Oznámenie č. 341/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138 z roku 1973 a o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o určení minimálneho veku detí na prijatie do zamestnania v priemysle č. 5 z roku 1919, Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o veku detí na prijatie do zamestnania v poľnohospodárstve č. 10 z roku 1921 a Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania pod zemou v baniach č. 123 z roku 1965

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-341

(v znení č. r1/c140/1998 Z. z.)

Čiastka 134/1998
Platnosť od 13.11.1998
Účinnosť od 13.11.1998
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 19. júna 1976 v súlade s článkom 12 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 29. septembra 1998 v súlade s článkom 12 ods. 3.

Aktuálne znenie 13.11.1998

341

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. júna 1973 na 58. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce bol v Ženeve prijatý Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 660 z 27. júna 1997 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 9. septembra 1997. Ratifikačná listina bola uložená a zaregistrovaná u generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce v Ženeve 29. septembra 1997.

Dohovor nadobudol platnosť 19. júna 1976 v súlade s článkom 12 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 29. septembra 1998 v súlade s článkom 12 ods. 3.

Pri uložení ratifikačnej listiny urobila Slovenská republika vyhlásenie v tomto znení:

„V súlade s článkom 2 ods. 1 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138 je na území Slovenskej republiky a na dopravných prostriedkoch registrovaných na území Slovenskej republiky minimálny vek na prijatie do zamestnania alebo do práce dovŕšenie 15 rokov veku u fyzickej osoby podľa § 11 ods. 1 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.“

V súlade s článkom 10 ods. 5 písm. a) dohovoru prijatie záväzkov tohto dohovoru Slovenskou republikou zahŕňa vypovedanie Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o určení minimálneho veku detí na prijatie do zamestnania v priemysle č. 5 z roku 1919 (č. 82/1922 Zb. a bod 2 oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 110/1997 Z. z.).

V súlade s článkom 10 ods. 5 písm. b) dohovoru prijatie záväzkov tohto dohovoru Slovenskou republikou zahŕňa vypovedanie Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o veku detí na prijatie do zamestnania v poľnohospodárstve č. 10 z roku 1921 (č. 98/1924 Zb. a bod 3 oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 110/1997 Z. z.).

V súlade s článkom 10 ods. 4 písm. f) dohovoru prijatie záväzkov tohto dohovoru Slovenskou republikou má ipso iure za následok okamžité vypovedanie Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania pod zemou v baniach č. 123 z roku 1965 (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 507/1990 Zb. a bod 42 oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 110/1997 Z. z.).

DOHOVOR 138

Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138 z roku 19731)

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú do Ženevy zvolala Správna rada Medzinárodného úradu práce a ktorá sa zišla na svojom päťdesiatom ôsmom zasadnutí 6. júna 1973,

rozhodnúc o prijatí určitých návrhov, ak ide o minimálny vek na prijatie do zamestnania, čo je štvrtý bod programu zasadnutia,

berúc na vedomie podmienky Dohovoru o minimálnom veku (Priemysel) z roku 1919, Dohovoru o minimálnom veku (Námorníctvo) z roku 1920, Dohovoru o minimálnom veku (Poľnohospodárstvo) z roku 1921, Dohovoru o minimálnom veku (Kuriči a pomocní kuriči) z roku 1921, Dohovoru o minimálnom veku (Zamestnávanie v mimopriemyselných odvetviach) z roku 1932, revidovaného Dohovoru o minimálnom veku (Námorníctvo) z roku 1936, revidovaného Dohovoru o minimálnom veku (Priemysel) z roku 1937, revidovaného Dohovoru o minimálnom veku (Zamestnávanie v mimopriemyselných odvetviach) z roku 1937, Dohovoru o minimálnom veku (Rybári) z roku 1959 a Dohovoru o minimálnom veku (Práce v podzemí) z roku 1965,

berúc do úvahy, že nastal čas vytvoriť všeobecný dokument vzhľadom na predmet úpravy, ktorý by postupne nahradil existujúce dokumenty vzťahujúce sa na vymedzené hospodárske odvetvia, s cieľom dosiahnuť celkové zrušenie detskej práce, a

určujúc, že tento dokument má mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma dvadsiateho šiesteho júna tisícdeväťstosedemdesiattri tento dohovor, ktorý sa môže uvádzať aj ako Dohovor o minimálnom veku z roku 1973:

Článok 1

Každý člen,2) pre ktorého je tento dohovor v platnosti, sa zaväzuje uskutočňovať vnútroštátnu politiku určenú na zabezpečenie účinného odstránenia detskej práce a postupne zvyšovať minimálny vek na prijatie do zamestnania alebo do práce na úroveň zodpovedajúcu najúplnejšiemu fyzickému a duševnému vývoju mladistvých.

Článok 2

1. Každý člen, ktorý ratifikuje tento dohovor, vo vyhlásení pripojenom k svojej ratifikácii určí minimálny vek na prijatie do zamestnania alebo do práce na svojom území a v dopravných prostriedkoch zaregistrovaných na svojom území; podľa článkov 4 až 8 tohto dohovoru žiadna osoba, ktorá nedovŕšila tento vek, sa neprijme do zamestnania alebo do práce v žiadnom povolaní.

2. Každý člen, ktorý ratifikoval tento dohovor, môže následne v ďalších vyhláseniach oznámiť generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, že určuje minimálny vek vyšší ako ten, ktorý uviedol predtým.

3. Minimálny vek určený podľa odseku 1 tohto článku nie je nižší ako vek skončenia povinnej školskej dochádzky a v nijakom prípade nie je nižší ako 15 rokov.

4. Napriek ustanoveniam odseku 3 tohto článku člen, ktorého hospodárstvo a vzdelávacie zariadenia nie sú dostatočne rozvinuté, môže po konzultácii s príslušnými organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov,3) kde takéto organizácie existujú, na začiatku určiť minimálny vek 14 rokov.

5. Každý člen, ktorý určil minimálny vek 14 rokov podľa ustanovení predchádzajúceho odseku, zahrnie do svojich správ o aplikácii tohto dohovoru predložených podľa článku 22 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce oznámenie

a) že jeho dôvod na takýto postup pretrváva alebo

b) že sa vzdáva svojho práva používať predmetné ustanovenie od určeného dátumu.

Článok 3

1. Minimálny vek na prijatie do akéhokoľvek druhu zamestnania alebo práce, ktoré by svojím charakterom alebo v podmienkach, za ktorých sa vykonávajú, pri nebezpečenstve ohrozenia zdravia, bezpečnosti alebo morálky mladistvých, nie je nižší ako 18 rokov.

2. Druhy zamestnania alebo práce, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 tohto článku, určia vnútroštátne zákony alebo iné právne predpisy a úpravy, alebo príslušné úrady po konzultácii s príslušnými organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, kde takéto organizácie existujú.

3. Napriek ustanoveniam odseku 1 tohto článku vnútroštátne zákony alebo iné právne predpisy a úpravy, alebo príslušné úrady môžu po konzultácii s príslušnými organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, kde takéto organizácie existujú, povoliť zamestnávanie alebo prácu od veku 16 rokov pod podmienkou, že zdravie, bezpečnosť a morálka zainteresovaných mladistvých sú úplne chránené a že mladiství prešli osobitnou výučbou alebo získali odborné vzdelanie v príslušnom odvetví činnosti.

Článok 4

1. Ak je to potrebné, príslušný úrad po konzultácii s príslušnými organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, kde takéto organizácie existujú, môže vylúčiť z aplikácie tohto dohovoru obmedzené kategórie zamestnania alebo práce v prípadoch, keď vznikajú osobitné a podstatné problémy pri jeho aplikácii.

2. Každý člen, ktorý ratifikuje tento dohovor, zaradí do svojej prvej správy o aplikácii dohovoru predloženej podľa článku 22 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce zoznam akýchkoľvek kategórií, ktoré sa vylúčili podľa odseku 1 tohto článku, pričom uvedie dôvody na takéto vylúčenie, a v následných správach uvedie stav svojho práva a praxe vo vzťahu k vylúčeným kategóriám a rozsah, v akom sa tento dohovor aplikoval alebo sa navrhuje jeho aplikovanie k uvedeným kategóriám.

3. Tento článok neoprávňuje vylúčiť z rozsahu aplikácie dohovoru zamestnanie alebo prácu podľa článku 3.

Článok 5

1. Člen, ktorého hospodárstvo a administratívno-materiálne možnosti nie sú dostatočne rozvinuté, môže po konzultácii s príslušnými organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, kde takéto organizácie existujú, zo začiatku obmedziť rozsah aplikácie tohto dohovoru.

2. Každý člen, ktorý využíva ustanovenia odseku 1 tohto článku, vo vyhlásení pripojenom k ratifikácii uvedie odvetvia hospodárskej činnosti alebo druhy podnikov, na ktoré sa aplikujú ustanovenia dohovoru.

3. Ustanovenia dohovoru sa aplikujú minimálne na bane a kameňolomy, priemyselnú výrobu, stavebníctvo, energetiku, plynové a vodné hospodárstvo, zdravotnícke služby, dopravu, skladovanie a komunikácie, plantáže a iné poľnohospodárske podniky, ktorých produkcia slúži hlavne na obchodné účely, okrem rodinných a malých hospodárstiev, ktorých produkcia slúži na miestnu spotrebu a ktoré nepravidelne zamestnávajú prenajatých pracovníkov.

4. Ktorýkoľvek člen, ktorý obmedzil rozsah aplikácie tohto dohovoru podľa tohto článku

a) vo svojich správach podľa článku 22 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce uvedie všeobecný stav v zamestnávaní alebo práci mladistvých a detí v odvetviach činností, ktoré sú vylúčené z rozsahu aplikácie tohto dohovoru, a akýkoľvek pokrok, ktorý sa dosiahol smerom k širšej aplikácii ustanovení dohovoru,

b) môže kedykoľvek formálne rozšíriť rozsah aplikovania dohovoru vyhlásením adresovaným generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce.

Článok 6

Tento dohovor sa neaplikuje na prácu, ktorú vykonávajú deti a mladiství v škole v rámci všeobecného, odborného alebo praktického vzdelávania alebo v iných vzdelávacích inštitúciách, alebo na prácu, ktorú vykonávajú aspoň 14-ročné osoby v podnikoch, kde sa takáto práca vykonáva, v súlade s podmienkami, ktoré určili príslušné úrady po konzultácii s príslušnými organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, kde takéto organizácie existujú, pričom je neoddeliteľnou súčasťou

a) procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy, za ktoré je škola alebo inštitúcia odborného vzdelávania v prvom rade zodpovedná,

b) programu odborného vzdelávania hlavne a úplne v podniku, ktorého program schválil príslušný úrad, alebo

c) programu poradenstva alebo orientácie určenej na uľahčenie výberu povolania alebo druhu odbornej prípravy.

Článok 7

1. Vnútroštátne zákony alebo iné právne predpisy a úpravy môžu povoliť zamestnávanie alebo prácu osôb vo veku 13 až 15 rokov pri ľahšej práci,

a) pri ktorej nie je pravdepodobné, že poškodí ich zdravie alebo vývoj, a

b) ktorá nepriaznivo neovplyvní ich školskú dochádzku, ich účasť na programoch odbornej orientácie alebo odbornej prípravy schválených príslušným úradom alebo ich schopnosť mať prospech z poskytovania výučby.

2. Vnútroštátne zákony alebo právne predpisy a úpravy môžu povoliť aj zamestnávanie alebo prácu osôb, ktoré sú vo veku aspoň 15 rokov, ale ešte neskončili povinnú školskú dochádzku, na prácu, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. a) a b) tohto článku.

3. Príslušné úrady určia činnosti, pri ktorých sa zamestnávanie alebo práca môže povoliť podľa odseku 1 a 2 tohto článku, a určia počet hodín a podmienky, za ktorých sa takéto zamestnávanie alebo práca môžu vykonávať.

4. Napriek ustanoveniam odsekov 1 a 2 tohto článku člen, ktorý využíval ustanovenia článku 2 ods. 4 tohto dohovoru, môže, ak takto postupuje, nahradiť vek 13 až 15 rokov vekom 12 až 14 rokov v odseku 1 a vek 15 rokov vekom 14 rokov v odseku 2 tohto článku.

Článok 8

1. Po konzultácii s príslušnými organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, kde takéto organizácie existujú, príslušný úrad môže na základe povolenia poskytnutého v jednotlivých prípadoch povoliť výnimky zákazu zamestnávania alebo práce ustanoveného v článku 2 tohto dohovoru na taký cieľ, ako je účinkovanie v umeleckých predstaveniach.

2. Takto poskytnuté povolenia sa obmedzia počtom hodín a uvedú sa podmienky, za ktorých zamestnávanie alebo práca je povolená.

Článok 9

1. Príslušné úrady prijmú na zabezpečenie účinného uplatňovania ustanovení tohto dohovoru všetky nevyhnutné opatrenia vrátane ustanovení o primeraných pokutách.

2. Vnútroštátne zákony alebo iné právne predpisy a úpravy, alebo príslušné úrady určia osoby zodpovedné za dodržiavanie ustanovení, ktorými sa aplikuje tento dohovor.

3. Vnútroštátne zákony alebo iné právne predpisy a úpravy, alebo príslušné úrady stanovia registre alebo iné dokumenty, ktoré uchováva a sprístupňuje zamestnávateľ; takéto registre alebo dokumenty vždy obsahujú mená aj riadne overený vek alebo dátum narodenia osôb, ktoré zamestnáva alebo ktoré preňho pracujú a ktoré sú mladšie ako 18 rokov.

Článok 10

1. Tento dohovor reviduje za podmienok uvedených v tomto článku Dohovor o minimálnom veku (Priemysel) z roku 1919, Dohovor o minimálnom veku (Námorníctvo) z roku 1920, Dohovor o minimálnom veku (Poľnohospodárstvo) z roku 1921, Dohovor o minimálnom veku (Kuriči a pomocní kuriči) z roku 1921, Dohovor o minimálnom veku (Zamestnávanie v mimopriemyselných odvetviach) z roku 1932, revidovaný Dohovor o minimálnom veku (Námorníctvo) z roku 1936, revidovaný Dohovor o minimálnom veku (Priemysel) z roku 1937, revidovaný Dohovor o minimálnom veku (Zamestnávanie v mimopriemyselných odvetviach) z roku 1937, Dohovor o minimálnom veku (Rybári) z roku 1959 a Dohovor o minimálnom veku (Práce v podzemí) z roku 1965.

2. Nadobudnutie platnosti tohto dohovoru neuzatvára revidovaný Dohovor o minimálnom veku (Námorníctvo) z roku 1936, revidovaný Dohovor o minimálnom veku (Priemysel) z roku 1937, revidovaný Dohovor o minimálnom veku (Zamestnávanie v mimopriemyselných odvetviach) z roku 1937, Dohovor o minimálnom veku (Rybári) z roku 1959 a Dohovor o minimálnom veku (Práce v podzemí) z roku 1965 na ďalšiu ratifikáciu.

3. Dohovor o minimálnom veku (Priemysel) z roku 1919, Dohovor o minimálnom veku (Námorníctvo) z roku 1920, Dohovor o minimálnom veku (Poľnohospodárstvo) z roku 1921 a Dohovor o minimálnom veku (Kuriči a pomocní kuriči) z roku 1921 sa uzatvoria na ďalšiu ratifikáciu, ak všetky strany týchto dohovorov súhlasia s takýmto uzatvorením na základe ratifikácie tohto dohovoru alebo na základe vyhlásenia oznámeného generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce.

4. Keď záväzky tohto dohovoru sa prijmú

a) členom, ktorý je zmluvnou stranou revidovaného Dohovoru o minimálnom veku (Priemysel) z roku 1937, a určený minimálny vek nie je nižší ako 15 rokov podľa článku 2 tohto dohovoru, má to ipso iure za následok okamžité vypovedanie uvedeného dohovoru,

b) ak ide o zamestnávanie v mimopriemyselných odvetviach, ako sa uvádza v Dohovore o minimálnom veku (Zamestnávanie v mimopriemyselných odvetviach) z roku 1932, členom, ktorý je zmluvnou stranou tohto dohovoru, má to ipso iure za následok okamžité vypovedanie uvedeného dohovoru,

c) ak ide o zamestnávanie v mimopriemyselných odvetviach, ako sa uvádza v revidovanom Dohovore o minimálnom veku (Zamestnávanie v mimopriemyselných odvetviach) z roku 1937, členom, ktorý je zmluvnou stranou tohto dohovoru, a určený minimálny vek nie je nižší ako 15 rokov podľa článku 2 tohto dohovoru, má to ipso iure za následok okamžité vypovedanie uvedeného dohovoru,

d) ak ide o zamestnávanie v námorníctve členom, ktorý je zmluvnou stranou revidovaného Dohovoru o minimálnom veku (Námorníctvo) z roku 1936, a určený minimálny vek nie je nižší ako 15 rokov podľa článku 2 tohto dohovoru, alebo člen určí, že článok 3 tohto dohovoru sa aplikuje na zamestnávanie v námorníctve, má to ipso iure za následok okamžité vypovedanie uvedeného dohovoru,

e) ak ide o zamestnávanie v námorníctve členom, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o minimálnom veku (Rybári) z roku 1959, a určený minimálny vek nie je nižší ako 15 rokov podľa článku 2 tohto dohovoru, alebo člen určí, že článok 3 tohto dohovoru sa aplikuje na zamestnávanie v námornom rybárstve, má to ipso iure za následok okamžité vypovedanie uvedeného dohovoru,

f) členom, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o minimálnom veku (Práce v podzemí) z roku 1965, a podľa článku 2 tohto dohovoru určený minimálny vek nie je nižší ako vek určený v zmysle uvedeného dohovoru, alebo člen určí, že takýto vek sa vzťahuje na zamestnávanie pod zemou v baniach podľa článku 3 tohto dohovoru, má to ipso iure za následok okamžité vypovedanie uvedeného dohovoru,

ak a keď tento dohovor nadobudne platnosť.

5. Prijatie záväzkov tohto dohovoru

a) zahŕňa vypovedanie Dohovoru o minimálnom veku (Priemysel) z roku 1919 v súlade s článkom 12 uvedeného dohovoru,

b) ak ide o poľnohospodárstvo, zahŕňa vypovedanie Dohovoru o minimálnom veku (Poľnohospodárstvo) z roku 1921 v súlade s článkom 9 uvedeného dohovoru,

c) ak ide o zamestnávanie v námorníctve, zahŕňa vypovedanie Dohovoru o minimálnom veku (Námorníctvo) z roku 1920 v súlade s článkom 10 uvedeného dohovoru a Dohovoru o minimálnom veku (Kuriči a pomocní kuriči) z roku 1921 v súlade s článkom 12 uvedeného dohovoru,

ak a keď tento dohovor nadobudne platnosť.

Článok 11

Formálne ratifikácie tohto dohovoru sa oznámia generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce na registráciu.

Článok 12

1. Tento dohovor zaväzuje len tých členov Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikácie zaregistroval generálny riaditeľ.

2. Dohovor nadobudne platnosť po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď generálny riaditeľ zaregistroval ratifikácie dohovoru dvoma členmi.

3. Potom tento dohovor nadobudne platnosť pre ktoréhokoľvek člena po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď sa jeho ratifikácia zaregistrovala.

Článok 13

1. Člen, ktorý ratifikoval tento dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď dohovor prvýkrát nadobudol platnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý túto skutočnosť zaregistruje. Takéto vypovedanie nadobudne platnosť rok po dni jeho zaregistrovania.

2. Každý člen, ktorý ratifikoval tento dohovor a nepoužije právo vypovedať ho v priebehu roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov uvedeného v predchádzajúcom odseku, bude viazaný dohovorom na ďalších desať rokov a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.

Článok 14

1. Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členom Medzinárodnej organizácie práce registráciu všetkých ratifikácií a vypovedaní, ktoré mu oznámili členovia organizácie.

2. Pri upovedomení členov organizácie o registrácii druhej ratifikácie generálny riaditeľ upozorní členov organizácie na dátum, keď dohovor nadobudne platnosť.

Článok 15

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov na registráciu podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov úplné podrobnosti o všetkých ratifikáciách a aktoch vypovedania, ktoré zaregistroval podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.

Článok 16

Vždy, ak to Správna rada Medzinárodného úradu práce považuje za potrebné, predloží generálnej konferencii správu o pôsobení tohto dohovoru a preskúma vhodnosť zaradenia otázky jeho čiastočného alebo úplného revidovania do programu konferencie.

Článok 17

1. Ak konferencia prijme nový dohovor, ktorý reviduje tento dohovor úplne alebo sčasti, potom, ak nový dohovor neustanoví inak,

a) ratifikácia nového revidovaného dohovoru členom má ipso iure za následok bezprostredné vypovedanie tohto dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 13, ak a keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť,

b) odo dňa, keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť, tento dohovor prestane byť prístupný ratifikácii zo strany členov.

2. Tento dohovor ostane v každom prípade v platnosti v jeho terajšej forme a obsahu pre tých členov, ktorí ho ratifikovali, ale neratifikovali revidovaný dohovor.

Článok 18

Anglické a francúzske znenia textu tohto dohovoru sú rovnako rozhodujúce.

Uvedený text dohovoru je pôvodný a riadne sa prijal v priebehu päťdesiateho ôsmeho zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa konalo v Ženeve a bolo vyhlásené za skončené dvadsiateho siedmeho júna 1973.

Na dôkaz toho sme pripojili svoje podpisy dvadsiateho siedmeho júna 1973:

prezident konferencie

BINTU'a TSHIABOLA

generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce

WILFRED JENKS

Text dohovoru, ako je tu uvedený, je presnou kópiou pôvodného textu, ktorý podpísal prezident Medzinárodnej konferencie práce a generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce.

Overená, presná a kompletná kópia.

Za generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce:

FRANCIS MAUPAIN v. r.

právny poradca Medzinárodného úradu práce

Anglické znenie textu

Francúzske znenie textu

Poznámky pod čiarou

1) V tomto oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky sa uvádza slovenský preklad pôvodného textu dohovoru; v prílohe k oznámeniu sa uvádza pôvodný text dohovoru v anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku.

2) Členský štát Medzinárodnej organizácie práce.

3) Anglický text tohto dohovoru používa termín „workers“ – „pracovníci“. Francúzsky text tohto dohovoru používa termín „travailleurs“ – „pracovníci“. Pracovnoprávne predpisy platné v Slovenskej republike nepoužívajú termín „pracovníci“, ale používajú termín „zamestnanci“ v súlade s čl. I prvým bodom a čl. VIII zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 206/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce (zákon č. 65/1965 Zb.) a menia sa a dopĺňajú zákony v oblasti zamestnanosti v znení neskorších predpisov.