Oznámenie č. 323/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk na menové účely

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-323
Čiastka 123/1998
Platnosť od 29.10.1998 do25.03.1999
Zrušený 50/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 29.10.1998

323

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 14. septembra 1998 č. 11/1998 o devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk na menové účely.

Týmto opatrením sa upravuje devízová pozícia bánk a pobočiek zahraničných bánk na menové účely ustanovením minimálneho pomeru devízových aktív k devízovým pasívam.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely (oznámenie č. 346/1996 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 1996 č. 17 (oznámenie č. 388/1996 Z. z.) a opatrenia Národnej banky Slovenska zo 4. júna 1997 č. 3 (oznámenie č. 165/1997 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/1998 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.