1(a).

(d) Ak k dátumu 1. októbra 1997 nie je odsek (c) zlučiteľný s národnou legislatívou prijímacieho úradu, odsek (c) sa pre tento prijímací úrad nepoužije, ak bude nezlučiteľnosť s touto legislatívou pokračovať a ak to tento úrad oznámi Medzinárodnému úradu do 31. decembra 1997. Došlé oznámenie Medzinárodný úrad ihneď zverejní vo Vestníku.

20.5 až 20.9 (bez zmeny)

Pravidlo 22

Odovzdanie archívnej kópie

22.1 Postup

(a) až (g) (bez zmeny)

(h) Ak sa má medzinárodná prihláška zverejniť v jazyku prekladu dodaného podľa pravidla 12.3, tento preklad musí prijímací úrad odovzdať Medzinárodnému úradu spolu s archívnou kópiou podľa odseku (a), alebo ak už prijímací úrad odovzdal archívnu kópiu Medzinárodnému úradu podľa tohto odseku, ihneď po prijatí prekladu.

22.2 (zostáva zrušené)

22.3 (bez zmeny)

Pravidlo 23

Odovzdanie rešeršnej kópie, preklad a výpis sekvencií

23.1 Postup

(a) Ak sa nevyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a), prijímací úrad odovzdá rešeršnú kópiu orgánu pre medzinárodnú rešerš najneskôr v ten deň, keď odovzdá archívnu kópiu Medzinárodnému úradu, ak nebol zaplatený rešeršný poplatok. V takom prípade sa rešeršná kópia odovzdá ihneď po zaplatení rešeršného poplatku.

(b) Ak sa predložil preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3, kópiu prekladu a žiadosti, ktoré sa spoločne považujú za rešeršnú kópiu podľa článku 12(1), odovzdá prijímací úrad orgánu pre medzinárodnú rešerš. Ak nebol zaplatený žiadny rešeršný poplatok, v takom prípade kópiu prekladu a žiadosti odovzdá ihneď po zaplatení rešeršného poplatku.

(c) Každý výpis sekvencií v strojovo čitateľnej forme, ktorý je predložený prijímaciemu úradu, odovzdá prijímací úrad orgánu pre medzinárodnú rešerš.

Pravidlo 26

Preskúmanie a oprava niektorých častí medzinárodnej prihlášky prijímacím úradom

26.1 a 26.2 (bez zmeny)

26.3 Preskúmanie požiadaviek na vonkajšiu úpravu podľa článku 14(1)(a)(v)

(a) Ak sa medzinárodná prihláška podala v jazyku zverejnenia, prijímací úrad preskúma:

(i) medzinárodnú prihlášku s prihliadnutím na požiadavky na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11 iba v rozsahu nevyhnutnom na účely primerané jednotnosti medzinárodného zverejnenia;

(ii) každý preklad predložený podľa pravidla 12.3 s prihliadnutím na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11 iba v rozsahu nevyhnutnom na účely dobrej reprodukcie.

(b) Ak sa medzinárodná prihláška podala v jazyku, ktorý nie je jazykom zverejnenia, prijímací úrad preskúma:

(i) medzinárodnú prihlášku s prihliadnutím na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11 iba v rozsahu nevyhnutnom na účely dobrej reprodukcie;

(ii) každý preklad predložený podľa pravidla 12.3 a výkresy s prihliadnutím na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11 v rozsahu nevyhnutnom na účely primeranej jednotnosti medzinárodného zverejnenia.

26.3bis Výzva podľa článku 14(1)(b) na opravu nedostatkov podľa pravidla 11

Prijímací úrad nemusí vydať výzvu podľa článku 14(1)(b) na opravu nedostatkov podľa pravidla 11, ak požiadavky na vonkajšiu úpravu uvedené v tomto pravidle sú splnené v rozsahu požiadaviek uvedených v pravidle 26.3.

26.3ter Výzva na opravu nedostatkov podľa článku 3(4)(i)

(a) Ak sa anotácia alebo text na výkresoch predložil v inom jazyku, než je jazyk opisu a nárokov, prijímací úrad v prípade, že:

(i) sa vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a) alebo

(ii) anotácia alebo text na výkresoch je v jazyku, v ktorom sa medzinárodná prihláška zverejní;

vyzve prihlasovateľa, aby predložil preklad anotácie a textu na výkresoch do jazyka, v ktorom sa medzinárodná prihláška zverejní. Pravidlá 26.1(a), 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 a 29.1 sa použijú mutatis mutandis.

(b) Ak k 1. októbru 1997 nie je odsek (a) zlučiteľný s národnou legislatívou prijímacieho úradu, odsek (a) sa pre tento prijímací úrad nepoužije, ak bude nezlučiteľnosť s touto legislatívou pokračovať a ak to tento úrad oznámi Medzinárodnému úradu do 31. decembra 1997. Došlé oznámenie sa ihneď zverejní vo Vestníku.

(c) Ak žiadosť nie je v súlade s pravidlom 12.1(c), prijímací úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil preklad, ktorý je v súlade s týmto pravidlom. Pravidlo 3, 26.1(a), 26.2, 26.5 a 29.1 sa použije mutatis mutandis.

(d) Ak k 1. októbru 1997 nie je odsek (c) zlučiteľný s národnou legislatívou prijímacieho úradu, odsek (c) sa pre tento prijímací úrad nepoužije, ak bude nezlučiteľnosť s touto legislatívou pokračovať a ak to tento úrad oznámi Medzinárodnému úradu do 31. decembra 1997. Došlé oznámenie sa ihneď zverejní vo Vestníku.

26.4 [bez zmeny, okrem vypustenia označenia odseku nadbytočným „(a)“]

26.5 [bez zmeny, okrem vypustenia označenia odseku nadbytočným196 „(a)“]

26.6 (bez zmeny)

Pravidlo 26bis

Oprava alebo dodatočné uplatnenie priority

26bis.1 Oprava alebo dodatočné uplatnenie priority

(a) Prihlasovateľ môže opraviť alebo dodatočne uplatniť požiadavku na prioritu oznámením predloženým prijímaciemu úradu alebo Medzinárodnému úradu v lehote 16 mesiacov od dátumu priority alebo v prípade, že oprava alebo doplnenie uplatnenia nároku na prioritu by spôsobilo zmenu dátumu priority, 16 mesiacov od takto zmeneného dátumu priority podľa toho, ktorá zo 16-mesačnej lehoty uplynie skôr za predpokladu, že také oznámenie sa môže predložiť najneskôr do štyroch mesiacov od dátumu medzinárodného podania. Oprava uplatnenia priority môže obsahovať pridanie ktoréhokoľvek údaja uvedeného v pravidle 4.10.

(b) Každé oznámenie podľa odseku (a) prijaté prijímacím úradom alebo Medzinárodným úradom po tom, čo prihlasovateľ požiadal o skoršie zverejnenie podľa článku 21(2((b), bude sa považovať za nepredložené, iba ak by táto žiadosť bola späťvzatá pred skončením technických príprav pred medzinárodným zverejnením.

(c) Ak oprava alebo dodatočné uplatnenie priority spôsobí zmenu dátumu priority, každá lehota, ktorá sa počíta od skoršie uplatneného dátumu priority a ktorá ešte neuplynula, bude sa počítať od takto zmeneného dátumu priority.

26bis.2 Výzva na opravu nedostatkov pri uplatňovaní priority

(a) Tam, kde prijímací úrad zanedbá alebo Medzinárodný úrad zistí, že uplatnenie priority nespĺňa požiadavky pravidla 4.10 alebo že niektorý údaj v uplatnení priority nie je totožný so zodpovedajúcim údajom v prioritnom doklade, prijímací úrad, prípadne Medzinárodný úrad vyzve prihlasovateľa, aby opravil údaj v nárokovanej priorite.

(b) Ak v odpovedi na výzvu podľa odseku (a) prihlasovateľ pred uplynutím stanovenej lehoty podľa pravidla 26bis.1(a) nepredloží oznámenie obsahujúce opravu údajov na nárokovanú prioritu tak, aby spĺňali požiadavky pravidla 4.10, toto nárokovanie priority sa na účely konania podľa Zmluvy bude považovať za nevykonané a prijímací úrad, prípadne Medzinárodný úrad o tom vydá uznesenie a oznámi to prihlasovateľovi za predpokladu, že nárokovanie priority sa nebude považovať za vykonané len preto, že chýba iba údaj o čísle skoršej prihlášky uvedenej v pravidle 4.10(a)(ii), alebo preto, že údaj v nárokovanej priorite nie je rovnaký ako zodpovedajúci údaj uvedený v prioritnom doklade.

(c) Ak prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad vydal uznesenie podľa odseku (b), Medzinárodný úrad na žiadosť prihlasovateľa prijatú Medzinárodným úradom pred skončením technických príprav na medzinárodné zverejnenie za predpokladu, že zaplatil osobitný poplatok, ktorému žiadosť podlieha a ktorého výška je daná Administratívnymi smernicami, zverejní spolu s medzinárodnou prihláškou informácie týkajúce sa nároku na prioritu, ktoré sa považovali za nevykonané. Kópia tejto žiadosti bude obsiahnutá v ozname podľa článku 20, ak sa kópia brožúry nepoužije na oznam alebo ak sa medzinárodná prihláška nezverejní z dôvodov uvedených v článku 64(3).

Pravidlo 29

Medzinárodné prihlášky alebo určenia, ktoré sa považujú za späťvzaté

29.1 Zistenie prijímacím úradom

(a) Ak prijímací úrad vydá uznesenie podľa článku 14(1)(b) a pravidla 26.5 (opomenutie opravy určitých nedostatkov) alebo podľa článku 14(3)(a) [nezaplatenie predpísaných poplatkov podľa pravidla 27.1(a)], alebo podľa článku 14(4) [neskoršie zistenie, že neboli splnené požiadavky podľa bodov (i) až (iii) článku 11(1)], alebo podľa pravidla 12.3(d) (nepredloženie požadovaného prekladu alebo prípadne nezaplatenie poplatku za neskorú platbu), alebo podľa pravidla 92.4(g)(i) (nepredloženie originálu dokladu), taká medzinárodná prihláška sa považuje za späťvzatú:

(i) až (iv) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

29.2 (zostáva zrušené)

29.3 až 29.4 (bez zmeny)

Pravidlo 34

Minimálna dokumentácia

34.1 Definícia

(a) a (b) (bez zmeny)

(c) Okrem odsekov (d) a (e) sa za „národné patentové doklady“ považujú:

(i) patenty vydané v roku 1920 a po tomto roku Francúzskom, bývalým Reichspatentamtom v Nemecku, Japonskom, bývalým Sovietskym zväzom, Švajčiarskom (iba vo francúzštine a nemčine), Veľkou Britániou a Spojenými štátmi americkými;

(ii) patenty vydané Spolkovou republikou Nemecko a Ruskou federáciou;

(iii) (bez zmeny)

(iv) autorské osvedčenia na vynálezy vydané bývalým Sovietskym zväzom;

(v) a (vi) (bez zmeny)

(d) (bez zmeny)

(e) Každý orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorého úradným jazykom alebo jedným z úradných jazykov nie je japončina, ruština alebo španielčina, má právo nezahrnúť do svojej dokumentácie tie patentové doklady Japonska, Ruskej federácie a bývalého Sovietskeho zväzu, ale ani tie patentové doklady v španielčine, pre ktoré nie sú všeobecne dostupné anotácie v angličtine. Anglické anotácie budú všeobecne dostupné po dátume, keď nadobudne účinnosť tento vykonávací predpis, ktorý vyžaduje zahrnutie patentovej dokumentácie, na ktorú sa odvolávajú anotácie, najneskôr do šiestich mesiacov po tom, čo anotácie nadobudnú všeobecnú dostupnosť. Ak sa anotačné služby v angličtine prerušia v tých technických odboroch, v ktorých boli anglické anotácie doteraz všeobecne dostupné, prijme Zhromaždenie vhodné opatrenia na urýchlenú obnovu týchto služieb v uvedených odboroch.

(f) (bez zmeny)

Pravidlo 37

Chýbajúci alebo chybný názov

37.1 (bez zmeny)

37.2 Vyhotovenie názvu

Ak medzinárodná prihláška neobsahuje názov a orgán pre medzinárodnú rešerš nedostal od prijímacieho úradu oznámenie, že vyzval prihlasovateľa, aby tento nedostatok odstránil, alebo ak tento orgán zistí, že názov nezodpovedá pravidlu 4.3, vyhotoví názov sám. Taký názov sa vyhotoví v jazyku, v ktorom sa medzinárodná prihláška zverejní, alebo ak bol predložený preklad do iného jazyka podľa pravidla 23.1(b) a orgán pre medzinárodnú rešerš si to želá, v jazyku prekladu.

Pravidlo 38

Chýbajúca alebo chybná anotácia

38.1 (bez zmeny)

38.2. Vyhotovenie anotácie

(a) Ak medzinárodná prihláška neobsahuje anotáciu a orgán pre medzinárodnú rešerš nedostal od prijímacieho úradu oznámenie, že vyzval prihlasovateľa, aby anotáciu predložil, alebo ak tento orgán zistí, že anotácia nezodpovedá ustanoveniu pravidla 8, vyhotoví anotáciu sám. Taká anotácia sa vyhotoví v jazyku, v ktorom sa má medzinárodná prihláška zverejniť, alebo ak bol predložený preklad do iného jazyka podľa pravidla 23.1(b) a orgán pre medzinárodnú rešerš si to želá, v jazyku prekladu.

(b) (bez zmeny)

Pravidlo 43

Správa o medzinárodnej rešerši

43.1 až 43.3 (bez zmeny)

43.4 Jazyk

Každá správa o medzinárodnej rešerši a uznesenie podľa článku 17(2)(a) sa musí zverejniť v jazyku, v ktorom je medzinárodná prihláška, na ktorú sa vzťahuje, alebo ak bol odovzdaný preklad do iného jazyka podľa pravidla 23.1(b) a orgán pre medzinárodnú rešerš si to želá, v jazyku prekladu.

43.5 až 43.8 (bez zmeny)

43.9 Dodatkové údaje

Správa o medzinárodnej rešerši nesmie obsahovať nič iné, len to, čo je obsiahnuté v pravidlách 33.1(b) a (c), 43.1 až 43.3, 43.5 až 43.8 a 44.2, a údaj podľa článku 17(2)(b) za predpokladu, že Administratívna smernica môže dovoliť začlenenie dodatkových údajov do správy o medzinárodnej rešerši osobitne uvedených v Administratívnej smernici. Správa o medzinárodnej rešerši nesmie obsahovať a Administratívna smernica nemôže dovoliť začlenenie žiadneho vyjadrenia názoru, zdôvodnenia, vysvetlenia ani argumentov.

43.10 (bez zmeny)

Pravidlo 44

Odovzdanie správy o medzinárodnej rešerši atď.

44.1 (bez zmeny)

44.2 [bez zmeny, okrem vypustenia označenia odseku nadbytočným „(a)“]

44.3 (bez zmeny)

Pravidlo 46

Úprava nárokov v konaní na Medzinárodnom úrade

46.1 až 46.4 (bez zmeny)

46.5 [bez zmeny, okrem vypustenia označenia odseku nadbytočným „(a)“]

Pravidlo 47

Postúpenie určeným úradom

47.1 a 47.2 (bez zmeny)

47.3 Jazyky

(a) Medzinárodná prihláška postúpená podľa článku 20 je v jazyku, v ktorom je zverejnená.

(b) Ak je jazyk zverejnenia medzinárodnej prihlášky iný než jazyk, v ktorom bola podaná, Medzinárodný úrad odovzdá ktorémukoľvek určenému úradu na jeho žiadosť kópiu tejto prihlášky v jazyku, v ktorom bola podaná.

47.4 (bez zmeny)

Pravidlo 48

Medzinárodné zverejnenie

48.1 (bez zmeny)

48.2 Obsah

(a) Brožúra má obsahovať:

(i) až (vii) (bez zmeny)

(viii) všetky údaje z každého odkazu týkajúceho sa uloženého biologického materiálu predloženého podľa pravidla 13bis osobitne od opisu spolu s uvedením dátumu, keď Medzinárodný úrad takéto údaje dostal;

(ix) každé oznámenie týkajúce sa nároku na prioritu, ktoré sa považuje za neuskutočnené podľa pravidla 26bis.2(b), ktorého zverejnenie sa požaduje podľa pravidla 26bis.2(c).

(b) až (i) (bez zmeny)

48.3 Jazyky zverejnenia

(a) Ak sa medzinárodná prihláška podáva v čínštine, angličtine, francúzštine, nemčine, japončine, ruštine alebo v španielčine („jazyky zverejnenia“), zverejní sa v jazyku, v ktorom bola podaná.

(a-bis) Ak sa medzinárodná prihláška nepodáva v jazyku zverejnenia a predložil sa preklad do jazyka zverejnenia podľa pravidla 12.3, prihláška sa zverejní v jazyku prekladu.

(b) Ak sa medzinárodná prihláška podáva v jazyku, ktorý nie je jazykom zverejnenia, a nevyžaduje sa preklad do jazyka zverejnenia podľa pravidla 12.3(a), prihláška sa zverejní v anglickom preklade. Za vykonanie prekladu nesie zodpovednosť orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorého povinnosťou je mať preklad v predpísanej lehote, alebo ak sa uplatní článok 64(3)(b), mohlo dôjsť k postúpeniu podľa článku 20 pred uplynutím 19 mesiacov od dátumu priority. Bez ohľadu na pravidlo 16.1(a) môže orgán pre medzinárodnú rešerš prihlasovateľovi účtovať poplatok za vykonanie prekladu. Medzinárodný rešeršný orgán poskytne prihlasovateľovi možnosť pripomienkovať návrh prekladu. Na vyjadrenie stanoví orgán pre medzinárodnú rešerš podľa okolností primeranú lehotu. Ak nemožno vziať vyjadrenie do úvahy pre nedostatok času pred postúpením prekladu alebo ak prihlasovateľ a uvedený orgán majú na správnosť prekladu rôzny názor, môže prihlasovateľ zaslať kópiu svojho vyjadrenia alebo jeho nevybavenú časť Medzinárodnému úradu a každému určenému úradu, ktorému sa preklad postúpil. Medzinárodný úrad zverejní relevantné vyjadrenia buď súčasne s prekladom orgánu pre medzinárodnú rešerš, alebo dodatočne.

(c) (bez zmeny)

48.4 až 48.6 (bez zmeny)

Pravidlo 49

Vyhotovenie, preklad a poplatky podľa článku 22

49.1 až 49.4 (bez zmeny)

49.5 Obsah prekladu a požiadavky na jeho vonkajšiu formu

(a) Na účely článku 22 sa preklad medzinárodnej prihlášky týka opisu [s výnimkou odseku (a-bis)], nárokov, textov na výkresoch a anotácie. Ak o to žiada určený úrad, preklad sa s výnimkou odsekov (b), (c-bis) a (e) týka aj:

(i) až (iii) (bez zmeny)

(a-bis) Žiadny určený úrad nemôže požadovať, aby mu prihlasovateľ predložil preklad textu uvedeného v časti opisu, ktorý obsahuje výpis sekvencií, ak časť obsahujúca výpis sekvencií je v súlade s pravidlom 12.1(d) a ak opis vyhovuje pravidlu 5.2(b).

Pravidlo 54

Prihlasovateľ oprávnený podať návrh

54.1 (bez zmeny)

54.2 Právo podať návrh

Právo podať návrh podľa článku 31(2) vznikne, ak prihlasovateľ, ktorý podáva návrh, alebo ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia, aspoň jeden z nich má trvalé bydlisko alebo národnosť zmluvného štátu viazaného hlavou II Zmluvy a medzinárodná prihláška bola podaná na tomto prijímacom úrade alebo na úrade, ktorý zastupuje zmluvný štát viazaný hlavou II.

(i) a (ii) (zrušené)

54.3 (bez zmeny)

54.4 [bez zmeny, okrem vypustenia označenia odseku nadbytočným „(a)“]

Pravidlo 55

Jazyky (medzinárodný predbežný prieskum)

55.1 (bez zmeny)

55.2 Preklad medzinárodnej prihlášky

(a) Ak ani jazyk, v ktorom je medzinárodná prihláška podaná, ani jazyk, v ktorom sa medzinárodná prihláška zverejnila, nie je prípustný pre orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý má vykonávať medzinárodný predbežný prieskum, prihlasovateľ musí, s výnimkou odseku (b), predložiť spolu s návrhom preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka, ktorý je tak:

(i) jazykom prípustným pre tento orgán, ako aj

(ii) jazykom zverejnenia.

(b) Ak sa preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka podľa odseku (a) odovzdal orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum podľa pravidla 23.1(b) a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum je súčasťou rovnakého národného úradu alebo medzivládnej organizácie ako orgán pre medzinárodnú rešerš, prihlasovateľ nemusí predkladať preklad podľa odseku (a). V takom prípade ak prihlasovateľ nepredloží preklad podľa odseku (a), medzinárodný predbežný prieskum sa vykoná na základe prekladu predloženého podľa pravidla 23.1(b).

(c) (bez zmeny)

(d) Ak prihlasovateľ vyhovie výzve v lehote podľa odseku (c), bude sa táto požiadavka považovať za splnenú. Ak prihlasovateľ zabudne vyhovieť, bude sa návrh považovať za nepredložený a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum o tom vydá uznesenie.

(e) (zrušené)

55.3 (bez zmeny)

Pravidlo 57

Manipulačný poplatok

57.1 [bez zmeny okrem vypustenia označenia odseku nadbytočným „(a)“]

57.2 Výška poplatkov

(a) (bez zmeny)

(b) (zostáva zrušené)

(c) Manipulačný poplatok je splatný v mene alebo v niektorej z mien predpísaných orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum („predpísaná mena“), čím sa rozumie, že musí byť pri odovzdávaní týmto orgánom na Medzinárodný úrad voľne zameniteľný na švajčiarsku menu. Výšku manipulačného poplatku stanoví v každej predpísanej mene pre každý orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý predpisuje platbu manipulačného poplatku v inej mene než švajčiarskej, generálny riaditeľ po porade s úradom, s ktorým konzultuje podľa pravidla 15.2(b), alebo ak taký úrad nie je, s orgánom, ktorý predpisuje platbu v tejto mene podľa kurzu tejto meny. Takto stanovená suma bude v zaokrúhlených číslach zodpovedať sume stanovenej vo švajčiarskej mene v sadzobníku poplatkov. Medzinárodný úrad oznámi túto sumu každému orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum a zverejní ju vo Vestníku.

(d) a (e) (bez zmeny)

57.3 Lehota na platbu; Výška poplatku

(a) Manipulačný poplatok je splatný do jedného mesiaca od dátumu, keď bol návrh predložený, pričom ak bol návrh odovzdaný orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum podľa pravidla 59.3, manipulačný poplatok je splatný do jedného mesiaca od dátumu prijatia návrhu týmto orgánom. Výška poplatku je suma, ktorá je splatná v deň predloženia alebo prípadne v deň prijatia návrhu. Na účely predchádzajúcich dvoch viet sa nepoužije pravidlo 59.3(e).

(b) (zostáva zrušené)

(c) (zrušené)

57.4 (zrušené)

57.5 (zostáva zrušené)

57.6 Vrátenie poplatku

Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vráti manipulačný poplatok prihlasovateľovi:

(i) (bez zmeny)

(ii) ak sa návrh považuje za nepredložený podľa pravidla 54.4.

Pravidlo 58

Poplatok za predbežný prieskum

58.1 Právo požadovať poplatok

(a) (bez zmeny)

(b) Výšku prípadného poplatku za medzinárodný predbežný prieskum stanoví orgán pre medzinárodný predbežný prieskum. Na stanovenie lehoty splatnosti a výšky poplatku za medzinárodný predbežný prieskum sa použije pravidlo 57.3 mutatis mutandis.

(c) (bez zmeny)

58.2 (zrušené)

58.3 (bez zmeny)

Pravidlo 58bis

Predĺženie lehoty na platenie poplatkov

58bis.1 Výzva orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum

(a) Ak v lehote podľa pravidiel 57.3 a 58.1(b) orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zistí, že sa nezaplatili žiadne poplatky alebo že zaplatená suma nie je dostatočná na pokrytie manipulačného poplatku a poplatku za medzinárodný predbežný prieskum, vyzve tento orgán prihlasovateľa, aby zaplatil sumu požadovanú na pokrytie týchto poplatkov, prípadne spolu s poplatkom za oneskorenú platbu podľa pravidla 58bis.2, v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy.

(b) Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum poslal výzvu podľa odseku (a) a prihlasovateľ v lehote stanovenej v tomto odseku nezaplatil celú sumu, prípadne ani poplatok za oneskorenú platbu podľa pravidla 58bis.2, bude sa návrh s výnimkou odseku (c) považovať za nepredložený a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum o tom vydá uznesenie.

(c) Každá platba, ktorú orgán pre medzinárodný predbežný prieskum dostane skôr, ako odošle výzvu podľa odseku (a), bude sa považovať za prijatú pred uplynutím lehoty podľa pravidla 57.3 alebo podľa pravidla 58.1(b).

(d) Každá platba, ktorú orgán pre medzinárodný predbežný prieskum dostal skôr, než tento orgán postupoval podľa odseku (b), bude sa považovať za prijatú pred uplynutím lehoty podľa odseku (a).

58bis.2 Poplatok za oneskorenú platbu

(a) Zaplatenie poplatkov na základe výzvy podľa pravidla 58bis.1(a) môže orgán pre medzinárodný prieskum podrobiť poplatku za oneskorenú platbu v jeho prospech. Výška poplatku je:

(i) 50 % nezaplatených poplatkov uvedených vo výzve, alebo

(ii) ak je suma vypočítaná podľa bodu (i) menšia než manipulačný poplatok, suma sa rovná manipulačnému poplatku.

(b) Výška poplatku za oneskorenú platbu však nepresiahne sumu, ktorá sa rovná dvojnásobku manipulačného poplatku.

Pravidlo 59

Orgán príslušný pre medzinárodný predbežný prieskum

59.1 a 59.2 (bez zmeny)

59.3 Odovzdanie návrhu orgánu príslušnému pre medzinárodný predbežný prieskum

(a) Ak sa návrh predloží prijímaciemu úradu, orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý nie je príslušný vykonávať medzinárodný predbežný prieskum medzinárodnej prihlášky, tento úrad alebo orgán označí návrh dátumom, keď návrh dostal, a ak sa nerozhodne postupovať podľa odseku (f), návrh ihneď predloží Medzinárodnému úradu.

(b) Ak sa návrh predloží Medzinárodnému úradu, Medzinárodný úrad označí návrh dátumom, keď návrh dostal.

(c) Ak sa návrh odovzdá Medzinárodnému úradu podľa odseku (a) alebo predloží podľa odseku (b), Medzinárodný úrad bez zbytočného odkladu:

(i) odovzdá návrh tomuto orgánu a upovedomí o tom prihlasovateľa, ak je iba jediným orgánom príslušným vykonať medzinárodný predbežný prieskum, alebo

(ii) vyzve prihlasovateľa, aby do 15 dní od dátumu výzvy alebo do 19 mesiacov od dátumu priority podľa toho, ktorá lehota uplynie neskôr, oznámil orgán príslušný pre medzinárodný predbežný prieskum, ak sú dva orgány alebo je viac orgánov pre medzinárodný predbežný prieskum príslušných vykonať medzinárodný predbežný prieskum, ktorému sa má návrh odovzdať.

(d) Ak sa oznámenie predloží podľa požiadavky odseku (c)(ii), Medzinárodný úrad bez zbytočného odkladu odovzdá návrh orgánu príslušnému na medzinárodný predbežný prieskum uvedený prihlasovateľom. Ak sa také oznámenie nepredloží, návrh sa bude považovať za nepredložený a Medzinárodný úrad o tom vydá uznesenie.

(e) Ak sa návrh odovzdá príslušnému orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum podľa odseku (c), bude sa považovať za prijatý v zastúpení tohto orgánu podľa dátumu na návrhu vyznačenom podľa odseku (a), prípadne podľa odseku (b), a takto odovzdaný návrh bude tento orgán považovať za prijatý podľa tohto dátumu.

(f) Ak sa úrad alebo orgán, ktorému bol návrh predložený podľa odseku (a), rozhodne odovzdať tento návrh priamo príslušnému orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, odseky (c) až (e) sa použijú mutatis mutandis.

Pravidlo 60

Niektoré nedostatky návrhu alebo voľby

60.1 Nedostatky návrhu

(a) a (b) (bez zmeny)

(c) S výnimkou odseku (d), ak prihlasovateľ nevyhovie výzve v lehote podľa odseku (a), bude sa návrh považovať za nepredložený a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum o tom vydá uznesenie.

(d) až (g) (bez zmeny)

60.2 Nedostatky v neskoršej voľbe

(a) a (b) (bez zmeny)

(c) S výnimkou odseku (d), ak prihlasovateľ nevyhovie výzve v lehote podľa odseku (a), oznámenie sa bude považovať za nepredložené a Medzinárodný úrad o tom vydá uznesenie.

(d) (bez zmeny)

Pravidlo 61

Oznámenie návrhu a voľby

61.1 Oznámenie Medzinárodnému úradu a prihlasovateľovi

(a) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyznačí na návrhu dátum prijatia alebo, ak je to možné, dátum podľa pravidla 60.1(b). Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum bez zbytočného odkladu alebo zašle návrh Medzinárodnému úradu a kópiu ponechá vo svojich spisoch, alebo zašle kópiu Medzinárodnému úradu a žiadosť ponechá vo svojich spisoch.

(b) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum bez zbytočného odkladu oznámi prihlasovateľovi dátum prijatia návrhu. Ak sa návrh považuje podľa pravidiel 54.4, 55.2(d), 58bis.1(b) alebo 60.1(c) za nepredložený alebo ak sa predpokladá, že voľba nebola podľa pravidla 60.1(d) vykonaná, oznámi to orgán pre medzinárodný predbežný prieskum prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu.

(c) (bez zmeny)

61.2 a 61.3 (bez zmeny)

61.4 Zverejnenie vo Vestníku

Ak bol návrh podaný pred uplynutím 19 mesiacov od dátumu priority, Medzinárodný úrad zverejní vo Vestníku oznámenie o podaní návrhu a o príslušných zvolených štátoch v zmysle Administratívnej smernice bez zbytočného odkladu po podaní návrhu, ale nie pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky.

Pravidlo 62

Kópie úprav podľa článku 19 pre orgán pre medzinárodný predbežný prieskum

62.1 Úpravy vykonané pred podaním návrhu

Po prijatí návrhu alebo jeho kópie od orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum Medzinárodný úrad odovzdá bez zbytočného odkladu kópiu všetkých úprav podľa článku 19 a každého vyhlásenia podľa tohto článku tomuto orgánu, ak tento orgán neoznámil, že už túto kópiu prijal.

62.2 Úpravy vykonané po podaní návrhu

Ak v čase podania úprav podľa článku 19 bol už návrh predložený, musí prihlasovateľ, najlepšie súčasne s podaním úprav Medzinárodnému úradu, podať aj orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum kópiu týchto úprav a každého vyhlásenia podľa tohto článku. V každom prípade musí Medzinárodný úrad bez zbytočného odkladu zaslať kópiu týchto úprav a vyhlásenia tomuto orgánu.

Pravidlo 66

Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum

66.1 až 66.7 (bez zmeny)

66.8 Forma úprav

(a) S výnimkou odseku (b) prihlasovateľ predloží náhradný list za každý list medzinárodnej prihlášky, ktorý sa v dôsledku úpravy odlišuje od listu, ktorý bol pôvodne podaný. List, ktorý sprevádza náhradné listy, musí upozorniť na rozdiely medzi nahradzovanými listami a náhradnými listami a mal by tiež vysvetliť dôvody úprav.

(b) Ak úprava spočíva vo vypustení niektorých častí alebo v menších zmenách alebo v dodatkoch, náhradným listom podľa odseku (a) môže byť kópia príslušného listu medzinárodnej prihlášky obsahujúca zmeny alebo dodatky za predpokladu, že nebudú nepriaznivo ovplyvňovať jasnosť a spôsobilosť na priamu reprodukciu. Ak niektorá úprava spočíva v zrušení celého listu, uvedie sa taká úprava v liste, v ktorom sa vysvetlia aj dôvody úpravy.

66.9 Jazyk úprav

(a) S výnimkou odsekov (b) a (c), ak sa medzinárodná prihláška podala v inom jazyku, než je jazyk, v ktorom bola zverejnená, každá úprava sa rovnako ako každý list podľa pravidla 66.8 predloží v jazyku zverejnenia.

(b) až (d) (bez zmeny)

Pravidlo 69

Začatie a lehota na medzinárodný predbežný prieskum

69.1 (bez zmeny)

69.2 Lehota na medzinárodný predbežný prieskum

Lehota na spracovanie správy o medzinárodnom predbežnom prieskume je:

(i) 28 mesiacov od dátumu priority, alebo

(ii) osem mesiacov od dátumu zaplatenia poplatkov podľa pravidiel 57.1 a 58.1(a), alebo

(iii) osem mesiacov od dátumu, keď orgán pre medzinárodný predbežný prieskum dostal preklad predložený podľa pravidla 55.2,

podľa toho, ktorá lehota uplynie ako posledná.

Pravidlo 70

Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume

70.1 až 70.6 (bez zmeny)

70.7 Citácia podľa článku 35(2)

(a) Správa obsahuje citáciu dokladov, ktoré sú závažné pre podporu záverov uskutočnených podľa článku 35(2), či tieto doklady sú alebo nie sú citované v správe o medzinárodnej rešerši. Dokumenty citované v správe o medzinárodnej rešerši sa majú citovať v správe iba vtedy, ak ich orgán pre medzinárodný predbežný prieskum považuje za relevantné.

(b) (bez zmeny)

70.8 až 70.15 (bez zmeny)

70.16 Prílohy k správe

Každý náhradný list podľa pravidla 66.8(a) alebo (b), každý náhradný list obsahujúci úpravy podľa článku 19 a každý náhradný list obsahujúci opravy zjavných omylov potvrdených podľa pravidla 91.1(e)(iii) musia sa, ak nie sú neskôr nahradené predloženými listami alebo úpravami spočívajúcimi v zrušení celých listov podľa pravidla 66.8(b), priložiť k správe. Úpravy podľa článku 19, ktoré sa považujú za zrušené úpravami podľa článku 34, a listy podľa pravidla 66.8 sa neprikladajú.

70.17 [bez zmeny, okrem vypustenia označenia odseku nadbytočným „(a)“]

Pravidlo 76

Vyhotovenie, preklad a poplatok podľa článku 39(1); preklad prioritného dokladu

76.1 až 76.3 (zostáva zrušené)

76.4 Lehota na preklad prioritného dokladu

Prihlasovateľ nie je povinný predložiť žiadnemu zvolenému úradu preklad prioritného dokladu pred uplynutím príslušnej lehoty podľa článku 39.

76.5 a 76.6 (bez zmeny)

Pravidlo 80

Počítanie lehôt

80.1 až 80.5 (bez zmeny)

80.6 [bez zmeny, okrem vypustenia označenia odseku nadbytočným „(a)“]

80.7 (bez zmeny)

Pravidlo 82ter

Oprava chýb vykonaných prijímacím úradom alebo Medzinárodným úradom

82ter.1 Chyby v dátume medzinárodného podania a v dátume uplatňovanej priority

Ak prihlasovateľ určenému alebo zvolenému úradu uspokojivo preukáže, že dátum medzinárodného podania nie je správny v dôsledku chyby prijímacieho úradu alebo že prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad chybne považoval uplatnenie priority za nevykonané, a ak ide o takú chybu, ktorú by určený alebo zvolený úrad sám opravil podľa národnej legislatívy alebo národnej praxe, keby sa jej dopustil, uvedený úrad túto chybu opraví a bude považovať medzinárodnú prihlášku, akoby jej bol priznaný opravený dátum medzinárodného podania alebo akoby sa uplatnenie priority nepovažovalo za nevykonané.

Pravidlo 86

Vestník

86.1 Obsah a forma

(a) Vestník uvedený v článku 55(4) obsahuje:

(i) pre každú zverejnenú medzinárodnú prihlášku údaje stanovené Administratívnou smernicou prevzaté z titulnej strany brožúry podľa pravidla 48, prípadne výkres z tejto prvej strany a anotáciu;

(ii) až (v) (bez zmeny)

(b) Údaje uvedené v odseku (a) budú k dispozícii v dvoch formách:

(i) ako Vestník v papierovej forme, ktorý bude obsahovať údaje uvedené v Administratívnej smernici prevzatej z titulnej strany brožúry zverejnenej podľa pravidla 48 („bibliografické údaje“) a skutočnosti uvedené v odsekoch (a)(ii) až (v);

(ii) ako Vestník v elektronickej forme, ktorý bude obsahovať bibliografické údaje, prípadne výkres zobrazený na uvedenej titulnej strane a anotáciu.

86.2 Jazyky; prístup k Vestníku

(a) Vestník v papierovej forme bude vychádzať v dvojjazyčnom (anglickom a francúzskom) vydaní. Bude sa vydávať aj v iných jazykoch, ak sa náklady s tým spojené zabezpečia predajom alebo subvenciami.

(b) (bez zmeny)

(c) Vestník v elektronickej forme uvedený v pravidle 86.1(b)(ii) bude prístupný súčasne v angličtine a vo francúzštine v elektronickej forme a prostriedkami uvedenými v Administratívnej smernici. Preklad zabezpečí Medzinárodný úrad v angličtine a vo francúzštine. Medzinárodný úrad zabezpečí, aby bol Vestník v elektronickej forme prístupný čo najskôr po dátume zverejnenia brožúry obsahujúcej medzinárodné prihlášky.

86.3 až 86.6 (bez zmeny)

Pravidlo 89bis

Podávanie, spracovanie a podanie medzinárodnej prihlášky a ostatných dokladov v elektronickej forme alebo elektronickými prostriedkami

89bis.1 Medzinárodné prihlášky

(a) Medzinárodné prihlášky možno s výnimkou odsekov (b) až (e) podať a spracovať v elektronickej forme alebo elektronickými prostriedkami v súlade s Administratívnou smernicou za predpokladu, že prijímací úrad povolí podávanie medzinárodných prihlášok v papierovej forme.

(b) Tento vykonávací predpis sa použije mutatis mutandis na medzinárodné prihlášky podané v elektronickej forme alebo elektronickými prostriedkami s výnimkou osobitných ustanovení v Administratívnej smernici.

(c) Administratívna smernica bude obsahovať ustanovenie a požiadavky týkajúce sa podávania a spracúvania medzinárodných prihlášok podaných úplne alebo čiastočne v elektronickej forme alebo elektronickými prostriedkami vrátane, ale nie výhradne, na základe ustanovení a požiadaviek na potvrdenie príjmu, spôsobu potvrdenia medzinárodného dátumu podania, požiadaviek na formu a dôsledky nesplnenia týchto požiadaviek, podpisy na dokladoch, prostriedky na overenie dokladov a totožnosti strán komunikujúcich s úradmi a orgánmi a postup podľa článku 12, ktorý sa týka prijímacej kópie, archívnej kópie a rešeršnej kópie, a môže obsahovať rozdielne ustanovenia a požiadavky vzhľadom na medzinárodné prihlášky podané v rôznych jazykoch.

(d) Žiadny národný úrad alebo medzivládna organizácia nesmú prijímať ani spracovávať medzinárodné prihlášky podané elektronickou formou alebo elektronickými prostriedkami, ak neoznámia Medzinárodnému úradu, že sú pripravené tak urobiť v súlade s príslušnými ustanoveniami Administratívnej smernice. Medzinárodný úrad uverejní toto oznámenie vo Vestníku.

(e) Žiadny prijímací úrad, ktorý predložil Medzinárodnému úradu oznámenie podľa odseku (d), nesmie odmietnuť spracovanie medzinárodnej prihlášky podanej elektronickou formou alebo elektronickými prostriedkami, ktorá je v súlade s príslušnými požiadavkami uvedenými v Administratívnej smernici.

89bis.2 Ostatné doklady

Pravidlo 89bis.1 sa použije mutatis mutandis pre ostatné doklady a korešpondenciu, ktorá sa týka medzinárodnej prihlášky.

89bis.3 Odovzdávanie medzi úradmi

Ak sa v Zmluve, vo vykonávacom predpise alebo v Administratívnej smernici uvádza, že doklady, oznámenia, komunikácie alebo korešpondencia sú odovzdané jedným národným úradom alebo medzivládnym orgánom inému úradu alebo orgánu, môže sa toto odovzdanie uskutočniť elektronickou formou alebo elektronickými prostriedkami v prípade, že súhlasia obaja, odosielateľ aj príjemca.

Pravidlo 89ter

Kópia dokladov podaných v papierovej forme v elektronickej forme

89ter.1 Kópia dokladov podaných v papierovej forme v elektronickej forme

Každý národný úrad alebo medzivládny orgán môže umožniť, aby prihlasovateľ, ak medzinárodnú prihlášku alebo iný doklad týkajúci sa medzinárodnej prihlášky podal v papierovej forme, mohol predložiť kópiu v elektronickej forme podľa Administratívnej smernice.

Pravidlo 91

Zjavné omyly v dokladoch

91.1 Oprava

(a) až (c) (bez zmeny)

(d) Oprava sa môže uskutočniť na žiadosť prihlasovateľa. Orgán, ktorý zistil zjavný omyl, môže vyzvať prihlasovateľa, aby podal žiadosť o opravu podľa odsekov (e) až (g-quater). Pravidlo 26.4 platí mutatis mutandis aj pre žiadosť o opravu.

(e) až (g-quater) (bez zmeny)

Pravidlo 92

Korešpondencia

92.1 (bez zmeny)

92.2 Jazyky

(a) S výnimkou pravidiel 55.1 a 66.9 a odseku (b) tohto pravidla sa musí každý list alebo doklad predkladať prihlasovateľom orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum v rovnakom jazyku ako medzinárodná prihláška, ktorej sa to týka; ak sa však preklad medzinárodnej prihlášky odovzdal podľa pravidla 23.1(b) alebo predložil podľa pravidla 55.2, použije sa jazyk tohto prekladu.

(b) (bez zmeny)

(c) (zostáva zrušené)

(d) a (e) (bez zmeny)

92.3 (bez zmeny)

92.4 Použitie telegrafu, ďalekopisu, faxu atď.

(a) Doklad tvoriaci medzinárodnú prihlášku a každý neskorší doklad alebo korešpondencia, ktorá sa jej týka, sa smie bez ohľadu na ustanovenie pravidla 11.14 a 92.1(a), ale s výnimkou odseku (h), odovzdávať, ak je to realizovateľné, telegraficky, ďalekopisom, faxom alebo inými komunikačnými prostriedkami, ktorých výsledkom je podanie vytlačeného alebo napísaného dokumetu.

(b) až (h) (bez zmeny)

Pravidlo 93

Uchovávanie záznamov a spisov

93.1 až 93.3 (bez zmeny)

93.4 Reprodukcia

Na účely tohto pravidla sa záznamy, kópie a spisy môžu uchovávať ako fotografické, elektronické a iné reprodukcie za predpokladu, že reprodukcie sú také, aby sa splnila povinnosť uchovávať záznamy, kópie a spisy podľa pravidla 93.1 až 93.3.

Pravidlo 942)

Prístup k spisom

94.1 Prístup k spisu uchovávaného Medzinárodným úradom

(a) Na žiadosť prihlasovateľa alebo inej ním oprávnenej osoby dodá Medzinárodný úrad po zaplatení nákladov kópiu akýchkoľvek dokladov, ktoré obsahujú jeho spisy.

(b) Medzinárodný úrad dodá na žiadosť prihlasovateľa alebo inej osoby, ale nikdy pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky s výnimkou článku 38 po zaplatení nákladov, kópie akýchkoľvek dokladov, ktoré sú obsiahnuté v jeho spisoch.

94.2 Prístup k spisu uchovávaného orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum

Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum dodá na žiadosť prihlasovateľa alebo inej ním oprávnenej osoby, alebo ak už bola vyhotovená správa o medzinárodnom predbežnom prieskume, každému zvolenému úradu po zaplatení nákladov kópie dokladov, ktoré obsahujú jeho spisy.

94.3 Prístup k spisu uchovávaného zvoleným úradom

Ak národná legislatíva zvoleného úradu pripúšťa prístup tretích osôb k spisu národnej prihlášky, môže tento úrad povoliť prístup k akémukoľvek dokladu týkajúceho sa medzinárodnej prihlášky vrátane každého dokladu týkajúceho sa medzinárodného predbežného prieskumu, ktorý je v jeho spise, a to v rovnakom rozsahu, v akom ho pripúšťa národná legislatíva pre prístup do spisu národnej prihlášky, nikdy však pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky. Za dodanie kópií dokladov možno požadovať zaplatenie s tým spojených nákladov.

SADZOBNÍK POPLATKOV
[platný od 1. januára do 30. júna 1998]3)

Poplatok Suma
1 . Základný poplatok: 
[pravidlo 15.2(a)] 
(a) ak medzinárodná prihláška neobsahuje 
viac než 30 listov 6504) švajčiarskych frankov
(b) ak medzinárodná prihláška obsahuje 
viac než 30 listov 6504) švajčiarskych frankov plus
  15 švajčiarskych frankov
  za každý list nad 30 listov
2. Poplatok za určenie: 
[pravidlo 15.2(a)] 
(a) za určenia vykonané podľa pravidla 4.9(a) 1504) švajčiarskych frankov za jedno určenie
  podľa pravidla 4.9(a) nad 11 určení štátov
  sa nevyžaduje poplatok za určenie
(b) za určenia vykonané podľa pravidla 4.9(b) 1504) švajčiarskych frankov za určenie
a potvrdené podľa pravidla 4.9 (c) 
3.3) Potvrdzovací poplatok: 50 % sumy poplatkov za určenie splatných
[pravidlo 15.5(a)] podľa položky 2 (b)
4.3) Manipulačný poplatok 233 švajčiarskych frankov
[pravidlo 57.2(a)] 

Všetky poplatky sú znížené o 75 % pre medzinárodné prihlášky podané prihlasovateľom, ktorý je fyzická osoba a ktorý je občanom štátu alebo má sídlo v štáte, ktorého národný dôchodok na jedného obyvateľa je nižší než 3 000 USD (podľa priemerného národného dôchodku na jedného obyvateľa použitého Organizáciou Spojených národov na určenie ich kritérií ohodnotenia výšky príspevkov splatných v rokoch 1995, 1996, 1997); ak je niekoľko prihlasovateľov, musí toto kritérium spĺňať každý z nich.

SADZOBNÍK POPLATKOV
[platný od 1. júla 1998]5)

Poplatok Suma
1 . Základný poplatok: 
[pravidlo 15.2(a)] 
(a) ak medzinárodná prihláška neobsahuje 
viac než 30 listov 6506) švajčiarskych frankov
(b) ak medzinárodná prihláška obsahuje 6506) švajčiarskych frankov plus
viac než 30 listov 15 švajčiarskych frankov
  za každý list nad 30 listov
2. Poplatok za určenie: 
[pravidlo 15.2(a)] 
(a) za určenia vykonané podľa 1506) švajčiarskych frankov za
pravidla 4.9(a) jedno určenie podľa pravidla 4.9(a), nad 11
  určení štátov sa nevyžaduje poplatok za určenie
(b) za určenia vykonané podľa 1506) švajčiarskych frankov za
pravidla 4.9(b) a potvrdené určenie
podľa pravidla 4.9(c)7) 
3. Manipulačný poplatok 233 švajčiarskych frankov
[pravidlo 57.2(a)] 

Všetky poplatky sú znížené o 75 % pri medzinárodných prihláškach podaných prihlasovateľom, ktorý je fyzická osoba a ktorý je občanom štátu alebo má sídlo v štáte, ktorého národný dôchodok na jedného obyvateľa je nižší než 3 000 USD (podľa priemerného národného dôchodku na jedného obyvateľa použitého Organizáciou Spojených národov na určenie ich kritérií ohodnotenia výšky príspevkov splatných v rokoch 1995, 1996, 1997); ak je niekoľko prihlasovateľov, musí toto kritérium spĺňať každý z nich.

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

1) Ak odsek alebo položka ktoréhokoľvek pravidla nebola zmenená alebo zostala zrušená, uvádza sa označenie („bez zmeny“) alebo („zostalo zrušené“).

2) Pravidlo 94 sa v plnom znení bude aplikovať iba na medzinárodné prihlášky podané 1. júla 1998 a po tomto dátume. Pravidlo 94 nadobudne platnosť pred 1. júlom 1998 a bude sa aplikovať po tomto dátume na medzinárodné prihlášky podané pred týmto dátumom.

3) Sadzobník poplatkov na tejto strane nadobudne platnosť 1. januára 1998. S platnosťou od 1. júla 1998 bude novelizovaný tak, že sa zruší bod 3 a prečísluje sa bod 4 na bod 3 (pozri sadzobník poplatkov platný od 1. júla 1998).

4) Nová suma základného poplatku a poplatku za určenie platí iba pre medzinárodné prihlášky podané od 1. januára 1998 a po tomto dátume.

5) Výška poplatkov uvedená na tejto strane nadobudne platnosť 1. júla 1998.

6) Nový základný poplatok a poplatok za určenie platia iba za medzinárodné prihlášky podané 1. januára 1998 alebo po tomto dátume.

7) Pozri aj pravidlo 15.5(a) pre potvrdzovací poplatok, ktorý je tiež splatný.