Vyhláška č. 338/1998 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Tatranský národný park

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-338
Čiastka 131/1998
Platnosť od 11.11.1998 do31.12.2008
Účinnosť od 11.11.1998 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
Znenie 11.11.1998

338

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

zo 16. októbra 1998

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Tatranský národný park

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Na pripomenutie významu ochrany prírody a krajiny a 50. výročia vyhlásenia Tatranského národného parku sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Tatranský národný park (ďalej len „päťstokorunák“).

(2) Päťstokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi; jeho hmotnosť je 33,63 g, priemer 40 mm a hrúbka 3,2 mm. Pri razbe päťstokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 1 %.

§ 2

(1) Na líci päťstokorunáka je v hornej časti prírodnej scenérie vyobrazený kamzík vrchovský tatranský s mláďaťom a pod ním vpravo sú vyobrazené kvety plesnivca alpínskeho. V dolnej časti mince vľavo je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a uprostred v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Letopočet razby „1999“ je pri spodnom okraji mince. Štylizované iniciálky autora návrhu päťstokorunáka Ing. Milana Virčíka „MV“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú pri pravom okraji mince pod kvetmi plesnivca alpínskeho.

(2) Na rube päťstokorunáka v hornej polovici mincového poľa je vyobrazená časť vysokohorského masívu Vysokých Tatier a v jej dolnej časti vpravo je umiestnené označenie nominálnej hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“. Pod časťou vysokohorského masívu Vysokých Tatier vpravo sú vyobrazené kvety horcokvetu Clusiovho. Vľavo od horcokvetu Clusiovho je v troch riadkoch umiestnený názov národného parku „TATRANSKÝ NÁRODNÝ PARK“ a pri spodnom okraji mince sú letopočty „1949-1999“ označujúce rok vyhlásenia Tatranského národného parku a rok päťdesiateho výročia jeho vyhlásenia.

(3) Na hrane päťstokorunáka je plastický nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“. Začiatok a koniec textu je oddelený vyobrazením kvetu plesnivca alpínskeho.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.