Zákon č. 333/1998 Z. z.Zákon , ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-333

(v znení č. 334/1998 Z. z.)

Čiastka 128/1998
Platnosť od 06.11.1998 do30.04.2004
Účinnosť od 01.12.1998 do30.04.2004
Zrušený 106/2004 Z. z.
Znenie 01.12.1998

333

ZÁKON

z 2. júla 1998,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona č. 367/1997 Z. z. sa mení takto:

V § 6 sa číslo „0,50“ nahrádza číslom „0,35“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 1998.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.